Ekranizacje

Netflix ujawnił zarys fabularny wiedźmińskiej animacji

Nie tak daw­no po Inter­ne­cie roz­nio­sła się plot­ka, że Net­flix szy­ku­je film ani­mo­wa­ny osa­dzo­ny w świe­cie Wiedź­mi­na. Plat­for­ma ofe­ru­ją­ca tre­ści na żąda­nie bły­ska­wicz­nie zare­ago­wa­ła i potwier­dzi­ła wie­ści. Na stro­nie poja­wi­ła się już nawet kar­ta tytu­łu, na któ­rej prze­czy­tać moż­na zarys fabu­ły ani­ma­cji. Wbrew dotych­cza­so­wym przy­pusz­cze­niom nie będzie to opo­wieść o Geral­cie z Rivii.

Pier­wot­nie zakła­da­li­śmy, że twór­cy będą chcie­li opo­wie­dzieć jakąś nie­zna­ną wcze­śniej histo­rię Bia­łe­go Wil­ka, co suge­ro­wał tytuł pro­duk­cji – The Wit­cher: Night­ma­re of the Wolf. Dodat­ko­wo media zauwa­ży­ły, że Hen­ry Cavill raczej rzad­ko brał udział w kam­pa­nii pro­mo­cyj­nej seria­lu, co mogło być zna­kiem, że jest zaan­ga­żo­wa­ny w inny pro­jekt, na przy­kład nagry­wa­nie gło­su pod ani­mo­wa­ne­go Geralta.

Powyż­sze prze­wi­dy­wa­nia oka­za­ły się być cał­ko­wi­cie błęd­ne. Bar­dziej mylić się już chy­ba nie mogli­śmy. Net­flix opu­bli­ko­wał kró­ciut­ki opis fabu­ły dla szy­ko­wa­nej wła­śnie ani­mo­wa­nej pro­duk­cji. Wie­my, że głów­nym boha­te­rem będzie pre­cep­tor i ponie­kąd przy­bra­ny ojciec Geral­ta, mistrz mie­cza, praw­do­po­dob­nie naj­star­szy z żyją­cych w cza­sach sagi Sap­kow­skie­go wiedź­mi­nów, Vesemir.

Na dłu­go zanim został men­to­rem Geral­ta, Vese­mir wstę­pu­je na wiedź­miń­ską dro­gę, po tym jak tajem­ni­czy Deglan zabie­ra go, powo­łu­jąc się na pra­wo nie­spo­dzian­ki, czy­ta­my w opi­sie produkcji.

Wyni­ka z tego jasno, że będzie­my mogli cof­nąć się w cza­sie do mło­do­ści Vese­mi­ra, odkryć tajem­ni­ce jego pocho­dze­nia, towa­rzy­szyć mu w szko­le­niu i być może zoba­czyć pierw­sze kro­ki sta­wia­ne w wiedź­miń­skim fachu. Brzmi to na pew­no bar­dzo intry­gu­ją­co. Beau DeMayo, któ­ry pra­cu­je nad sce­na­riu­szem, ma wła­ści­wie spo­ro swo­bo­dy w kre­owa­niu histo­rii Vese­mi­ra. Infor­ma­cji o jego prze­szło­ści na kar­tach powie­ści Andrze­ja Sap­kow­skie­go na próż­no szukać.

Por­tal Reda­nian Intel­li­gen­ce zga­du­je, kto pod­ło­ży głos pod Vese­mi­ra. Według redak­cji z dużym praw­do­po­do­bień­stwem będzie to Theo James (seria Nie­zgod­na), któ­re­go gło­sem wypo­wie­dzia­na zosta­ła poje­dyn­cza kwe­stia men­to­ra Geral­ta w pierw­szym sezo­nie seria­lu. Współ­pra­ca akto­ra z Net­fli­xem nie była­by dla nie­go pierw­szy­zną. Już wcze­śniej Theo James uży­czał swo­je­go gło­su w Castle­va­nii i Ciem­nym krysz­ta­le: Cza­sie buntu.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: reda­nian intelligencje

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy