Aktualności

Praca za czytanie książek? Super!

15 pra­co­daw­ców, w tym naj­więk­sze kra­jo­we i mię­dzy­na­ro­do­we fir­my, posta­no­wi­ło posta­wić kan­dy­da­tom do pra­cy nie­ty­po­wy waru­nek. W aktu­al­nie pro­wa­dzo­nych przez nich rekru­ta­cjach poszu­ki­wa­ne są oso­by, któ­re oprócz odpo­wied­nich kwa­li­fi­ka­cji, doświad­cze­ni, czy zna­jo­mo­ści języ­ka obce­go muszą wyka­zać się rów­nież czy­ta­niem ksią­żek. W ten spo­sób pra­cow­ni­ków szu­ka­ją m.in. jeden z naj­więk­szych pro­du­cen­tów sło­dy­czy w Pol­sce, wiel­ka inter­ne­to­wa plat­for­ma sprze­da­ży odzie­ży i wio­dą­ce kon­cer­ny medial­ne. Akcja odby­wa się w ramach kam­pa­nii „Czy­taj PL”, któ­rej orga­ni­za­to­ra­mi są Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we i plat­for­ma Woblink.com.

Relaks, posze­rza­nie hory­zon­tów, roz­wi­ja­nie wyobraź­ni – o tych korzy­ściach pły­ną­cych z obco­wa­nia z lite­ra­tu­rą wie­dzą wszy­scy. Po raz pierw­szy jed­nak spę­dza­nie wie­czo­rów z ulu­bio­ną lek­tu­rą może pomóc w zna­le­zie­niu nowej pra­cy. W wie­lu ogło­sze­niach rekru­ta­cyj­nych poja­wił się zapis zwią­za­ny z czy­ta­niem ksią­żek. W przy­pad­ku czę­ści z nich czy­ta­nie będzie dodat­ko­wym atu­tem, a w przy­pad­ku innych jest po pro­stu „mile widzia­ne”. Nie­któ­rzy rekru­tu­ją­cy zachę­ca­ją poten­cjal­nych pra­cow­ni­ków do podzie­le­nia się tytu­ła­mi swo­ich lek­tur. Wszyst­kie fir­my bio­rą­ce udział w akcji zde­cy­do­wa­nie jed­nak pre­miu­ją czy­ta­ją­cych kan­dy­da­tów. Zysku­ją tym samym tytuł „Pra­co­daw­cy Przy­ja­zne­go Czy­ta­ją­cym” oraz zniż­ki na e‑booki i audio­bo­oki dla swo­je­go zespo­łu. Regu­lar­ne czy­ta­nie roz­wi­ja wyobraź­nię i spra­wia, że jeste­śmy bar­dziej kre­atyw­ni. – mówi Iza­be­la Hel­bin, Dyrek­tor Kra­kow­skie­go Biu­ra Festiwalowego.

– Dla­te­go prze­ko­na­li­śmy pra­co­daw­ców, że pra­cow­ni­cy, któ­rzy czy­ta­ją książ­ki, wnio­są dużo dobre­go do pro­wa­dzo­nych przez nich firm.  Poka­zu­je­my, że czy­ta­nie się opła­ca. W tym przy­pad­ku może pomóc w zdo­by­ciu dobrej pra­cy w wio­dą­cym przed­się­bior­stwie danej bran­ży. – doda­je Helbin.

Aktu­al­nie moż­na zna­leźć 25 ogło­szeń o pra­cę z dopi­skiem o czy­ta­niu ksią­żek. Poszu­ki­wa­ne są m.in. oso­by na takie sta­no­wi­ska jak: spe­cja­li­sta ds. mar­ke­tin­gu, kie­row­nik salo­nu mar­ki odzie­żo­wej, ope­ra­tor fil­mo­wy, asy­stent w dzia­le sprze­da­ży, digi­tal mar­ke­ting mana­ger, kon­sul­tant tech­nicz­ny, visu­al mer­chan­di­ser. Nie jest waż­ne, czy wybie­ram kry­mi­na­ły, roman­se, lite­ra­tu­rę z naj­wyż­szej pół­ki, czy bio­gra­fie. Istot­ne jest, że tak samo jak pra­co­daw­cy bio­rą­cy udział w akcji, uwa­żam czy­ta­nie za waż­ne. Zachę­cam też pra­cow­ni­ków, aby poka­zy­wa­li akcję swo­im sze­fom. Do pro­gra­mu może dołą­czyć każ­dy pra­co­daw­ca. Zgło­sze­nia odby­wa­ją się za pomo­cą stro­ny inter­ne­to­wej akcji www.czytajPl.pl. – mówi Paweł Polań­ski z Woblink.com.

Czy­taj PL” to naj­więk­sza akcja pro­mu­ją­ca czy­tel­nic­two na świe­cie. W jej ramach w 16 pol­skich mia­stach poja­wi­ło się ponad 600 nośni­ków (city­li­gh­ty i pla­ka­ty) z umiesz­czo­nym kodem QR pozwa­la­ją­cym na pobra­nie 12 dar­mo­wych e‑booków i audio­bo­oków. Do dys­try­bu­cji kodów zachę­ca­ni są wszy­scy ci, któ­rzy kocha­ją książ­ki. Za pomo­cą apli­ka­cji kod moż­na wysłać do pię­cior­ga zna­jo­mych, moż­na tak­że wydru­ko­wać pla­kat z kodem i powie­sić go w swo­im miej­scu zamiesz­ka­nia, w pra­cy, czy zaprzy­jaź­nio­nym skle­pie. Tym samym sieć wypo­ży­czal­ni „Czy­taj PL” codzien­nie powięk­sza się o nowe miejsca.

Czy­taj PL” trwa do 30 listo­pa­da. Lista ksią­żek, któ­re moż­na prze­czy­tać za dar­mo moż­na zna­leźć tutaj.

Orga­ni­za­to­rzy: Kra­kow­skie Biu­ro Festi­wa­lo­we ope­ra­tor pro­gra­mu Kra­ków Mia­sto Lite­ra­tu­ry UNESCO oraz plat­for­ma Woblink.com.

Wydaw­cy: Audio­te­ka, Filia, Gale­ria Książ­ki, Karak­ter, Media Rodzi­na, Pró­szyń­ski i S‑ka, Sound Tro­pez, Wydaw­nic­two Lite­rac­kie, Wydaw­nic­two Otwar­te, Znak, Czar­na Owca.

Mia­sta part­ner­skie: Czę­sto­cho­wa, Gdańsk, Kato­wi­ce, Poznań, Toruń, Wrocław.

Pozo­sta­łe mia­sta bio­rą­ce udział w akcji: War­sza­wa, Łódź, Biel­sko-Bia­ła, Byd­goszcz, Bia­ły­stok, Lublin, Rze­szów, Sosno­wiec, Szczecin.

Pra­co­daw­cy, któ­rzy przy­stą­pi­li do akcji: Ago­ra, Answear.com, Comarch, El Padre, Fre­sh­ma­il, Hand Made, Idea Bank, Interia.pl, Medi­ci­ne, MJCC, My Works, Sale­sma­na­go, Twojemeble.pl, Wal­ra­ven i Wawel.

Part­ner: Insty­tut Książki.

Patro­nat medial­ny: Lubi­my Czy­tać, Kawer­na, Niestatystyczny.pl.

Dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytelnictwa.

Ogło­sze­nia o pra­cę moż­na zna­leźć: tutaj.

Pro­jekt dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w ramach Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czytelnictwa

czytajpl-plakatpodstawowy-skala

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy