Aktualności

Rozstrzygnął się plebiscyt Nagród BEST AUDIO Empik Go. Oto najlepsze produkcje

Bra­ko­wa­ło w Pol­sce jakiejś for­my wyróż­nie­nia twór­ców tre­ści audio. Na szczę­ście nie­do­pa­trze­nie zosta­ło już napra­wio­ne. Wła­śnie koń­ca dobie­gła pierw­sza edy­cja Nagród BEST AUDIO Empik Go. Inter­nau­ci przez czte­ry tygo­dnie odda­wa­li gło­sy na ich zda­niem naj­lep­sze pro­duk­cje w aż sied­miu kate­go­riach. Spo­śród 70 nomi­no­wa­nych tytu­łów 21 zosta­nie teraz wyróż­nio­nych spe­cjal­ny­mi statuetkami.

Trium­fo­wa­li rodzi­mi arty­ści, bowiem aż 20 z 21 wygra­nych tytu­łów zosta­ło napi­sa­nych przez pol­skich twór­ców. Fani pro­duk­cji audio odda­li kil­ka­na­ście tysię­cy gło­sów na swo­ich ulu­bio­nych lek­to­rów, akto­rów, reży­se­rów, auto­rów, sce­na­rzy­stów i pod­ca­ste­rów. Orga­ni­za­cja tego kon­kur­su to odpo­wiedź na roz­wój ryn­ku audio, któ­ry sta­je się peł­no­praw­ną gałę­zią już nie tyl­ko bran­ży wydaw­ni­czej, ale rów­nież szer­sze­go świa­ta kul­tu­ry i roz­ryw­ki, czy­ta­my w infor­ma­cji prasowej.

W ramach ple­bi­scy­tu Empik nagro­dzi po trzy pro­duk­cje z każ­dej z sied­miu kate­go­rii zło­ty­mi, srebr­ny­mi i brą­zo­wy­mi statuetkami.

War­to też przy­po­mnieć, że sami gło­su­ją­cy mie­li oka­zję zdo­być atrak­cyj­ne nagro­dy. Roz­wią­za­nie tego kon­kur­su nastą­pi 17 lip­ca. Zwy­cięz­cy zosta­ną ogło­sze­ni na face­bo­oko­wej stro­nie Empiku.

Poni­żej przed­sta­wia­my zaś lau­re­atów pierw­szej edy­cji Nagród BEST AUDIO Empik Go.

Naj­lep­sza superprodukcja

ZŁOTO: Papro­ca­ny, Pau­li­na Świst, Pro­duk­cja ory­gi­nal­na, w rolach głów­nych: Olga Bołądź, Grze­gorz Damięc­ki, Akurat/Empik Go
SREBRO: Lal­ka, Krzysz­tof Cze­czot, pro­duk­cja ory­gi­nal­na na pod­sta­wie powie­ści Bole­sła­wa Pru­sa, w rolach głów­nych: Julia Wie­nia­wa, Adam Woro­no­wicz, Wik­tor Zbo­row­ski, Bar­ba­ra Kur­dej-Sza­tan, Maciej Musiał, Osor­no Media/Empik
BRĄZ: Kwe­stia ceny, Zyg­munt Miło­szew­ski, Pro­duk­cja Ory­gi­nal­na, w rolach głów­nych: Filip Kosior, Arka­diusz Jaku­bik, Alek­san­dra Popław­ska, Rafał Zawie­ru­cha, W.A.B./Empik Go

Naj­lep­szy audio­bo­ok czy­ta­ny przez autora

ZŁOTO: Gru­be wió­ry, Pacześ Rafał, Agora
SREBRO: Powrót z Bam­bu­ko, Nosow­ska Kata­rzy­na, Wiel­ka Litera
BRĄZ: Rahim. Ludzie z tyl­ne­go sie­dze­nia, Sal­bert Seba­stian, Wydaw­nic­two SQN

Naj­lep­szy Audio­bo­ok Lek­tor­ski: Perspektywy

ZŁOTO: (nie)Odjazdowe życie bra­ci Col­lins, Col­lins Rafał, czy­ta Kosior Filip, Editio
SREBRO: Spo­wiedź Hana Solo. Byłem prze­myt­ni­kiem w Indiach, Boro­wy Ceza­ry, czy­ta Więc­kow­ski Maciej, Wydaw­nic­two TBR
BRĄZ: Czu­ła prze­wod­nicz­ka. Kobie­ca dro­ga do sie­bie, De Bar­ba­ro Nata­lia, czy­ta: Osta­szew­ska Maja, Agora

Naj­lep­szy Audio­bo­ok Lek­tor­ski: Wyso­kie Napięcie

ZŁOTO: Gdzie­kol­wiek spoj­rzysz. Ukry­ta sieć. Tom 3, Sza­ma­łek Jakub, czy­ta: Kosior Filip, Wydaw­nic­two W.A.B.
SREBRO: Czerń. Kolo­ry zła. Tom 2, Sob­czak Mal­go­rza­ta Oli­wia, czy­ta: Popczyń­ski Mar­cin, Wydaw­nic­two W.A.B.
BRĄZ: Bez resz­ty, Miło­szew­ski Woj­tek, czy­ta: Zadu­ra Janusz, Wydaw­nic­two W.A.B.

Naj­lep­szy Audio­bo­ok Lek­tor­ski: Pozaświaty

ZŁOTO: Ja oca­lo­na Misz­czuk Kata­rzy­na Bere­ni­ka, czy­ta: Sza­wiel Anna, Wydaw­nic­two W.A.B.
SREBRO: Ja Inkwi­zy­tor. Prze­klę­te prze­zna­cze­nie, Pie­ka­ra Jacek, czy­ta: Zadu­ra Janusz, Fabry­ka Słów Sp. z o.o.
BRĄZ: Zwy­cię­stwo albo śmierć. Pola daw­no zapo­mnia­nych bitew. Tom 4, Szmidt Robert J., czy­ta: Masiak Woj­ciech, Herac­lon International

Naj­lep­szy Audio­bo­ok Lek­tor­ski: Epicko

ZŁOTO: Z pia­sku i popio­łu, Har­mon Amy, czy­ta: Skór­ska Aga­ta, Wydaw­nic­two NieZwykłe
SREBRO: Satur­nin, Małec­ki Jakub, czy­ta: Stuhr Maciej, Mar­ko­wicz Mar­ta, Gra­bow­ski Piotr, Wągroc­ka Mar­ta, Wydaw­nic­two SQN
BRĄZ: Edu­ka­cja, Mal­colm XD, czy­ta: Paw­łow­ski Józef, Wydaw­nic­two W.A.B.

Naj­lep­szy Podcast

ZŁOTO: Pią­te: Nie zabi­jaj. Dro­ga po kres, Mazur Justyna
SREBRO: Kry­mi­na­to­rium Empik Go, Mysz­ka Marcin
BRĄZ: Men­tal­Po­wer, Bączek Jakub B.

Po szcze­gó­ły odsy­ła­my na stro­nę ple­bi­scy­tu: https://www.empik.com/nagrody-bestaudio-empikgo

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy