Aktualności

Coraz gorzej z czytaniem?

Anna Fałat, dyrek­tor­ka Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej w Kato­wi­cach, udzie­li­ła wywia­du Dariu­szo­wi Kort­ko z “Gaze­ty Wybor­czej”. Roz­ma­wia­li o czy­tel­nic­twie na Ślą­sku oraz przed­się­wzię­ciach, któ­ry­mi zaj­mu­je się biblioteka.

Wnio­ski z roz­mo­wy są ponu­re – licz­ba czy­tel­ni­ków spa­da z roku na rok, rodzi­ce nie czy­ta­ją dzie­ciom, przez co nie wyra­bia­ją w nich odru­chu czy­ta­nia, a księ­go­zbio­ry są boga­te, ale zaku­rzo­ne. Potrzeb­na na co dzień podziel­ność uwa­gi spra­wia, że trud­no nam sku­pić się na jed­nej, dłuż­szej czyn­no­ści, przez co lek­tu­ra sta­je się tru­dem, nie przyjemnością.

Są też jed­nak pozy­ty­wy – nowo­ści wydaw­ni­cze są roz­chwy­ty­wa­ne, a czy­tel­ni­cy gło­su­ją za zwięk­sza­niem budże­tów dla biblio­tek. Naj­wię­cej czy­ta mło­dzież, a sto­sun­ko­wo mało senio­rzy, któ­rzy za to korzy­sta­ją z udo­god­nień takich jak spo­tka­nia czy kur­sy obsłu­gi internetu.

Zapra­sza­my do lek­tu­ry wywia­du, któ­ry znaj­dzie­cie tutaj.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy