Aktualności

Najlepsze książki na wakacyjną podróż

Waka­cje zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi – ucznio­wie mają za sobą kolej­ny rok szkol­ny, a kalen­da­rzo­we lato zawi­ta do nas już jutro. Jak wia­do­mo, lato ozna­cza waka­cyj­ne wyjaz­dy. Cze­ka was dłu­ga jaz­da pocią­giem? Podróż samo­cho­dem w nie­koń­czą­cych się kor­kach? A może prze­ciw­nie – krót­ki lot samo­lo­tem? Nie­waż­ne jaki śro­dek trans­por­tu wybie­rze­cie, na ratu­nek przed towa­rzy­szą­cą podró­żom nudą przy­cho­dzi książ­ka. To nie­za­stą­pio­na towa­rzysz­ka, któ­ra z łatwo­ścią umi­li nawet naj­dłuż­szą podróż.

Książ­ki do czy­ta­nia w róż­nych środ­kach trans­por­tu powin­ny speł­niać kil­ka wymo­gów, aby lek­tu­ra mogła cie­szyć w każ­dych warun­kach. Do samo­cho­du, zwłasz­cza jeśli jest się kie­row­cą, pole­ca­my audio­bo­oki. Dla podró­żu­ją­cych pocią­giem ide­al­ne będą dłu­gie, wcią­ga­ją­ce histo­rie, dzię­ki któ­rym prze­jazd minie w mgnie­niu oka. Na szyb­ką podróż samo­lo­tem war­to wybrać coś krót­kie­go, np. podzie­lo­ne na osob­ne histo­rie repor­ta­że lub zbio­ry opowiadań.

Oczy­wi­ście każ­dy powi­nien czy­tać to, co lubi naj­bar­dziej. Jeśli jed­nak jesz­cze nie zde­cy­do­wa­li­ście, jakie tytu­ły będą towa­rzy­szyć wam w tego­rocz­nej waka­cyj­nej podró­ży, na pomoc przy­cho­dzi Woblink i jego Ebo­oko­we Biu­ro Podró­ży. Obję­te pro­mo­cją książ­ki zosta­ły zebra­ne w trzech prze­dzia­łach ceno­wych: 11,99, 14,99 i 19,99. Do obu środ­ków trans­por­tu dobra­li­śmy tytu­łu z każ­de­go przedziału.

Do pocią­gu
Ebo­oki do 11,99

Jeśli lubi­cie fan­ta­sty­kę albo wprost prze­ciw­nie – nigdy nie mie­li­ście oka­zji zagłę­bić się w ten gatu­nek – pro­po­nu­je­my się­gnąć po któ­rąś z ksią­żek Sta­ni­sła­wa Lema. To topo­wy pol­ski pisarz scien­ce fic­tion, filo­zof futu­ro­log oraz kry­tyk mają­cy w swo­im lite­rac­kim dorob­ku sze­reg wyjąt­ko­wych, intry­gu­ją­cych powie­ści. Pole­ca­my zwłasz­cza „Baj­ki robo­tów”, „Cybe­ria­dę”, „Kon­gres futu­ro­lo­gicz­ny”, „Opo­wie­ści o pilo­cie Pirxie”, a przede wszyst­kim „Sola­ris”. Książ­ka ta na sta­łe weszła do kano­nu XX-wiecz­nej lite­ra­tu­ry. Opi­sa­na w niej histo­ria kon­tak­tu z obcą cywi­li­za­cją sta­je się tłem do roz­wa­żań o ludz­kim umy­śle i jego ograniczeniach.

Ebo­oki do 14,99

Czę­sto w dro­dze na waka­cje nie mamy ocho­ty na wyma­ga­ją­cą, cięż­ką lek­tu­rę. Dla­te­go ide­al­ną pro­po­zy­cją będzie seria kome­dio­wych powie­ści „Ary­sto­krat­ka” cze­skie­go pisa­rza Evže­na Boče­ka. Rodzi­na Kost­ków, miesz­ka­ją­ca w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, z dnia na dzień sta­je się jedy­nym dzie­dzi­cem zam­ku w Cze­chach. Posta­na­wia­ją prze­nieść się do nowo otrzy­ma­nej posia­dło­ści, jed­nak ich wyobra­że­nia o byciu ary­sto­kra­cją znacz­nie róż­nią się od rze­czy­wi­sto­ści, jaką zasta­ną na miej­scu. Cała seria peł­na jest cha­rak­te­ry­stycz­ne­go cze­skie­go, peł­ne­go iro­nii humoru.

Młod­szym czy­tel­ni­kom pole­ca­my cykl „Zwia­dow­cy” Joh­na Fla­na­ga­na. Wszyst­kie nale­żą­ce do nie­go powie­ści czy­ta się szyb­ko, a ich lek­tu­ra jest satys­fak­cjo­nu­ją­ca. Głów­ny boha­ter, pięt­na­sto­let­ni Will, chce zostać ryce­rzem. Nie­ste­ty prze­szka­dza mu w tym drob­na budo­wa utrud­nia­ją­ca cho­ciaż­by wła­da­nie mie­czem. Zagad­ko­wy Halt pro­po­nu­je chłop­cu, aby został zwia­dow­cą. Zanim jed­nak tak się sta­nie, Will będzie musiał przejść trud­ną dro­gę i prze­żyć wie­le eks­cy­tu­ją­cych, czę­sto nie­bez­piecz­nych przygód.

Ebo­oki do 19,99

Podróż może być dosko­na­łym pre­tek­stem do nad­ro­bie­nia kla­sy­ki. Się­gnij­cie po „Szkla­ny klosz” Sylvii Plath. To reali­stycz­na, a tak­że szo­ku­ją­ca opo­wieść o stop­nio­wym zanu­rza­niu się w coraz więk­sze sza­leń­stwo. Świat pięk­nej i mło­dej Esther roz­pa­da się na kawał­ki, a szan­sa na jaki­kol­wiek ratu­nek sta­je się coraz bar­dziej odle­gła. Mie­siąc po publi­ka­cji powie­ści autor­ka popeł­ni­ła samobójstwo.

Jeśli uwiel­bia­cie kli­ma­tycz­ne kry­mi­na­ły, pole­ca­my „Żmi­jo­wi­sko”. To powieść autor­stwa Woj­cie­cha Chmie­la­rza, lau­re­ata Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru. Książ­ka przed­sta­wia histo­rię gru­py zna­jo­mych, któ­rzy wybie­ra­ją się na waka­cje do małej miej­sco­wo­ści Żmi­jo­wi­sko. Pod­czas poby­tu docho­dzi do tajem­ni­czej tra­ge­dii, zni­ka cór­ka jed­ne­go z mał­żeństw. Dziew­czy­na nie zosta­je odna­le­zio­na, nie ma rów­nież żad­nych śla­dów czy poszlak w tej spra­wie. Rok póź­niej ojciec zagi­nio­nej wra­ca do Żmi­jo­wi­ska, by pod­jąć ostat­nią pró­bę zna­le­zie­nia córki.

Do samo­lo­tu
Ebo­oki do 11,99

Pod­czas podró­ży samo­lo­tem, szcze­gól­nie krót­kiej, suge­ru­je­my lek­tu­rę opo­wia­dań lub zbio­rów czy anto­lo­gii. Jed­nym z tytu­łów, na jaki zde­cy­do­wa­nie war­to zwró­cić uwa­gę, jest „Opo­wiem ci o zbrod­ni”. To wyjąt­ko­wy pro­jekt, któ­ry poja­wił się w zeszłym roku na pol­skim ryn­ku wydaw­ni­czym. Sied­miu best­sel­le­ro­wych pol­skich auto­rów kry­mi­na­łów zosta­ło zapro­szo­nych do napi­sa­nia o praw­dzi­wych zbrod­niach popeł­nio­nych w Pol­sce w cią­gu ostat­nich kil­ku­dzie­się­ciu lat. W pro­jek­cie wzię­li udział Igor Brej­dy­gant, Kata­rzy­na Bon­da, Mar­ta Guzow­ska, Woj­ciech Chmie­larz, mał­żeń­stwo Kuź­miń­skich oraz Kata­rzy­na Puzyń­ska. Oprócz lite­rac­kiej rekon­struk­cji praw­dzi­wych zbrod­ni wszy­scy twór­cy wzbo­ga­ci­li swo­je histo­rie infor­ma­cja­mi obra­zu­ją­cy­mi to, jak wyglą­da ich pra­ca, pro­ces pisa­nia, zbie­ra­nie infor­ma­cji, a tak­że szu­ka­nie innych, poza­li­te­rac­kich źró­deł utrzymania.

Ebo­oki do 14,99

Duchow­ni o duchow­nych” Artu­ra Nowa­ka to krót­ki, ale nie­zwy­kle inten­syw­ny i anga­żu­ją­cy repor­taż. Po ten sto­sun­ko­wo nowy tytuł war­to się­gnąć przede wszyst­kim w kon­tek­ście nie­daw­nej pre­mie­ry wstrzą­sa­ją­ce­go doku­men­tu bra­ci Sekiel­skich „Tyl­ko nie mów niko­mu”. Film był skon­cen­tro­wa­ny na tema­cie pedo­fi­lii w Koście­le kato­lic­kim i o tym rów­nież trak­tu­je repor­taż Nowa­ka. Autor książ­ki prze­pro­wa­dził licz­ne roz­mo­wy z były­mi dia­ko­na­mi, księż­mi i zakon­ni­ka­mi, poru­sza­jąc w nich takie kon­tro­wer­syj­ne zagad­nie­nia jak pro­ble­my psy­chicz­ne, pedo­fi­lia, nar­ko­ma­nia, alko­ho­lizm czy wszech­obec­ne zakłamanie.

Ebo­oki do 19,99

Jeśli lubi­cie lite­ra­tu­rę pięk­ną, ale nie chce­cie roz­po­czy­nać w podró­ży samo­lo­tem histo­rii, któ­rej nie skoń­czy­cie w cało­ści, się­gnij­cie po zbiór opo­wia­dań. Pro­po­nu­je­my „Kie­dy zapa­da mrok” Jaume’a Cabré’a. Ten wyjąt­ko­wy zbiór, bez ani jed­ne­go zbęd­ne­go sło­wa, two­rzy książ­kę szka­tuł­ko­wą. Każ­de opo­wia­da­nie, jakie tu znaj­dzie­cie, nazna­czo­ne jest jed­no­cze­śnie gnie­wem, mro­kiem, zaba­wą, fan­ta­zją oraz iro­nią. Chło­piec bun­tu­ją­cy się prze­ciw­ko tyra­nii swo­je­go nauczy­cie­la. Mor­der­ca, któ­ry posta­no­wił wyznać winy przed kolej­ną ofia­rą. Przy­gnie­cio­ny skrzy­nią zło­dziej i wie­le, wie­le wię­cej. Opo­wia­da­nia zawar­te w „Kie­dy zapa­da mrok” prze­ni­ka­ją się wza­jem­nie, jed­no­cze­śnie się na sie­bie zamykając.

Tym, któ­rzy wolą repor­ta­że, szcze­gól­nie te o tema­ty­ce oko­ło­me­dycz­nej, pod­su­wa­my „Pie­lę­gniar­ki. Sce­ny ze szpi­tal­ne­go życia” Chri­stie Wat­son. Autor­ka książ­ki to bry­tyj­ska pie­lę­gniar­ka, któ­ra pra­co­wa­ła przede wszyst­kim na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii dla dzie­ci. W swo­im repor­ta­żu sku­pi­ła się przede wszyst­kim na wszech­stron­nym uka­za­niu pra­cy pie­lę­gniar­ki, nie­zwy­kle trud­nej tak psy­chicz­nie, jak i fizycz­nie. Kła­dzie nacisk na to, jak waż­na w tym zawo­dzie jest empa­tia i chęć otwo­rze­nia się na cho­re­go oraz zro­zu­mie­nie jego potrzeb.

Do samo­cho­du

Jeśli waszym środ­kiem trans­por­tu będzie samo­chód i to z wami za kie­row­ni­cą, pole­ca­my wybrać audio­bo­oki. Na fali seria­lu HBO „Czar­no­byl” pole­ca­my „Czar­no­byl­ską modli­twę” Swie­tła­ny Alek­si­je­wicz czy­ta­ną przez Kry­sty­nę Czu­bów­nę. Repor­taż jest skon­cen­tro­wa­ny na losach poszko­do­wa­nych przez kata­stro­fę ludzi, ale tych, któ­rzy nie mie­li z nią bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu. W książ­ce Alek­si­je­wicz głos nale­ży do ofiar – zawar­to tu wstrzą­sa­ją­ce rela­cje ludzi zmu­szo­nych do zuty­li­zo­wa­nia całej żyw­no­ści, zabi­cia zwie­rząt i opusz­cze­nia domów.

Audio­bo­okiem, na któ­ry war­to zwró­cić uwa­gę, jest „Kot­ka i Gene­rał” Nino Hara­ti­schwi­li. Akcja powie­ści roz­gry­wa się na trzech płasz­czy­znach – w Cze­cze­nii 1995 roku, Moskwie tego same­go roku i Ber­li­nie 2016 roku. „Kot­ka i Gene­rał” jest dra­ma­tycz­ną, opar­tą na praw­dzi­wych wyda­rze­niach opo­wie­ścią o poku­cie i winie.

Na Woblin­ku wciąż trwa pro­mo­cja, w któ­rej znaj­dzie­cie wie­le audio­bo­oków aż do 50% taniej – w tym nowo­ści, repor­ta­że, kry­mi­na­ły i opa­słe powieści.

Wszyst­kie e‑booki obję­te pro­mo­cją znaj­dzie­cie TUTAJ, a audio­bo­oki TUTAJ.

Nasze pro­po­zy­cje to cał­ko­wi­cie subiek­tyw­ny wybór, a każ­dy czy­tel­nik w dobo­rze lek­tu­ry powi­nien kie­ro­wać się przede wszyst­kim wła­sny­mi pre­fe­ren­cja­mi. Mamy jed­nak nadzie­ję, że nasze zesta­wie­nie pomo­gło wam w wybo­rze ide­al­nej książ­ki na podróż. Ebo­oko­we Biu­ro Podró­ży Woblin­ka jest otwar­te tyl­ko do 26 czerw­ca, dla­te­go war­to się pospieszyć!


Arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy