Aktualności

Olga Tokarczuk nominowana do The Man Booker International Prize

Powieść Olgi Tokar­czuk Bie­gu­ni wyda­na w języ­ku angiel­skim jako Fli­ghts zna­la­zła się na dłu­giej liście ksią­żek nomi­no­wa­nych do The Man Booker Inter­na­tion Prize.

Prze­kła­du powie­ści Bie­gu­ni na język angiel­ski doko­na­la Jen­ni­fer Croft. Książ­ka na Wyspach Bry­tyj­skich uka­za­ła się w maju 2017 roku nakła­dem wydaw­nic­twa Fitz­car­ral­do Edi­tions. Od nie­daw­na powieść Fli­ghts mogą tak­że czy­tać czy­tel­ni­cy w Sta­nach Zjednoczonych.

The News on Sun­day” w recen­zji książ­ki napi­sał, że Bie­gu­nito powieść, któ­ra spra­wi, że będziesz bar­dziej zado­wo­lo­ny, bar­dziej wol­ny, deli­kat­niej­szy, uczy­ni cię też lep­szym kochan­kiem. Czy nie­do­koń­czo­ne zda­nie może być zacząt­kiem całej ide­olo­gii? Czy z urwa­nych frag­men­tów poezji moż­na nauczyć się życia? Przy­kła­dem na to są wła­śnie Bie­gu­ni – postrzę­pio­ne histo­rie, wyci­nan­ki, winie­ty, syl­wet­ki, mon­ta­że, któ­re poka­zu­ją, że tak, napraw­dę moż­na. Bie­gu­ni to dosko­na­le ufor­mo­wa­na powieść, Tokar­czuk niby od nie­chce­nia, bez wysił­ku naj­pierw dekon­stru­uje, a następ­nie rekon­stru­uje całe cza­so­prze­strzen­ne rela­cje”.

Cała recen­zja na stro­nie tutaj.

Infor­ma­cja o suk­ce­sie Olgi Tokar­czuk cie­szy tym bar­dziej, że w kwiet­niu nakła­dem Wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go uka­że się nowa książ­ka cenio­nej pisar­ki – Opo­wia­da­nia bizar­ne.

Infor­ma­cja prasowa

Jako gra­fi­kę głów­ną wyko­rzy­sta­no zdję­cie z Wiki­pe­dii udo­stęp­nio­ne przez użyt­kow­ni­ka o logi­nie Borys8. Zdję­cie udo­stęp­nio­ne na licen­cji CC BY 4.0.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy