Ekranizacje Zapowiedzi

Ekranizacja Diuny Herberta złoży się z dwóch filmów. Wiadomo już, że pierwszy obejmie około połowę materiału książkowego

Stu­dio Legen­da­ry Pic­tu­res doga­da­ło się z synem Fran­ka Her­ber­ta, Bria­nem, dwa lata temu. Na mocy zawar­tej umo­wy fil­mow­cy mają pra­wo do stwo­rze­nia zarów­no kino­wej ekra­ni­za­cji jak i seria­lu tele­wi­zyj­ne­go opar­te­go na słyn­nej Diu­nie. Po dłu­gim okre­sie ciszy zaczy­na­ją wycie­kać infor­ma­cje potwier­dza­ją­ce, że coś rze­czy­wi­ście zaczy­na się dziać w tema­cie. Wia­do­mo, że będą co naj­mniej dwa fil­my, a sce­na­riusz pierw­sze­go pokry­wa się z fabu­łą mniej wię­cej poło­wy powieści.

Nad ekra­ni­za­cja­mi pra­cu­je Denis Vil­le­neu­ve, któ­ry odpo­wia­dał za takie hity jak Sica­rio, Nowy począ­tek czy zeszło­rocz­ny Bla­de Run­ner 2049. To wła­śnie on kil­ka mie­się­cy temu podał do wia­do­mo­ści, że z Diu­ny pla­nu­je zro­bić dwa fil­my. Decy­zja wyda­je się być jak naj­bar­dziej roz­sąd­na, bio­rąc pod uwa­gę obszer­ność wąt­ków zawar­tych w mate­ria­le źródłowym.

Na począt­ku tygo­dnia Brian Her­bert napi­sał na Twit­te­rze, że dostał kolej­ną wer­sję dra­ftu sce­na­riu­sza. Potwier­dził, że pra­ce doty­czą na razie pierw­sze­go fil­mu, a otrzy­ma­ny skrypt pokry­wa w przy­bli­że­niu poło­wę powie­ści Diuna.

Brian Her­bert oraz Kevin J. Ander­son, któ­rzy roz­wi­ja­ją świat Diu­ny w pre­qu­elach głów­nej serii, peł­nią przy pro­jek­cie fil­mo­wym rolę kon­sul­tan­tów i mają waż­ny głos w wie­lu spra­wach. Miłym akcen­tem ze stro­ny spad­ko­bier­cy Fran­ka Her­ber­ta jest to, że czę­sto na Twit­te­rze pyta fanów o zda­nie, na przy­kład w kwe­stii pro­po­zy­cji kastin­go­wych, po czym suge­stie prze­sy­ła dalej do studia.

Wie­my już, że film nie będzie prze­pa­ko­wa­ny wąt­ka­mi, Denis Vil­le­neu­ve nie idzie śla­da­mi twór­ców kino­wej Mrocz­nej Wie­ży. Miej­my nadzie­ję, że pro­duk­cja nie będzie prze­sa­dzo­na w dru­gą stro­nę i że się nazbyt nie roz­my­je, tak jak wyszło to w Hob­bi­cie Pete­ra Jack­so­na. W każ­dym razie ekra­ni­za­cja Diu­ny będzie wiel­kim wyda­rze­niem. Zoba­czy­my, jak wypad­nie w porów­na­niu z kul­to­wym już fil­mem Davi­da Lyn­cha z 1984 roku.

źró­dło: io9

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy