Ekranizacje Zapowiedzi

Kolejna ekranizacja prozy Remigiusza Mroza

Remi­giusz Mróz potwier­dził ekra­ni­za­cję dwóch powie­ści swo­je­go autor­stwa. Cho­dzi o „Chór zapo­mnia­nych gło­sów” i „Echo z otchła­ni”, któ­re poka­za­ne zosta­ną w jed­nym pro­jek­cie – na razie nie wia­do­mo jed­nak jesz­cze, czy będzie miał on for­mę fil­mo­wą, czy seria­lo­wą. Reali­za­cją zaj­mie się Pla­ti­ge Ima­ge ze swo­im domem pro­duk­cyj­nym Dobro. Stu­dio odpo­wia­da­ło m.in. za efek­ty spe­cjal­ne do seria­lo­we­go „Wiedź­mi­na”.

Chór zapo­mnia­nych gło­sów” i „Echo z otchła­ni” to powie­ści nale­żą­ce do gatun­ku scien­ce-fic­tion. Pierw­sza z nich uka­za­ła się w 2019 roku i opo­wia­da o okrę­cie badaw­czym „Acci­pi­ter”. Jego histo­ria odsła­nia się przed czy­tel­ni­kiem w dra­ma­tycz­nym momen­cie, kie­dy przy życiu pozo­sta­ło jedy­nie dwóch człon­ków zało­gi obu­dzo­nych z krio­ge­nicz­ne­go snu. Przed boha­te­ra­mi stoi nie lada wyzwa­nie – mają sto­czyć wal­kę o losy ludz­ko­ści. Naj­pierw jed­nak zada­dzą sobie pyta­nie – dla­cze­go ich towa­rzy­sze podró­ży nie prze­ży­li? „Echo z otchła­ni” sta­no­wi nato­miast kon­ty­nu­ację tej opowieści.

Remi­giusz Mróz jest jed­nym z naj­po­czyt­niej­szych pol­skich pisa­rzy zna­nym przede wszyst­kim wiel­bi­cie­lom kry­mi­na­łów i thril­le­rów. Nie stro­ni jed­nak tak­że od innych gatun­ków – w jego dorob­ku znaj­dzie­my tak­że powie­ści histo­rycz­ne, scien­ce fic­tion, a nawet hor­ror reli­gij­ny. Książ­ki jego autor­stwa wie­lo­krot­nie tra­fia­ły na ekran. War­to wspo­mnieć cho­ciaż­by o cie­szą­cej się dużą popu­lar­no­ścią „Chył­ce” z Mag­da­le­ną Cie­lec­ką w roli głów­nej – pro­duk­cja była naj­chęt­niej oglą­da­nym seria­lem w Pol­sce na VOD w 2020 roku. Czy podob­ny los spo­tka pro­jekt z gatun­ku scien­ce-fic­tion? Żeby się o tym prze­ko­nać będzie­my musie­li na pew­no tro­chę pocze­kać – póki co nie zna­na jest jesz­cze data pre­mie­ry. Sam pisarz nie ukry­wa jed­nak swo­je­go opty­mi­zmu – „Są takie new­sy, któ­ry­mi w naj­śmiel­szych marze­niach nie spo­dzie­wa­łem się podzie­lić. Ten był na ich szczy­cie” – sko­men­to­wał na swo­im pro­fi­lu na Facebooku.

Fot. Miko­laj Starzynski

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy