Ekranizacje Zapowiedzi

Zwiastun trzeciego sezonu „Wiedźmina” już jest

Zna­my pre­mie­rę trze­cie­go sezo­nu „Wiedź­mi­na”! Sezon został podzie­lo­ny na dwie czę­ści. Pierw­szą z przy­go­da­mi Geral­ta z Rivii, jego uko­cha­nej Yen­ne­fer i przy­bra­nej cór­ki Ciri zoba­czy­my już 29 czerw­ca, a dru­gą 27 lip­ca. Dziś w sie­ci poja­wił się zwia­stun produkcji.

Seria­lo­wy „Wiedź­min” od począt­ku budzi gorą­ce emo­cje. Nie da się ukryć, że po suk­ce­sie gier CD Pro­jekt RED i po dość powszech­nie kry­ty­ko­wa­nym pol­skim seria­lu, fan­ki i fani twór­czo­ści Andrze­ja Sap­kow­skie­go byli spra­gnie­ni ekra­ni­za­cji z praw­dzi­we­go zda­rze­nia. Show­run­ner­ka pro­duk­cji Net­flik­sa, Lau­ren Schmidt His­srich, pod­kre­śla­ła współ­pra­cę z Andrze­jem Sap­kow­skim i roz­ma­wia­ła z nim o swo­jej wizji.

Pierw­szy sezon seria­lu został gorą­co przy­ję­ty, oka­zał się też naj­po­pu­lar­niej­szym w histo­rii seria­lem na plat­for­mach stre­amin­go­wych. Z pew­no­ścią przy­czy­ni­ła się do tego obsa­da – Hen­ry Cavill oka­zał się zna­ko­mi­tym Geral­tem z Rivii, a towa­rzy­szą­ce mu Freya Allan (Ciri) i Anya Cha­lo­tra (Yen­ne­fer) sta­nę­ły na wyso­ko­ści zada­nia. Joey Batey w roli Jaskra skradł wie­le serc, a bal­la­da „Toss A Coin To Your Wit­cher” oka­za­ła się hitem.

Pro­ble­my dla mar­ki nade­szły wraz z dru­gim sezo­nem, coraz bar­dziej odda­la­ją­cym się od ksią­żek. Choć Lau­ren Schmidt His­srich zapew­nia­ła, że eki­pa zada­wa­ła sobie pyta­nie: „Co zro­bił­by Andrzej Sap­kow­ski?”, to plot­ki dono­si­ły o pro­ble­mach za kuli­sa­mi. W koń­cu oka­za­ło się, że Hen­ry Cavill opu­ści zespół i trze­ci sezon będzie jego ostat­nim, a ist­nia­ło ryzy­ko, że poże­gna się z rolą jesz­cze wcze­śniej. W mię­dzy­cza­sie otrzy­ma­li­śmy ani­ma­cję „Wiedź­min. Zmo­ra Wil­ka” opo­wia­da­ją­cą o mło­do­ści Vese­mi­ra, men­to­ra Geral­ta oraz fatal­nie przy­ję­ty pre­qu­el „Wiedź­min. Rodo­wód Krwi”, któ­ry miał wyja­śnić pew­ne wąt­ki z dru­gie­go sezo­nu, a zamiast tego wpro­wa­dził kolej­ne zna­ki zapy­ta­nia do serii i znie­chę­cił wie­le osób. Wresz­cie jed­nak zamiast pobocz­nych pro­duk­cji mamy oka­zję wró­cić do głów­nej serii – na razie dzię­ki zwia­stu­no­wi. Czy speł­nił Wasze oczekiwania?

Cze­ka­cie na trze­ci sezon „Wiedź­mi­na”?

Nawet jeśli nie lub jeśli zwia­stun nie przy­padł Wam do gustu, pamię­taj­cie, że zawsze może­cie… poczy­tać! Albo zaj­rzeć do arty­ku­łu o cie­ka­wost­kach o „Wiedź­mi­nie” i spraw­dzić, czy zna­li­ście wszyst­kie z nich

Anna Tess Gołębiowska

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy