Sprawdzasz tag

Ostrołęka

Aktualności

W Ostrołęce planuje się uhonorować wybitnych polskich twórców komiksowych

Komiks w Pol­sce z roku na rok sta­je się coraz bar­dziej popu­lar­ny. Prym wio­dą głów­nie wydaw­nic­twa zagra­nicz­ne, któ­rych sprze­daż napę­dza­na jest zna­ko­mi­tą kon­dy­cją kina super­bo­ha­ter­skie­go. To dosko­na­ły powód, żeby poło­żyć więk­szy nacisk na pro­mo­cję rodzi­me­go komik­su. Z cie­ka­wą ini­cja­ty­wą wyszli miesz­kań­cy Ostro­łę­ki. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Ostrołęka może pochwalić się wiedźmińskimi drzewami

W 2008 roku sze­reg drzew na tere­nie powia­tu ostro­łęc­kie­go usta­no­wio­nych zosta­ło pomni­ka­mi przy­ro­dy. Przez ponad trzy­na­ście lat pozo­sta­wa­ły nie­na­zwa­ne. Teraz sied­mior­gu z nich, wszyst­kim znaj­du­ją­cym się w Ostro­łę­ce, z ini­cja­ty­wy Mło­dzie­żo­wej Rady Mia­sta nada­no zna­jo­mo brzmią­ce fanom fan­ta­sty­ki imio­na. Inspi­ra­cją dla rad­nych była wiedź­miń­ska saga Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Stąd w Ostro­łę­ce natknąć się moż­na mię­dzy inny­mi na Geral­ta, Jaskra czy Ciril­lę. Czy­taj dalej

-->