Aktualności Ekranizacje

Chyłka na małych ekranach po raz trzeci

Seria powie­ści Remi­giu­sza Mro­za o bez­kom­pro­mi­so­wej, odważ­nej i nie­po­kor­nej praw­nicz­ce Joan­nie Chył­ce roz­ro­sła się do dzie­się­ciu tomów. Dwa z nich zna­la­zły już dro­gę na małe ekra­ny. Powie­ści Zagi­nię­cie i Kasa­cja docze­ka­ły się tele­wi­zyj­nej adap­ta­cji w posta­ci dwóch sezo­nów seria­lu Chył­ka. Pro­duk­cja TVN świę­ci suk­ce­sy, oba sezo­ny nomi­no­wa­ne są do Pol­skiej Nagro­dy Fil­mo­wej Orzeł w kate­go­rii naj­lep­szy serial fabu­lar­ny. Sta­cja zapew­ni­ła, że Chył­ka po raz trze­ci tra­fi na ekra­ny jesz­cze w tym roku.

Trze­ci sezon Chył­ki będzie adap­ta­cją powie­ści Rewi­zja, któ­ra uka­za­ła się w mar­cu 2016 roku. Tym razem drę­czo­na wła­sny­mi pro­ble­ma­mi praw­nicz­ka zaan­ga­żu­je się w podej­rza­ną spra­wę podwój­ne­go mor­der­stwa. Zgi­nę­ła żona i cór­ka robot­ni­ka z Ursy­no­wa. Kie­dy ten wystę­pu­je o wypła­tę z poli­sy na życie, zosta­je natych­miast oskar­żo­ny o zabi­cie rodzi­ny. Joan­na Chył­ka będzie mia­ła cięż­ki orzech do zgryzienia.

Serial zyskał już wier­ne gro­no wiel­bi­cie­li, któ­rzy z nie­cier­pli­wo­ścią cze­ka­ją na trze­ci sezon. W Rewi­zji odsło­ni­my kolej­ne obli­cze naszej boha­ter­ki. Jej zma­ga­nia w życiu oso­bi­stym oka­żą się rów­nie inte­re­su­ją­ce co wyzwa­nia na sali sądo­wej. Jed­no jest pew­ne – Chył­ka na pew­no nie prze­sta­nie zaska­ki­wać, powie­dzia­ła Doro­ta Cham­czyk, pro­du­cent­ka serialu.

Pra­ce na pla­nie ruszy­ły w poło­wie lute­go. Zdję­cia krę­co­ne są w War­sza­wie. W rolach głów­nych ponow­nie oczy­wi­ście zoba­czy­my Mag­da­le­nę Cie­lec­ką (Joan­na Chył­ka) i Fili­pa Pła­wia­ka (Kor­dian Oryń­ski). Do obsa­dy zna­nej z poprzed­nich dwóch sezo­nów dołą­czy­li mię­dzy inny­mi Woj­ciech Zie­liń­ski, Anto­ni Paw­lic­ki, Mariusz Bona­szew­ski i Mał­go­rza­ta Kla­ra. Fotel reży­se­ra nie­zmien­nie zaj­mu­je Łukasz Pal­kow­ski i Marek Wróbel.

TVN zapo­wie­dzia­ło, że trze­ci sezon Chył­ki będzie moż­na obej­rzeć jesz­cze w tym roku na plat­for­mie Play­er. Kil­ka mie­się­cy póź­niej serial zosta­nie rów­nież wyemi­to­wa­ny w telewizji.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: dziendobrytvn

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy