Ciekawostki

Ostrołęka może pochwalić się wiedźmińskimi drzewami

W 2008 roku sze­reg drzew na tere­nie powia­tu ostro­łęc­kie­go usta­no­wio­nych zosta­ło pomni­ka­mi przy­ro­dy. Przez ponad trzy­na­ście lat pozo­sta­wa­ły nie­na­zwa­ne. Teraz sied­mior­gu z nich, wszyst­kim znaj­du­ją­cym się w Ostro­łę­ce, z ini­cja­ty­wy Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta nada­no zna­jo­mo brzmią­ce fanom fan­ta­sty­ki imio­na. Inspi­ra­cją dla rad­nych była wiedź­miń­ska saga Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Stąd w Ostro­łę­ce natknąć się moż­na mię­dzy inny­mi na Geral­ta, Jaskra czy Cirillę.

Pomysł nada­nia ostro­łęc­kim pomni­kom przy­ro­dy nazw pocho­dzą­cych z popu­lar­nej serii powie­ścio­wej Andrze­ja Sap­kow­skie­go przed­sta­wi­ła w listo­pa­dzie zeszłe­go roku Mło­dzie­żo­wa Rada Mia­sta. Zanim jed­nak mogły się zacząć pra­ce nad odpo­wied­nią uchwa­łą ini­cja­to­rzy musie­li uzy­skać for­mal­ną zgo­dę od twór­cy wiedź­miń­skie­go uniwersum.

Cze­ka­li­śmy z tą infor­ma­cją tak dłu­go, ponie­waż poszu­ki­wa­nie kon­tak­tu do pana Andrze­ja Sap­kow­skie­go było dość dużym wyzwa­niem. Jed­nak uda­ło się pozy­skać naj­waż­niej­szą zgo­dę – zgo­dę auto­ra, od któ­re­go Wiedź­min się zaczął, infor­mo­wa­li rad­ni MRM.

Kie­dy już Andrzej Sap­kow­ski wyra­ził zgo­dę na uży­cie nazw i imion zawar­tych w sadze, mło­dzi rad­ni przy­go­to­wa­li pro­jekt usta­wy. Ten został pod­da­ny pod gło­so­wa­nie w mar­cu 2021. Decy­zję podej­mo­wa­ło 19 rad­nych, z cze­go 16 było za, 2 się wstrzy­ma­ło i tyl­ko jed­na oso­ba była prze­ciw­na inicjatywie.

Pro­po­nu­je się nam nie­po­lskie nazew­nic­two, mowa o cza­ro­dzie­jach, o szczu­rach! Na 7 wspa­nia­łych pomni­ków przy­ro­dy, jesion i dęby, to nazwy rodza­ju męskie­go, a pro­po­nu­je się nazwy rodza­ju żeń­skie­go. Wyraź­nie widać popraw­ność poli­tycz­ną, mówił Ryszard Żukow­ski z PiS, któ­ry gło­so­wał prze­ciw­ko uchwale.

W wyni­ku gło­so­wa­nia pro­jekt uchwa­ły został zatwier­dzo­ny. Sie­dem drzew, będą­cych pomni­ka­mi przy­ro­dy, będzie się nazy­wa­ło następująco:

• Regis – jesion wynio­sły rosną­cy na traw­ni­ku, na skwe­rze im. dr. J. Psar­skie­go przy uli­cy Sta­szi­ca 1,
• Geralt z Rivii – dąb szy­puł­ko­wy rosną­cy przy skrzy­żo­wa­niu ul. Bogu­sław­skie­go i 11 Listopada,
• Vese­mir – dąb szy­puł­ko­wy rosną­cy przy uli­cy Poprzecznej,
• Triss Meri­gold – dąb szy­puł­ko­wy rosną­cy przy uli­cy Baśnio­wej 16,
• Yen­ne­fer z Ven­ger­ber­gu – dąb szy­puł­ko­wy rosną­cy przy uli­cy 11 Listo­pa­da 28,
• Jaskier – dąb szy­puł­ko­wy rosną­cy przy uli­cy Księ­cia Miesz­ka I nr 1 (daw­niej ul. Bra­ter­stwa Bro­ni 2),
• Ciril­la – dąb szy­puł­ko­wy rosną­cy przy uli­cy Księ­cia Miesz­ka I nr 1 (daw­niej ul. Bra­ter­stwa Bro­ni nr 1 koło restau­ra­cji “Tury­stycz­na”).

Nada­nie wymie­nio­nym w pro­jek­cie uchwa­ły pomni­kom przy­ro­dy uni­kal­nych i cha­rak­te­ry­stycz­nych nazw pod­nie­sie ich ran­gę w świa­do­mo­ści spo­łecz­nej, porów­ny­wal­ną z inny­mi zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­ny­mi w ten spo­sób zna­ny­mi w regio­nie i w całym kra­ju podob­ny­mi obiek­ta­mi natu­ry. Utwo­rze­nie szla­ku “Wiedź­miń­skie Drze­wa” może zachę­cić do odwie­dze­nia Ostro­łę­ki miło­śni­ków fan­ta­sty­ki, a tak­że sze­ro­ko rozu­mia­nych odbior­ców kul­tu­ry maso­wej, co może w zauwa­żal­ny spo­sób pod­nieść atrak­cyj­ność tury­stycz­ną nasze­go mia­sta, mogli­śmy czy­tać w uza­sad­nie­niu uchwały.

źró­dło: mojaostrołęka/eostrołęka

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy