Aktualności

Spółka Man Group wycofała się z finansowania Nagrody Bookera

Nagro­da Booke­ra zosta­ła usta­no­wio­na w 1969 roku. Według pier­wot­ne­go zamy­słu mia­ła być przy­zna­wa­na za naj­lep­szą powieść napi­sa­ną przez auto­ra będą­ce­go oby­wa­te­lem Wspól­no­ty Naro­dów, Zim­ba­bwe lub Irlan­dii. Lau­re­at otrzy­my­wał 21 tysię­cy fun­tów. W 2002 roku spon­so­rem Nagro­dy Booke­ra zosta­ła fir­ma Man Gro­up i jej war­tość zosta­ła pod­wyż­szo­na do 50 tysię­cy fun­tów. W 2014 roku po raz pierw­szy ubie­gać się o nią mógł każ­dy anglo­ję­zycz­ny pisarz, co wzbu­dzi­ło licz­ne kon­tro­wer­sje i pro­te­sty. Teraz Man Gro­up wyco­fu­je się z finan­so­wa­nia nagrody.

W ostat­nich latach zmia­ny w zasa­dach przy­zna­wa­nia nagro­dy były sze­ro­ko komen­to­wa­ne, zwłasz­cza przez bry­tyj­skich kry­ty­ków lite­rac­kich i samych auto­rów. Poja­wi­ły się licz­ne zarzu­ty, że nowe regu­la­cje wpły­nę­ły na zbyt­nie zame­ry­ka­ni­zo­wa­nie nagro­dy i ode­bra­nie szan­sy na wybi­cie się rodzi­mym pisa­rzom. Cho­dzi­ło o to, że dwa lata z rzę­du po wpro­wa­dze­niu nowych prze­pi­sów lau­re­ata­mi Booke­ra zosta­li oby­wa­te­le Sta­nów Zjednoczonych.

Dyrek­tor Man Gro­up zapew­nił, że moż­li­wość fun­do­wa­nia tak pre­sti­żo­wej nagro­dy była dla spół­ki przy­wi­le­jem. Nie­ste­ty jed­nak fir­ma po prze­ana­li­zo­wa­niu sta­nu finan­so­we­go posta­no­wi­ła sku­pić swo­je środ­ki na kam­pa­nii pro­mu­ją­cej róż­no­rod­ność i inte­gra­cję „Paving the Way”. Współ­pra­ca Man Gro­up z fun­du­szem Booke­ra zakoń­czy­ła się po 18 latach.

Dzię­ki ich wspar­ciu nagro­dy, ale rów­nież nasza dzia­łal­ność cha­ry­ta­tyw­na, mogły roz­kwit­nąć w stop­niu takim, że dziś są one uwa­ża­ne za naj­waż­niej­sze nagro­dy lite­rac­kie na świe­cie. Chcie­li­by­śmy wyra­zić podzię­ko­wa­nia fun­da­cji za spon­so­ring Man Gro­up. Jed­nak wszyst­ko, co dobre musi się kie­dyś skoń­czyć, a my cze­ka­my z nie­cier­pli­wo­ścią aż wynie­sie­my nagro­dę w kolej­ną fazę z naszym nowym spon­so­rem, powie­dzia­ła Hele­na Ken­ne­dy, prze­wod­ni­czą­ca Fun­da­cji Nagro­dy Bookera.

Fun­da­cja już pro­wa­dzi roz­mo­wy z nowym spon­so­rem. Współ­pra­ca mia­ła­by wejść w życie w 2020 roku. Cała sytu­acja nie będzie mia­ła wpły­wu na wybór tego­rocz­nych lau­re­atów Nagro­dy Booke­ra i Mię­dzy­na­ro­do­wej Nagro­dy Bookera.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy