Aktualności Ciekawostki

Serialowy Wiedźmin święci kolejne triumfy

Pro­duk­cja Net­flik­sa oka­za­ła się naj­po­pu­lar­niej­szym w histo­rii seria­lem na plat­for­mach streamingowych.

Naj­pierw Net­flix Pol­ska opu­bli­ko­wał pod­su­mo­wa­nie roku 2019 i choć “Wiedź­min” miał pre­mie­rę 20 grud­nia, to zajął w tym zesta­wie­niu pierw­sze miej­sce, wyprze­dza­jąc “Dwóch Papie­ży” i “Irland­czy­ka”. Pierw­sze miej­sce na podium serial o zabój­cy potwo­rów zajął też w Niem­czech i w Austrii, w Holan­dii i Bel­gii oka­zał się dru­gi, w Szwaj­ca­rii – trze­ci, a we Wło­szech – siódmy.

Potem oka­za­ło się, że to hit na całym świe­cie. Gdy “Man­da­lo­ria­na” w cią­gu tygo­dnia obej­rza­ło 115 milio­nów widzów, po “Wiedź­mi­na” się­gnę­ło 127 milio­nów. Co cie­ka­we, na liście prze­bo­jów Net­flik­sa, “Wiedź­min” zde­tro­ni­zo­wał “Stran­ger Things” po trwa­ją­cej 21 tygo­dni dobrej pas­sie na liście prze­bo­jów Par­rot Analytics.

Nie może­my się docze­kać dru­gie­go sezo­nu tego seria­lu. A Wy?

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy