Ekranizacje Zapowiedzi

Twórcy serialowego Koła czasu pokazali przeklęty sztylet Matrima Cauthona

Ama­zon Stu­dios bar­dzo oszczęd­nie dzie­li się infor­ma­cja­mi z pla­nu Koła cza­su, seria­lu opar­te­go na epic­kiej serii powie­ścio­wej Rober­ta Jor­da­na o tym samym tytu­le. Z nie­cier­pli­wo­ścią wycze­ku­je­my ofi­cjal­ne­go zwia­stu­na, przez wzgląd jed­nak na spo­wo­do­wa­ne pan­de­mią opóź­nie­nia ten może zostać poka­za­ny nie­pręd­ko. Z koń­cem paź­dzier­ni­ka 2020 twór­cy seria­lu zapre­zen­to­wa­li krót­ką dźwię­ko­wą zajaw­kę, w ostat­nich dniach ujaw­ni­li zaś, jak będzie wyglą­dać szty­let jed­ne­go z głów­nych bohaterów.

Matrim Cau­thon to przy­ja­ciel Ran­da al’Tho­ra, prze­po­wia­da­ne­go Smo­ka Odro­dzo­ne­go, póź­niej jeden z jego głów­nych sojusz­ni­ków, wybit­ny gene­rał. W wyda­nym w 1990 Oku świa­ta Mat wcho­dzi w posia­da­nie prze­klę­te­go szty­le­tu. Dzie­je się to w ruinach nie­gdyś wiel­kie­go mia­sta Ari­dhol, teraz okre­śla­ne­go mia­nem Sha­dar Logoth.

Twór­cy seria­lu na proś­bę fana, któ­ry chciał zoba­czyć nie­sław­ny szty­let Mata udo­stęp­ni­li na Twit­te­rze krót­ki mate­riał wideo. W pierw­szej jego czę­ści widzi­my wyją­tek ze sce­na­riu­sza, póź­niej zaś sce­nę, naj­praw­do­po­dob­niej wycię­tą z samej produkcji.

A w środ­ku widzi coś, co zosta­ło uchro­nio­ne przed nisz­czą­cym zębem cza­su – szty­let z osa­dzo­nym w nim rubi­nem. Musi być wart wię­cej niż wszyst­ko, co widział wcze­śniej. Pod­no­si go, spo­glą­da na nie­go i wte­dy…, gło­si ujaw­nio­ny frag­ment scenariusza.

W rolach głów­nych seria­lo­we­go Koła cza­su zoba­czy­my mię­dzy inny­mi: Rosa­mund Pike (Moira­ine Damo­dred), Joshę Stra­dow­skie­go (Rand al’Thor), Mar­cu­sa Ruther­for­da (Per­rin Ayba­ra), Bar­neya Har­ri­sa (Matrim Cau­thon), Danie­la Hen­neya (Al’Lan Man­dra­go­ran), Alexandre’a Willaume’a (Thom Mer­ri­lin), Zoë Robins (Nyna­eve al’Meara) czy Made­le­ine Mad­den (Egwe­ne al’Vere).

Show­run­ne­rem pro­duk­cji jest Rafe Jud­kins. Pierw­sze dwa odcin­ki reży­se­ru­je Uta Brie­se­witz. Nadal nie zna­my daty pre­mie­ry serialu.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy