Zapowiedzi

Kultowe Miasteczko Halloween doczeka się książkowej kontynuacji

Mia­stecz­ko Hal­lo­we­en, w ory­gi­na­le The Night­ma­re Befo­re Chri­st­mas, to kul­to­wa ani­ma­cja Tima Bur­to­na zre­ali­zo­wa­na w 1993 przez stu­dio Walt Disney Pic­tu­res. Histo­ria Dynio­we­go Kró­la, wład­cy peł­ne­go stra­chów mia­stecz­ka, któ­ry posta­na­wia wpro­wa­dzić w swo­im świe­cie nie­zna­ną dotych­czas bożo­na­ro­dze­nio­wą tra­dy­cję oka­za­ła się być ogrom­nym komer­cyj­nym suk­ce­sem. Po nie­mal trzech deka­dach od pre­mie­ry fil­mu fani ani­ma­cji docze­ka­ją się kon­ty­nu­acji. Ta przyj­mie jed­nak postać książki.

Do napi­sa­nia kon­ty­nu­acji Mia­stecz­ka Hal­lo­we­en zatrud­nio­na zosta­ła raczej mało zna­na w Pol­sce pisar­ka, Shea Ern­shaw. Jej dwie dotych­czas napi­sa­ne powie­ści – The Wic­ked DeepWin­ter­wo­od – skie­ro­wa­ne są do mło­de­go czy­tel­ni­ka. Żad­na z nich nie zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na język pol­ski, za gra­ni­cą jed­nak cie­szą się dużą popu­lar­no­ścią i dobry­mi recen­zja­mi. W tym roku uka­zać ma się jej pierw­sza powieść dla doro­słych, zaty­tu­ło­wa­na A Histo­ry of Wild Pla­ces.

Akcja książ­ko­wej kon­ty­nu­acji Mia­stecz­ka Hal­lo­we­en roz­po­cząć ma się na krót­ko po zakoń­cze­niu fil­mu z 1993. Głów­ną boha­ter­ką powie­ści będzie Sal­ly, świe­żo upie­czo­na Dynio­wa Kró­lo­wa, żona Jac­ka Szkie­le­to­na. Upu­blicz­nio­ne infor­ma­cje o książ­ce nie zdra­dza­ją zbyt wie­le o fabu­le. Wia­do­mo wła­ści­wie tyl­ko, że Sal­ly przy­pad­ko­wo uwol­ni zło­czyń­cę, któ­re­go dzia­ła­nia zagro­żą nie tyl­ko Mia­stecz­ku Hal­lo­we­en, ale i pozo­sta­łym świą­tecz­nym krainom.

Ani­mo­wa­ny film Tima Bur­to­na sku­piał się na Jac­ku Szkie­le­to­nie i jego poszu­ki­wa­niach wła­snej toż­sa­mo­ści. Shea Ern­shaw pla­nu­je w swo­jej książ­ce pójść podob­ną dro­gą, tym razem jed­nak dać szan­sę czy­tel­ni­kom na głęb­sze pozna­nie posta­ci Sally.

Chcia­ła­bym w tej książ­ce zba­dać toż­sa­mość Sal­ly, lepiej zro­zu­mieć nie tyl­ko to, kim jest teraz, po zako­cha­niu się w Jac­ku i prze­ję­ciu roli Dynio­wej Kró­lo­wej, ale rów­nież wytłu­ma­czyć, w jaki spo­sób jej prze­szłość wpły­wa na teraź­niej­sze pra­gnie­nia, wąt­pli­wo­ści i marze­nia, powie­dzia­ła Shea Ernshaw.

Kon­ty­nu­acja Mia­stecz­ka Hal­lo­we­en nie ma jesz­cze tytu­łu. Wstęp­na data pre­mie­ry usta­lo­na zosta­ła na 2022 rok. Wydaw­cą jest Disney Publishing.

źró­dło comicbook

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy