Aktualności

Czytaj pl – kilka słów o książkach, które znalazły się w akcji

2 listo­pa­da wystar­to­wa­ła naj­więk­sza w Pol­sce akcja pro­mu­ją­ca czy­tel­nic­two – Czy­taj PL, któ­ra ma na celu umoż­li­wić czy­ta­nie zupeł­nie za dar­mo na urzą­dze­niach mobil­nych, a co za tym idzie, prze­ko­nać ludzi do czy­ta­nia. Wie­rzy­my, że wśród was znaj­dą się tacy, któ­rym uda się prze­czy­tać lub posłu­chać wszyst­kie książ­ki z akcji. Pamię­taj­my jed­nak, że nie wszy­scy czy­ta­ją w ilo­ściach hur­to­wych, a ich wie­dza o książ­kach nie jest rozległa.

Po co zatem się­gnąć w pierw­szej kolej­no­ści? W arty­ku­le znaj­dzie­cie krót­kie opi­sy ksią­żek z tego­rocz­nej edy­cji Czy­taj PL, wśród któ­rych zna­la­zły się mię­dzy inny­mi kry­mi­nał, bio­gra­fia, zbiór opo­wia­dań i powieść fan­ta­sy. Do koń­ca mie­sią­ca zosta­ły jesz­cze ponad dwa tygo­dnie, więc pochło­nię­cie przy­naj­mniej jed­nej książ­ki nie powin­no być problemem. 

Krzysz­tof Piskor­ski „Czter­dzie­ści i cztery”

Wśród ksią­żek dostęp­nych w ramach akcji zna­la­zła się powieść fan­ta­sy. Krzysz­tof Piskor­ski został za nią wyróż­nio­ny nagro­dą im. Janu­sza Zaj­dla – naj­waż­niej­szym lau­rem w dzie­dzi­nie pol­skiej fan­ta­sty­ki. „Czter­dzie­ści i czte­ry” naj­bar­dziej spodo­ba się miło­śni­kom histo­rii alter­na­tyw­nych, ste­am­pun­ko­wej, mrocz­nej atmos­fe­ry oraz opo­wie­ści peł­nych fabryk, pary, mono­kli, ele­ganc­kich dżen­tel­me­nów i szy­kow­nych dam. Autor prze­no­si czy­tel­ni­ków do Anglii pierw­szej poło­wy XIX wie­ku. Do kra­ju odse­pa­ro­wa­ne­go blo­ka­dą od resz­ty świa­ta przy­by­wa Eli­za Żmi­jew­ska – pol­ska poet­ka i kapłan­ka sta­re­go bóstwa sło­wiań­skie­go. Jej zada­niem jest wyko­na­nie wyro­ku na Kon­ra­dzie Zału­skim, któ­ry został posą­dzo­ny o sabo­to­wa­nie powsta­nia na Litwie. Misja nie będzie jed­nak łatwa, w świe­cie przed­sta­wio­nym na kar­tach powie­ści Piskor­skie­go doszło do kil­ku prze­ło­mo­wych odkryć nauko­wych, pozwa­la­ją­cych ludziom prze­no­sić się mię­dzy wymia­ra­mi, pro­wa­dzić tam woj­ny i utrzy­my­wać kolo­nie. „Czter­dzie­ści i czte­ry” to alter­na­tyw­na wizja histo­rii, odmie­nio­na przez obec­ność ethe­ru i ludzi, któ­rzy chcą go wyko­rzy­stać w nie­cnych celach.

Gre­go­ry David Roberts „Shan­ta­ram”

Akcja Czy­taj PL może być dobra tak­że dla two­je­go krę­go­słu­pa! Dzię­ki dostę­po­wi do 12 ksią­żek na urzą­dze­niu mobil­nym zyskasz spo­ro miej­sca w tor­bie. Szcze­gól­nie cen­ne oka­że się to w przy­pad­ku lek­tu­ry „Shan­ta­ram”, naj­dłuż­sze­go, naj­grub­sze­go i naj­cięż­sze­go z tego­rocz­nych tytułów.

W czym tkwi feno­men tak opa­słej książ­ki? Dla­cze­go w dobie mini­ma­li­zo­wa­nia tre­ści ludzie tak lgną do pra­wie 1000-stro­ni­co­wej „cegły”? „Shan­ta­ram” to poru­sza­ją­ca, trzy­ma­ją­ca w napię­ciu auto­bio­gra­ficz­na powieść Gregory’ego Davi­da Robert­sa. Opi­su­je w niej swo­je przy­go­dy z wypra­wy po Indiach, a wszyst­ko zaczy­na się tra­gicz­nie – od śmier­ci żony. W wyni­ku osa­mot­nie­nia Roberts popadł w nar­ko­ma­nię i wkro­czył do świa­ta prze­stęp­cze­go – sfru­stro­wa­ny zaczął napa­dać na skle­py i ban­ki. Nie trwa­ło to jed­nak dłu­go, szyb­ko został zatrzy­ma­ny przez poli­cję i tra­fił za krat­ki. Wyko­rzy­stał jed­nak swój spryt i uciekł z wię­zie­nia z pla­nem dosta­nia się do Nie­miec. Jed­nym z dłuż­szych odcin­ków podró­ży mia­ła być prze­pra­wa przez Indie, gdzie pier­wot­nie pla­no­wał na krót­ko się zatrzy­mać. Osta­tecz­nie osie­dlił się w tam­tej­szych slum­sach na kil­ka lat. Miesz­ka­jąc tam, nie­jed­no­krot­nie nara­żał się lokal­nym gan­gom, brał udział w woj­nie w Afga­ni­sta­nie i pra­co­wał jako nauczy­ciel. „Shan­ta­ram” to książ­ka wcią­ga­ją­ca przede wszyst­kim dla­te­go, że jest opar­ta na praw­dzi­wych wyda­rze­niach, opi­su­je real­ny świat, czę­sto z takiej per­spek­ty­wy, z jakiej nie chcie­li­by­śmy go pozna­wać. Książ­ka w akcji Czy­taj PL dostęp­na jest rów­nież w for­mie audiobooka.

Filip Sprin­ger „Mia­sto Archi­pe­lag. Pol­ska mniej­szych miast”

Mia­sto Archi­pe­lag” to zbiór okra­szo­nych foto­gra­fia­mi mini­re­por­ta­ży, ese­jów, swe­go rodza­ju hołd poświę­co­ny mniej­szym mia­stom Pol­ski, któ­re po zmia­nach admi­ni­stra­cyj­nych w 1999 roku prze­sta­ły być sto­li­ca­mi woje­wództw. Filip Sprin­ger zaan­ga­żo­wał do swo­je­go pro­jek­tu media tra­dy­cyj­ne i por­ta­le spo­łecz­no­ścio­we, żeby jak naj­le­piej udo­ku­men­to­wać zmia­ny, jakie zaszły w tych miej­sco­wo­ściach od cza­sów trans­for­ma­cji. Refor­ma dopro­wa­dzi­ła do zmia­ny sta­tu­su 33 pol­skich miast. Więk­szość z nich zma­ga się dziś z licz­ny­mi bolącz­ka­mi, głów­nie natu­ry demo­gra­ficz­nej. Książ­ka jed­nak nie jest cał­kiem pesy­mi­stycz­na, nie­któ­rym z opi­sy­wa­nych miast zmia­ny dały szan­sę na roz­wój lokal­nej kul­tu­ry i infrastruktury.

Anna Kamiń­ska „Wan­da”

W akcji Czy­taj PL zna­la­zło się rów­nież miej­sce dla bio­gra­fii. W 25 rocz­ni­cę śmier­ci słyn­nej pol­skiej hima­la­ist­ki, Wan­dy Rut­kie­wicz, uka­za­ła się poświę­co­na jej książ­ka autor­stwa Anny Kamiń­skiej. „Wan­da” to por­tret jed­nej z naj­bar­dziej inspi­ru­ją­cych kobiet dru­giej poło­wy XX wie­ku, któ­ra dzię­ki swo­jej odwa­dze i deter­mi­na­cji sta­ra­ła się prze­kra­czać kolej­ne gra­ni­ce. Nie­ste­ty swo­je poświę­ce­nie przy­pła­ci­ła życiem – zmar­ła pod­czas zdo­by­wa­nia Kan­czen­dzon­gi. Dzie­ło Kamiń­skiej zosta­ło podzie­lo­ne na dwie czę­ści – pierw­sza poświę­co­na dzie­ciń­stwu i litew­skim korze­niom Rut­kie­wicz, dru­ga zło­żo­na ze wspo­mnień przy­ja­ciół, współ­pra­cow­ni­ków i towa­rzy­szy podró­ży, któ­rzy opo­wia­da­ją o przy­go­to­wa­niach do wypraw i wspól­nym zdo­by­wa­niu szczy­tów. Książ­ka dostęp­na jest rów­nież w for­mie audiobooka. 

Jakub Małec­ki „Śla­dy”

Auto­rem kolej­nej książ­ki, któ­ra zna­la­zła się w akcji, jest jeden z naj­cie­kaw­szych pisa­rzy mło­de­go poko­le­nia, Jakub Małec­ki. Jego dro­ga lite­rac­ka bar­dzo przy­po­mi­na histo­rie innych współ­cze­snych pisa­rzy – Małec­ki, podob­nie jak Szcze­pan Twar­doch czy Łukasz Orbi­tow­ski, zaczy­nał od pisa­nia powie­ści fan­ta­stycz­nych i hor­ro­rów. Kil­ka lat temu zwró­cił się ku lite­ra­tu­rze pięk­nej, bar­dziej zaan­ga­żo­wa­nej i, nie umniej­sza­jąc fan­ta­sty­ki, doj­rzal­szej i ambit­niej­szej. Naj­gło­śniej o Małec­kim zro­bi­ło się po pre­mie­rze powie­ści „Dygot”. Dzię­ki akcji Czy­taj PL może­cie poznać kolej­ną jego książ­kę, któ­ra przy­nio­sła mło­de­mu pisa­rzo­wi nomi­na­cję do Lite­rac­kiej Nagro­dy Nike. W zbio­rze opo­wia­dań „Śla­dy” Małec­ki przed­sta­wił kalej­do­skop ludz­kich życio­ry­sów, całą gamę towa­rzy­szą­cych im emo­cji, a tak­że pod­jął się roz­wa­żań nad sen­sem życia i śmier­ci. Wyda­wać by się mogło, że każ­da z opo­wie­ści sta­no­wi osob­ny roz­dział, oka­zu­je się jed­nak, że losy boha­te­rów „Śla­dów” łączą się ze sobą nad­spo­dzie­wa­nie sil­nie.

Elż­bie­ta Che­re­ziń­ska „Koro­na śnie­gu i krwi”

Elż­bie­ta Che­re­ziń­ska sztur­mem zaję­ła naj­waż­niej­sze miej­sce na pół­kach powie­ści histo­rycz­nych. Autor­ka best­sel­le­ro­wych ksią­żek spe­cja­li­zu­je się w two­rze­niu opo­wie­ści, któ­rych fabu­ła sku­pia się wokół naj­waż­niej­szych momen­tów pol­skiej histo­rii. W jej dorob­ku znaj­dzie­my książ­ki o śre­dnio­wie­czu, pierw­szych Pia­stach – Miesz­ku I, Bole­sła­wie Chro­brym, ale tak­że takie, któ­rych akcja roz­gry­wa się w wie­ku XIX czy okre­sie II woj­ny światowej.

W akcji Czy­taj PL zapro­po­no­wa­na zosta­ła powieść „Koro­na śnie­gu i krwi”, pierw­szy tom cyklu „Odro­dzo­ne kró­le­stwo”. Saga roz­gry­wa się w cza­sach roz­bi­cia dziel­ni­co­we­go i poty­czek o pol­ski tron po roz­dzie­le­niu pań­stwa Prze­my­sła II. Po pra­wie dwu­stu latach bez jed­ne­go, sil­ne­go wład­cy docho­dzi do bez­względ­nej, krwa­wej wal­ki o pano­wa­nie. „Koro­na śnie­gu i krwi” to wyjąt­ko­wa pozy­cja w tego­rocz­nej odsło­nie Czy­taj PL, jest to bowiem jedy­na super­pro­duk­cja – słu­cho­wi­sko, któ­re­go koniecz­nie trze­ba posłu­chać ze wzglę­du na dosko­na­łą reży­se­rię, boga­tą ilu­stra­cję muzycz­ną i wzbo­ga­ca­ją­ce odbiór efek­ty dźwiękowe.

Camil­la Lack­berg „Księż­nicz­ka z lodu”

Naj­po­pu­lar­niej­szą autor­ką w tego­rocz­nej akcji nie­wąt­pli­wie jest szwedz­ka kró­lo­wa kry­mi­na­łu, Camil­la Läck­berg, autor­ka best­sel­le­ro­wej sagi, któ­ra roz­gry­wa się w jej rodzin­nej miej­sco­wo­ści Fjäl­l­ba­ce, znaj­du­ją­cej się na połu­dnio­wo-zachod­nim wybrze­żu Szwe­cji. Sagę roz­po­czy­na „Księż­nicz­ka z lodu, któ­rą może­cie zarów­no prze­czy­tać, jak i prze­słu­chać – zupeł­nie za dar­mo. Wszyst­ko zaczy­na się od odkry­cia zwłok mło­dej kobie­ty, Alex. Wszyst­kie poszla­ki wska­zu­ją, że dziew­czy­na popeł­ni­ła samo­bój­stwo. W taką wer­sję wyda­rzeń nie wie­rzy pisar­ka, Eri­ka Falk, głów­na boha­ter­ka sagi Läck­berg. Falk jest przy­ja­ciół­ką z lat mło­do­ści zmar­łej dziew­czy­ny. Do Eri­ki zgła­sza się komi­sarz śled­czy Patrik Hed­ström, któ­ry ofe­ru­je pomoc w roz­wi­kła­niu zagad­ki. Do tej pory w serii uka­za­ło się już dzie­sięć kil­ku­set­stro­ni­co­wych tomów, a w listo­pa­dzie pre­mie­rę mia­ła naj­now­sza część pod tytu­łem „Cza­row­ni­ca”

Marek Kamiń­ski „Marek i czasz­ka jaguara”

Marek Kamiń­ski to postać, któ­rej nie trze­ba niko­mu przed­sta­wiać. Wśród ogrom­nych zasług i suk­ce­sów pol­skie­go polar­ni­ka moż­na wyróż­nić zdo­by­cie dwóch bie­gu­nów zie­mi w cią­gu jed­ne­go roku. Kamiń­ski zaj­mu­je się nie tyl­ko podró­żo­wa­niem, ale rów­nież pisa­niem, zarów­no ksią­żek podróż­ni­czych, jak i opo­wie­ści dla dzie­ci. Jego naj­now­sza powieść „Marek i czasz­ka jagu­ara” to pro­po­zy­cja dla naj­młod­szych uczest­ni­ków akcji Czy­taj PL. Kamiń­ski przed­sta­wia histo­rię swo­je­go imien­ni­ka zmu­szo­ne­go do wyru­sze­nia w podróż do Ame­ry­ki Połu­dnio­wej ze swo­im mało­mów­nym wuj­kiem. Naj­więk­szym pro­ble­mem oka­że się brak dostę­pu do inter­ne­tu i kon­tak­tu z rodzi­ca­mi. Po dotar­ciu na miej­sce cze­ka go nie­spo­dzie­wa­ne wyzwa­nie, któ­re nie pozwo­li mu na nudę. Razem z wuj­kiem będzie musiał prze­dzie­rać się przez dżun­glę i pene­tro­wać sta­re pira­mi­dy. Duet nie jest jed­nak świa­do­my, że ktoś wyru­szył ich śladem.

Woj­ciech Drew­niak „Histo­ria bez cen­zu­ry 2”

Drew­niak jest auto­rem vlo­ga „Histo­ria bez cen­zu­ry”, na któ­rym w ory­gi­nal­ny spo­sób przed­sta­wia histo­rię nasze­go kra­ju. W tego­rocz­nej akcji zna­lazł się dru­gi tom cyklu opar­te­go na fabu­le two­rzo­nych przez nie­go odcin­ków. W „Histo­rii bez cen­zu­ry 2” opi­sał pol­skich „kok­sów”, dla­te­go prze­czy­ta­my w niej o niedź­wie­dziu, któ­ry wal­czył pod Mon­te Cas­si­no, Cno­tli­wym Kok­sie spod Grun­wal­du, Pół­czło­wie­ku-Pół­ło­mo­cie, Tur­bo­het­ma­nie i Wystrza­ło­wym Generale.

Jon Ron­son „#Wstydź­Się!”

#Wstydź­Się!” to efekt kil­ku­let­nich badań Jona Ron­so­na, auto­ra książ­ki „Czło­wiek, któ­ry gapił się na kozy”. Ron­son jeź­dził po całym świe­cie i roz­ma­wiał z ludź­mi, któ­rzy sta­li się ofia­ra­mi publicz­ne­go napięt­no­wa­nia. W więk­szo­ści nie­przy­jem­no­ści spo­tka­ły ich przez gafę, głu­pi żart albo nie­świa­do­mie popeł­nio­ny w pra­cy błąd, któ­ry następ­nie został dostrze­żo­ny i wyśmia­ny. Nie­ste­ty naj­częst­szym miej­scem lin­czu jest inter­net, w któ­rym infor­ma­cje bar­dzo szyb­ko się roz­cho­dzą, a autor hej­tów, dzię­ki pozor­nej ano­ni­mo­wo­ści, może czuć się bez­kar­ny. Roz­mów­cy Ron­so­na opo­wia­da­li o przy­krych skut­kach nagon­ki i potwor­nym poczu­ciu wsty­du. „#Wstydź­Się!” to ubra­na w sza­ty czar­ne­go humo­ru opo­wieść o tym, do cze­go może dopro­wa­dzić publicz­ne nawo­ły­wa­nie do lin­czu, obśmie­wa­nie i wyty­ka­nie pal­ca­mi ludzi, któ­rzy zna­leź­li się na życio­wym zakręcie.

Peter Wohlleben „Sekretne życie drzew”

Jeste­ście cie­ka­wi, czy drze­wa ze sobą roz­ma­wia­ją? Czy mają uczu­cia? Zada­wa­li­ście sobie kie­dy­kol­wiek pyta­nie, czy czu­ją ból, gdy zła­mie się im gałąź? Czy mają świa­do­mość posia­da­nia potom­stwa? Na te zagwozd­ki w swo­jej książ­ce „Sekret­ne życie drzew” odpo­wia­da doświad­czo­ny leśni­czy, Peter Wohl­le­ben. Nie­miec­ki pasjo­nat w fascy­nu­ją­cy spo­sób dzie­li się wie­dzą o wła­ści­wo­ściach drzew i ich histo­rii, wie­dzą opar­tą na wie­lo­let­nich bada­niach nauko­wych i wła­snych obser­wa­cjach. W tego­rocz­nej akcji Czy­taj PL książ­ka jest dostęp­na rów­nież w for­mie audiobooka.

Dan Ariely „Szczera prawda o nieuczciwości”

Na koniec war­to przyj­rzeć się świa­to­we­mu best­sel­le­ro­wi Dana Ariely’ego pod tytu­łem „Szcze­ra praw­da o nie­uczci­wo­ści”, w któ­rej autor pod­wa­ża tezę o ludz­kiej szcze­ro­ści. Twier­dzi, podob­nie jak słyn­ny seria­lo­wy dr House, że wszy­scy ludzie kła­mią. Nawet jeśli nie codzien­nie i nie na temat poważ­nych spraw, to wszy­scy co jakiś czas nagi­na­ją fak­ty. Zazwy­czaj oszu­ku­je­my, gdy chce­my unik­nąć wsty­du, gdy boimy się kon­se­kwen­cji swo­ich dzia­łań lub gdy chce­my osią­gnąć kon­kret­ny cel, a wie­my, że będąc szcze­ry­mi, zmniej­sza­my nasze szan­se na to. Arie­ly w swo­jej książ­ce pisze o mecha­ni­zmach, któ­ry­mi kie­ru­ją się kłam­cy, zarów­no ci wytraw­ni, jak i week­en­do­wi. „Szcze­ra praw­da o nie­uczci­wo­ści” to zbiór prze­my­śleń, badań nauko­wych, ana­liz i wywia­dów, któ­re dema­sku­ją praw­dę o tym, że nie jeste­śmy szcze­rzy przede wszyst­kim wobec samych siebie.


O auto­rze

Miło­śnik lite­ra­tu­ry pięk­nej uza­leż­nio­ny od kon­cer­tów i festiwali.
Chciał­by robić tysiąc rze­czy na raz, jed­nak na dro­dze do speł­nie­nia stoi jego naj­więk­szy wróg – czas.

Rocz­nik 94. Redak­tor Xięgarni.pl, All in Uni­ver­si­ty, kie­dyś zwią­za­ny z Val­ki­rią Network. Stu­dent Zarzą­dza­nia Kul­tu­rą i Media­mi UJ.

Naj­bar­dziej lubi pozna­wać, roz­ma­wiać i prze­by­wać z ludź­mi, któ­rzy go inspirują.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy