Aktualności Zapowiedzi

Znamy tytuł nowej powieści Harukiego Murakamiego! Premiera w kwietniu

Haru­ki Mura­ka­mi jest nie­zwy­kle tajem­ni­czym twór­cą – gdy uka­za­ła się pierw­sza zapo­wiedź jego naj­now­szej powie­ści, nie zdra­dził nawet tytu­łu. Teraz uchy­lił rąb­ka tajemnicy.

To była sen­sa­cyj­na infor­ma­cja – dowie­dzie­li­śmy się, że 13 kwiet­nia w Japo­nii uka­że się naj­now­sza powieść Haru­kie­go Mura­ka­mie­go. Jej manu­skrypt w ory­gi­na­le liczył aż 1200 stron!

Zapo­wiedź była jed­nak nie­zwy­kle enig­ma­tycz­na – wydaw­ca usza­no­wał w ten spo­sób życze­nie pisa­rza, któ­re­mu zale­ży, by czy­tel­nicz­ki i czy­tel­ni­cy samo­dziel­nie odkry­wa­li treść powie­ści. Nie zdra­dził nawet tytu­łu i wyglą­du okładki.

Dziś już wie­my, że angiel­ski tytuł powie­ści brzmi „The City and Its Uncer­ta­in Walls”, czy­li „Mia­sto i jego nie­pew­ne mury”.

Miło­śnicz­ki i miło­śni­cy japoń­skie­go twór­cy wie­dzą, że nie jest on przy­pad­ko­wy. Ten sam tytuł nosi­ło opo­wia­da­nie, któ­re Mura­ka­mi opu­bli­ko­wał w 1980 roku w cza­so­pi­śmie lite­rac­kim. Opo­wia­da­nie nigdy nie zosta­ło wyda­ne jako część zbio­ru, jego tekst tra­fił jed­nak do powie­ści „Koniec Świa­ta i Hard-boiled Won­der­land” z 1985 roku. Pol­ski prze­kład Anny Hori­ko­shi uka­zał się w 1998 roku nakła­dem wydaw­nic­twa Wil­ga, zaś wzno­wie­nie przy­go­to­wa­ła Muza SA w 2004 roku.

Czy powieść „The City and Its Uncer­ta­in Walls” będzie nawią­zy­wać do opo­wia­da­nia pod tym samym tytu­łem, a jeśli tak, to w jaki spo­sób? To w tej chwi­li wie jedy­nie Haru­ki Mura­ka­mi oraz jego wydawca.

Opis nowej powie­ści jest nie­zwy­kle lako­nicz­ny i brzmi: „Muszę jechać do tego mia­sta. Bez wzglę­du na to, co się wyda­rzy, zapie­czę­to­wa­na ‘histo­ria’ zaczy­na poru­szać się inten­syw­nie i cicho, jak­by ‘sta­ry sen’ został roz­wi­kła­ny i prze­bu­dzo­ny głę­bo­ko w biblio­te­ce. Sto pro­cent czy­ste­go świa­ta Mura­ka­mie­go, któ­ry wstrzą­sa duszą”.

Haru­ki Mura­ka­mi to cenio­ny na całym świe­cie pisarz, ese­ista i tłu­macz lite­ra­tu­ry ame­ry­kań­skiej, regu­lar­nie typo­wa­ny do Lite­rac­kiej Nagro­dy Nobla. Naj­bar­dziej zna­ne powie­ści japoń­skie­go twór­cy to „Nor­we­gian Wood”, „Kro­ni­ka pta­ka nakrę­ca­cza”, „Kaf­ka nad morzem” czy „1Q84”.

zdję­cie wikipedia/domenapubliczna

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy