Ekranizacje

Martin Scorsese zekranizuje powieść Erika Larsona!

Mar­tin Scor­se­se pla­nu­je zająć się adap­ta­cją powie­ści “The Devil in the Whi­te City: Mur­der, Magic And Mad­ness At The Fair That Chan­ged Ame­ri­ca” autor­stwa Eri­ka Lar­so­na. Za tym dłu­ga­śnym tytu­łem skry­wa się opo­wieść o mor­der­cy H.H. Holmesie.

H.H. Hol­mes to postać auten­tycz­na, żył on w Chi­ca­go w XIX wie­ku i bywał nie­jed­no­krot­nie porów­ny­wa­ny do Han­ni­ba­la Lec­te­ra (tak­że mógł pochwa­lić się tytu­łem dok­to­ra). Sza­cun­ki mówią, iż miał na sumie­niu od 27 do 200 osób.

Mar­tin Scor­se­se chce zająć się pro­duk­cją “The Devil in the Whi­te City”, kie­dy tyl­ko zakoń­czy pra­ce nad “The Iri­sh­man” – któ­re ruszą w lutym 2017. Nad sce­na­riu­szem pra­cu­ją Gra­ham Moore oraz Bil­ly Ray, zaś głów­ną rolą jest zain­te­re­so­wa­ny Leonar­do DiCa­prio, któ­ry widział­by się tak­że w roli producenta.

Dziś tym­cza­sem tra­fia do kin naj­now­szy film Scor­se­se­’a zaty­tu­ło­wa­ny “Mil­cze­nie”. W Pol­sce zapo­zna­my się z nim dopie­ro 17 lute­go 2017.

zdję­cie wiki­pe­dia Iper­ni­ty na licen­cji Cre­ati­ve Com­mons Attri­bu­tion 3.0 Unported

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy