Aktualności Zapowiedzi

Będzie druga wspólna powieść Billa Clintona i Jamesa Pattersona

Spo­ro sen­sa­cji wywo­ła­ły w 2018 wie­ści o nie­ocze­ki­wa­nej lite­rac­kiej koope­ra­cji mię­dzy Jame­sem Pat­ter­so­nem a Bil­lem Clin­to­nem. Owo­cem tej współ­pra­cy była powieść Gdzie jest pre­zy­dent. Pew­nie każ­dy, kto miał nadzie­ję na ujaw­nie­nie wiel­kich tajem­nic Bia­łe­go Domu, poczuł się osta­tecz­nie tro­chę zawie­dzio­ny, ale mimo to thril­ler oka­zał się być mię­dzy­na­ro­do­wym suk­ce­sem. Oka­zu­je się, że aktu­al­nie Pat­ter­son i Clin­ton pra­cu­ją nad kolej­ną książką.

Według ofi­cjal­nych infor­ma­cji powieść Gdzie jest pre­zy­dent, opo­wia­da­ją­ca o ata­ku ter­ro­ry­stycz­nym, w któ­re­go reali­za­cji uczest­ni­czy ktoś z Bia­łe­go Domu, sprze­da­ła się na całym świe­cie w nakła­dzie ponad 3 milio­nów egzem­pla­rzy. Nowa książ­ka duetu nie będzie bez­po­śred­nią kon­ty­nu­acją wcze­śniej opo­wie­dzia­nych wyda­rzeń, ma to być nie­za­leż­na histo­ria. Wydaw­ca zarze­ka się, że powieść, zaty­tu­ło­wa­na The President’s Dau­gh­ter, będzie zawie­rać mnó­stwo infor­ma­cji i szcze­gó­łów, o któ­rych ist­nie­niu wie­dzieć może tyl­ko gło­wa pań­stwa. Będzie nam dane rów­nież bar­dziej dogłęb­nie zoba­czyć, jak wyglą­da życie pre­zy­den­ta i jego rodzi­ny, a przy tym wszyst­kim książ­ka ma być peł­no­praw­nym thrillerem.

Nigdy nie wyobra­ża­łem sobie, że będę pisał książ­kę z takim mistrzem sło­wa jak Jim, a co dopie­ro dwie. Jestem wdzięcz­ny za suk­ces pierw­szej powie­ści i wie­rzę, że czy­tel­ni­cy zagłę­bią się w lek­tu­rę The President’s Dau­gh­ter z rów­nie wiel­ką przy­jem­no­ścią, jak ta, któ­rą czer­pię z jej pisa­nia, powie­dział Bill Clinton.

Fabu­ła powie­ści sku­pi się na byłym pre­zy­den­cie Sta­nów Zjed­no­czo­nych, któ­re­go spo­koj­ne życie na pro­win­cji zakłó­ci porwa­nie córki.

The President’s Dau­gh­ter Clin­to­na i Pat­tre­so­na uka­że się w czerw­cu 2021. Pol­scy czy­tel­ni­cy mogli prze­czy­tać Gdzie jest pre­zy­dent dzię­ki wydaw­nic­twu Znak. Póki co nie ma żad­nych wią­żą­cych infor­ma­cji ze stro­ny ofi­cy­ny, ale moż­na się spo­dzie­wać, że i ta książ­ka tra­fi nad Wisłę.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło: nytimes

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy