Aktualności

Nie żyje Robert D. Gamble, założyciel wydawnictwa Media Rodzina

To on przy­wiózł „Harry’ego Pot­te­ra” do Pol­ski. Choć był duchow­nym, nie potę­piał twór­czo­ści J.K. Row­ling i pod­kre­ślał, że opo­wia­da ona o wal­ce dobra ze złem. Pocho­dził z USA, ale od lat 50. zwią­za­ny był z Polską.

Robert D. Gam­ble uro­dził się 9 mar­ca 1937 roku. w 1958 roku w ramach wyciecz­ki stu­denc­kiej „żela­zną kur­ty­nę” odwie­dził Pol­skę. W 1991 roku zało­żył i pro­wa­dził do 1998 roku poznań­ską roz­gło­śnię radio­wą „Radio Oby­wa­tel­skie”. W Pozna­niu orga­ni­zo­wał też „Wigi­lie pod Ron­dem” prze­zna­czo­ne dla wszyst­kich, któ­rzy nie mie­li z kim spę­dzić świą­tecz­ne­go wieczoru.

W 1992 roku wspól­nie z Bro­ni­sła­wem Kle­dzi­kiem zało­żył wydaw­nic­two Media Rodzi­na, a póź­niej to on przy­wiózł bry­tyj­skie wyda­nie „Har­ry­’e­go Pot­te­ra” i naci­skał na wyda­nie książki.

Był pasto­rem kościo­ła angli­kań­skie­go. W latach 2005–2014 był kape­la­nem war­szaw­skiej para­fii Kościo­ła Angli­kań­skie­go w Pol­sce, a od 2014 roku otrzy­mał hono­ro­wy tytuł pro­bosz­cza tytu­lar­ne­go (taka funk­cja nie ist­nie­je w Koście­le Angli­kań­skim, ale tytuł został przy­zna­ny w ramach uzna­nia zasług Gam­ble­’a przez bisku­pa Gibraltaru).

Robert D. Gam­ble zmarł 17 listo­pa­da 2020 roku.

O tym pasto­rze, wydaw­cy i spo­łecz­ni­ku moż­na pisać wie­le, ale nikt nie opo­wie o nim tyle co współ­pra­cow­ni­cy. Oto tekst opu­bli­ko­wa­ny przez wydaw­nic­two Media Rodzina:

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy