Ekranizacje Zapowiedzi

Tak będzie wyglądał Pan Samochodzik w netfliksowej adaptacji!

Mate­usz Janic­ki wcie­li się w tytu­ło­wą rolę Pana Samo­cho­dzi­ka w fil­mie „Pan Samo­cho­dzik i tem­pla­riu­sze”. Pre­mie­ra już w tym roku!

W ofer­cie ory­gi­nal­nych pro­duk­cji Net­flik­sa poja­wia się coraz wię­cej fil­mów i seria­li zre­ali­zo­wa­nych w Pol­sce. Nale­żą do nich m.in. „Wiel­ka woda”, „W głę­bi lasu”, „Rojst’97”, „365 dni” czy „Furio­za”. Na rok 2023 prze­wi­dzia­nych jest spo­ro pre­mier, w tym kil­ka tytu­łów dla książ­ko­ma­nia­czek i książ­ko­ma­nia­ków. Wśród nich adap­ta­cja kul­to­wej powie­ści „Pan Samo­cho­dzik i tem­pla­riu­sze” Zbi­gnie­wa Nie­nac­kie­go. W tytu­ło­wą rolę Toma­sza NN, czy­li Pana Samo­cho­dzi­ka, wcie­li się Mate­usz Janic­ki. Choć fil­mo­gra­fia akto­ra jest napraw­dę boga­ta – wystą­pił w ponad 60 pro­duk­cjach – to po raz pierw­szy zagra głów­ną rolę. Wcze­śniej poja­wił się m.in. w „Cza­sie hono­ru”, „Ojcu Mate­uszu”, „Stra­ża­kach”, „Blon­dyn­ce”, „Stu­le­ciu Win­nych” czy w „Mat­ce”.

Książ­ka „Pan Samo­cho­dzik i tem­pla­riu­sze” uka­za­ła się w 1966 roku jako kon­ty­nu­acja „Wyspy zło­czyń­ców” z 1964 roku i dru­ga powieść z cyklu, któ­ry miał póź­niej stać się kul­to­wym (powie­ści „Uro­czy­sko” [1957], „Skarb Ata­na­ry­ka” [1960] oraz „Przy­zwo­le­nie na przy­wóz lwa” [1961] zosta­ły póź­niej włą­czo­ne przez auto­ra do serii jako pre­qu­ele – ich boha­te­rem był Tomasz NN, zanim jesz­cze otrzy­mał prze­zwi­sko Pan Samochodzik).

Głów­ny boha­ter serii jest histo­ry­kiem sztu­ki oraz detek­ty­wem-ama­to­rem, któ­ry w wol­nych chwi­lach zaj­mu­je się poszu­ki­wa­niem zagi­nio­nych skar­bów, by te mogły tra­fić do muze­ów. W Wyspie zło­czyń­ców odzie­dzi­czył po zmar­łym wuju wyjąt­ko­wo brzyd­ki samo­chód – będą­cy przy­czy­ną licz­nych drwin i źró­dłem jego prze­zwi­ska – mogą­cy jed­nak osią­gnąć nie­zwy­kłą szyb­kość oraz potra­fią­cy prze­mie­nić się w amfi­bię. W wie­lu książ­kach Panu Samo­cho­dzi­ko­wi towa­rzy­szy­li zaprzy­jaź­nie­ni z nim har­ce­rze: Soko­le Oko, Wil­helm Tell i Wie­wiór­ka, któ­rych poznał w cza­sie fabu­ły „Wyspy złoczyńców”.

W tomie „Pan Samo­cho­dzik i tem­pla­riu­sze” Tomasz posta­na­wia odna­leźć zagi­nio­ny skarb zako­nu, nie jest jed­nak sam. Anka, począt­ku­ją­ca dzien­ni­kar­ka, publi­ku­je repor­taż o ukry­tych przez tem­pla­riu­szy kosz­tow­no­ściach, przez co Pan Samo­cho­dzik ma licz­ną kon­ku­ren­cję. Naj­więk­sze wyzwa­nie sta­no­wią Bry­tyj­czy­cy: kapi­tan Peter­sen i jego cór­ka Karen. Są boga­ci, a odna­le­zie­nie skar­bu trak­tu­ją bar­dzo ambi­cjo­nal­nie. Wszy­scy kie­ru­ją się wska­zów­ką: „Tam skarb twój, gdzie ser­ce two­je”, a zagad­ka detek­ty­wi­stycz­na spla­ta się z kry­mi­nal­ną, gdy oka­zu­je się, że jeden z uczest­ni­ków poszu­ki­wań nie zawa­ha się przed niczym.

Oprócz Mate­usza Janic­kie­go w fil­mie wystą­pią m.in. Piotr Sega, Kali­na Kowal­czuk i Olgierd Ble­charz. Reży­se­ru­je Anto­ni Nykow­ski, sce­na­riusz napi­sał Bar­tosz Szty­bor, za pro­duk­cję odpo­wia­da Orphan Stu­dio, a pro­du­cen­ta­mi są Paweł Heba, Jerzy Dzię­gie­lew­ski, Maciej Soj­ka i Roman Szczepanik.

Ofi­cjal­ny opis fil­mu brzmi:

Zna­ny histo­ryk sztu­ki, łow­ca skar­bów oraz wła­ści­ciel nie­zwy­kłe­go samo­cho­du wpa­da na trop skar­bu tem­pla­riu­szy, któ­ry jest klu­czem do wiel­kiej mocy, mogą­cej zachwiać rów­no­wa­gą dobra i zła na świe­cie. Wspie­ra­ny przez zaprzy­jaź­nio­nych har­ce­rzy, Pan Samo­cho­dzik roz­po­czy­na wiel­ki wyścig z cza­sem i wro­gą orga­ni­za­cją, któ­re­go staw­ką jest dzie­dzic­two rycer­skich zakonów.

Co cie­ka­we, nie jest to pierw­sza ekra­ni­za­cja tej powie­ści, w 1971 roku powstał czar­no-bia­ły serial tele­wi­zyj­ny „Samo­cho­dzik i tem­pla­riu­sze”; w głów­nej roli wystą­pił Sta­ni­sław Mikul­ski, zaprzy­jaź­nio­nych z nim har­ce­rzy zagra­li Roman Mosior, Ste­fan Nie­mie­row­ski oraz Tomasz Samo­sio­nek, w Karen wcie­li­ła się Ewa Szy­kul­ska, a w kapi­ta­na Peter­se­na – Tade­usz Gwiazdowski.

Wśród pol­skich pre­mier Net­flik­sa na 2023 rok zna­la­zły się też nowa adap­ta­cja „Zna­cho­ra” Tade­usza Dołę­gi-Mosto­wi­cza, „Fan­fik” na pod­sta­wie książ­ki Nata­lii Osiń­skiej o tym samym tytu­le oraz „Infor­ma­cja zwrot­na” będą­ca adap­ta­cją powie­ści Jaku­ba Żulczyka.

Pozo­sta­łe pol­skie pre­mie­ry to „Infa­mia”, „Abso­lut­ni debiu­tan­ci”, „Dzień Mat­ki”, „Fre­esty­le”, „Feno­men”, „Gorz­ko, gorz­ko”, „Miłość do kwa­dra­tu bez gra­nic” oraz „Ope­ra­cja Soulcatcher”.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy