Sprawdzasz tag

Miasteczko Halloween

Zapowiedzi

Kultowe Miasteczko Halloween doczeka się książkowej kontynuacji

Mia­stecz­ko Hal­lo­we­en, w ory­gi­na­le The Night­ma­re Befo­re Chri­st­mas, to kul­to­wa ani­ma­cja Tima Bur­to­na zre­ali­zo­wa­na w 1993 przez stu­dio Walt Disney Pic­tu­res. Histo­ria Dynio­we­go Kró­la, wład­cy peł­ne­go stra­chów mia­stecz­ka, któ­ry posta­na­wia wpro­wa­dzić w swo­im świe­cie nie­zna­ną dotych­czas bożo­na­ro­dze­nio­wą tra­dy­cję oka­za­ła się być ogrom­nym komer­cyj­nym suk­ce­sem. Po nie­mal trzech deka­dach od pre­mie­ry fil­mu fani ani­ma­cji docze­ka­ją się kon­ty­nu­acji. Ta przyj­mie jed­nak postać książ­ki. Czy­taj dalej

-->