Sprawdzasz tag

czytajplpl

Aktualności

Czytaj pl – kilka słów o książkach, które znalazły się w akcji

2 listo­pa­da wystar­to­wa­ła naj­więk­sza w Pol­sce akcja pro­mu­ją­ca czy­tel­nic­two – Czy­taj PL, któ­ra ma na celu umoż­li­wić czy­ta­nie zupeł­nie za dar­mo na urzą­dze­niach mobil­nych, a co za tym idzie, prze­ko­nać ludzi do czy­ta­nia. Wie­rzy­my, że wśród was znaj­dą się tacy, któ­rym uda się prze­czy­tać lub posłu­chać wszyst­kie książ­ki z akcji. Pamię­taj­my jed­nak, że nie wszy­scy czy­ta­ją w ilo­ściach hur­to­wych, a ich wie­dza o książ­kach nie jest rozległa.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Praca za czytanie książek? Super!

15 pra­co­daw­ców, w tym naj­więk­sze kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we fir­my, posta­no­wi­ło posta­wić kan­dy­da­tom do pra­cy nie­ty­po­wy waru­nek. W aktu­al­nie pro­wa­dzo­nych przez nich rekru­ta­cjach poszu­ki­wa­ne są oso­by, któ­re oprócz odpo­wied­nich kwa­li­fi­ka­cji, doświad­cze­ni, czy zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go muszą wyka­zać się rów­nież czy­ta­niem ksią­żek. W ten spo­sób pra­cow­ni­ków szu­ka­ją m.in. jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów sło­dy­czy w Pol­sce, wiel­ka inter­ne­to­wa plat­for­ma sprze­da­ży odzie­ży i wio­dą­ce kon­cer­ny medial­ne. Akcja odby­wa się w ramach kam­pa­nii „Czy­taj PL”, któ­rej orga­ni­za­to­ra­mi są Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we i plat­for­ma Woblink.com. Czy­taj dalej

-->