Aktualności

Polska poezja współczesna dostępna za darmo!

Mamy świet­ną wia­do­mość dla miło­śni­ków poezji – w sie­ci udo­stęp­nio­ne zosta­ły tomi­ki pol­skich auto­rów. Cał­ko­wi­cie legal­nie i cał­ko­wi­cie za dar­mo. Szcze­gó­ły poniżej.

W ramach pro­jek­tu Wol­na lite­ra­tu­ra na Wol­nych Lek­tu­rach w biblio­te­ce zosta­ło udo­stęp­nio­nych 20 tomi­ków poetyc­kich współ­cze­snych pol­skich poetek i poetów.

Na kolek­cję skła­da się dwa­dzie­ścia ksią­żek poetyc­kich auto­rek i auto­rów o zna­czą­cym dorob­ku lite­rac­kim. Wszyst­kie zosta­ły udo­stęp­nio­ne na wol­nej licen­cji (Licen­cja Wol­nej Sztu­ki 1.3), któ­ra umoż­li­wia legal­ne i sze­ro­kie korzy­sta­nie z tek­stów każ­de­mu użyt­kow­ni­ko­wi Inter­ne­tu. Ozna­cza to, że każ­da zain­te­re­so­wa­na oso­ba może z nich odtąd korzy­stać zgod­nie z pra­wem ‑ bez­płat­nie prze­glą­dać, pobie­rać na swój kom­pu­ter, a tak­że udo­stęp­niać innym i cyto­wać. Licen­cja ma cha­rak­ter trwa­ły: nawet gdy­by jutro fun­da­cja Nowo­cze­sna Pol­ska prze­sta­ła ist­nieć, to pra­wa do korzy­sta­nia z utwo­rów nale­żą już nie­odwo­łal­nie do całe­go społeczeństwa.

Do udzia­łu w pro­jek­cie zapro­si­li­śmy wie­lu wybit­nych poetów i poet­ki – przed­sta­wi­cie­li róż­nych poko­leń. Wszyst­kie pozy­cje zosta­ły już wyda­ne w tra­dy­cyj­nej for­mie papie­ro­wej, ale ze wzglę­du na swo­je nie­wiel­kie nakła­dy są dziś czę­sto trud­no dostęp­ne. Dzię­ki udo­stęp­nie­niu ich w wer­sji elek­tro­nicz­nej w cyfro­wej biblio­te­ce Wol­ne Lek­tu­ry utwo­ry ponow­nie tra­fią do obie­gu czy­tel­ni­cze­go i zyska­ją nowych odbiorców.

W kolek­cji zna­la­zły się nastę­pu­ją­ce tomi­ki poetyc­kie: Dwa fia­ty Justy­ny Bar­giel­skiej, Miło­sza Bie­drzyc­kie­go, den­pre­sja Marii Cyra­no­wicz, Tlen Julii Fie­dor­czuk, Wier­sze o fry­zje­rach Dar­ka Fok­sa, Dru­gie dotknię­cie Mariu­sza Grze­bal­skie­go, Ori­no­ko Wio­let­ty Grze­go­rzew­skiej, Nie jest goto­wy Boże­ny Keff, Sale sale sale Szcze­pa­na Kopy­ta, Zja­da­cze kar­to­fli Julia­na Korn­hau­se­ra, Som­nam­bó­le fan­to­mo­we Joan­ny Muel­ler, Niska roz­dziel­czość Kla­ry Nowa­kow­skiej, Dol­na Wil­da Edwar­da Pase­wi­cza, Wychwyt Gra­ha­ma Jac­ka Pod­sia­dły, Bia­ła książ­ka Bian­ki Rolan­do, Pró­by nego­cja­cji Mar­ty Pod­gór­nik, Pamiąt­ki po nas Pio­tra Som­me­ra, Życie na Korei Andrze­ja Sosnow­skie­go, Sam­czyk Ada­ma Wie­de­man­na, Nikon i Leica Agniesz­ki Wolny-Hamkało.

Tomi­ki zosta­ły zamiesz­czo­ne w kolek­cji „Wiersz wol­ny”: http://wolnelektury.pl/katalog/lektury/wiersz-wolny/

źró­dło: Infor­ma­cja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy