Ekranizacje Zapowiedzi

HBO pracuje nad nowym serialem według scenariusza Jakuba Żulczyka

Czte­ry lata temu pre­mie­rę miał zre­ali­zo­wa­ny dla Canal+ serial Bel­fer. Pro­duk­cja, któ­rej sce­na­riusz napi­sał Jakub Żul­czyk odnio­sła ogrom­ny suk­ces. Póź­niej dużą popu­lar­no­ścią, i to nie tyl­ko w Pol­sce, cie­szy­ła się wypro­du­ko­wa­na przez HBO raczej wier­na seria­lo­wa adap­ta­cja powie­ści Żul­czy­ka Ślep­nąc od świa­teł. A nie­daw­no HBO poin­for­mo­wa­ło, że ruszy­ły zaawan­so­wa­ne pra­ce nad kolej­nym pro­jek­tem reali­zo­wa­nym we współ­pra­cy z pol­skim pisarzem.

War­sza­wian­ka to według zapo­wie­dzi twór­ców oby­cza­jo­wo-kome­dio­wo-życio­wo-dra­ma­tycz­na opo­wieść o dzi­siej­szej War­sza­wie. Tę będzie­my oglą­dać z per­spek­ty­wy czter­dzie­sto­let­nie­go impre­zo­wi­cza, świa­do­me­go tego, że zmar­no­wał poten­cjał, nie­na­wi­dzą­ce­go sie­bie, pró­bu­ją­ce­go jed­nak uchwy­cić sens ist­nie­nia we współ­cze­snym świecie.

War­sza­wian­ka to histo­ria o miło­ści, przy­jaź­ni, dłu­gach i kacu. Miej­ska bal­la­da o śmie­chu przez łzy, wscho­dach i zacho­dach słoń­ca, bar­dzo złych decy­zjach i cią­głym spa­da­niu na czte­ry na łapy. Boha­te­ra pozna­je­my w jego czter­dzie­ste uro­dzi­ny. Chy­ba trud­no o cięż­szy moment w życiu czło­wie­ka. Za nim naj­lep­sze, przed nim nie­wia­do­ma; czas puka do drzwi, dopo­mi­na­jąc się o zacią­gnię­ty kre­dyt, opo­wia­dał Jakub Żul­czyk, autor sce­na­riu­sza serialu.

Według ostat­nich donie­sień wła­śnie ruszy­ły pra­ce na pla­nie War­sza­wian­ki. Auto­rem zdjęć jest Piotr Uznań­ski, na fote­lu reży­se­ra zasia­da Jacek Bor­cuch. Serial otrzy­ma finan­so­wa­nie z Pol­skie­go Insty­tu­tu Sztu­ki Fil­mo­wej w ramach sys­te­mu wspie­ra­nia pro­duk­cji audiowizualnej.

Serial War­sza­wian­ka to obraz poko­le­nia dzi­siej­szych 30‑, 40-latków, ludzi wykształ­co­nych, nie­podat­nych na tanią ide­olo­gię. Pierw­sze­go poko­le­nia, któ­re tak napraw­dę̨ pró­bu­je żyć́ dokład­nie tak jak chce, poza oby­cza­jem, poza tra­dy­cją przod­ków, poza wszel­ki­mi nor­ma­mi usta­no­wio­ny­mi wcze­śniej. Obraz ten nie jest świe­tla­ny, jest smut­ny. Mimo iż na wierz­chu wyda­je się̨ zabaw­ny i poukła­da­ny. 40 lat to dość sym­bo­licz­ny moment w życiu każ­de­go czło­wie­ka. Naj­czę­ściej wie się już wszyst­ko, co potrzeb­ne, by dotrwać w mia­rę sta­bil­nie do koń­ca, powie­dział Jacek Borcuch.

W roli głów­nej zoba­czy­my Bory­sza Szy­ca. Part­ne­ro­wać mu będą m.in.: Kry­sty­na Jan­da, Jerzy Sko­li­mow­ski, Zofia Wichłacz, Ilo­na Ostrow­ska, Pau­li­na Gałąz­ka, Piotr Polak, Jadwi­ga Jan­kow­ska-Cie­ślak, Jan Peszek, Mar­ta Ści­sło­wicz, Marian­na Zydek, Jakub Wie­czo­rek, Tomasz Wło­sok, Agniesz­ka Pod­sia­dlik, Maja Pan­kie­wicz i Mile­na Goździela.

HBO nie poda­ło jesz­cze daty premiery.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy