Ekranizacje Zapowiedzi

Ruszyły prace nad fabularnym filmem opartym o komiksy z serii Kajko i Kokosz

Przy­go­dy męż­nych sło­wiań­skich wojów, Kaj­ka i Koko­sza, wciąż są popu­lar­ne, mimo że autor ory­gi­nal­nych komik­sów, Janusz Chri­sta, nie żyje od nie­mal trzy­na­stu lat, a seria kon­ty­nu­owa­na jest przez innych twór­ców. W ostat­nim cza­sie Net­flix zapre­zen­to­wał pięć odcin­ków seria­lu ani­mo­wa­ne­go opar­te­go na pery­pe­tiach miesz­kań­ców Mir­mi­ło­wa – kolej­ne zosta­ną doda­ne jesie­nią. Poza tym szy­ku­je się pro­duk­cja fil­mu fabularnego.

Za fil­mo­wą adap­ta­cję komik­sów Kaj­ko i Kokosz odpo­wia­dać będzie spół­ka Aurum Film, któ­ra na swo­im kon­cie ma cho­ciaż­by gło­śne Boże cia­ło, ekra­ni­za­cję powie­ści Joan­ny Bator Ciem­no, pra­wie noc czy reali­zo­wa­ne na zle­ce­nie Canal+ seria­le Żmi­jow­skoKról.

Na swo­jej stro­nie na Face­bo­oku fir­ma podzie­li­ła się infor­ma­cją, że wła­śnie trwa­ją pra­ce nad sce­na­riu­szem. Ten pisze Krzysz­tof Gurecz­ny, autor m.in. sce­na­riu­szów do fil­mu Jak zosta­łem gang­ste­rem. Histo­ria praw­dzi­wa czy seria­lu ani­mo­wa­ne­go Kac­pe­ria­da. Za reży­se­rię odpo­wia­dać będzie Mate­usz Rakowicz.

Już ofi­cjal­nie 😀!

Wresz­cie może­my potwier­dzić, że w Aurum Film trwa­ją pra­ce nad sce­na­riu­szem fil­mu fabu­lar­ne­go “Kaj­ko…

Opu­bli­ko­wa­ny przez Aurum Film Wto­rek, 20 kwiet­nia 2021

Bio­rąc pod uwa­gę spe­cja­li­za­cję spół­ki Aurum Film oraz ostat­nią listę pro­duk­cji, któ­re zała­pa­ły się na dofi­nan­so­wa­nie ze stro­ny Pol­skie­go Insty­tu­tu Fil­mo­we­go, w przy­pad­ku tej adap­ta­cji Kaj­ka i Koko­sza będzie­my mie­li do czy­nie­nia praw­do­po­dob­nie z wer­sją aktorską.

Na kolej­ne infor­ma­cje doty­czą­ce pro­duk­cji musi­my poczekać.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy