Aktualności

Ukraina – przewodnik jak pomóc

Od cza­su roz­po­czę­cia kon­flik­tu zbroj­ne­go na Ukra­inie w stro­nę naszych wschod­nich sąsia­dów pły­nie fala pomo­cy – zarów­no w for­mie finan­so­wej, jak i rze­czo­wej. Nie bra­ku­je też ludzi otwar­tych na przyj­mo­wa­nie uchodź­ców, w tym tak­że czwo­ro­noż­nych człon­ków rodzin, pod swój dach. W Inter­ne­cie poja­wi­ły się też licz­ne zbiór­ki i licy­ta­cje – w pierw­szej kolej­no­ści war­to upew­nić się jed­nak, że miej­sce, w któ­re wysy­ła­my środ­ki jest spraw­dzo­ne. Poni­żej znaj­dzie­cie wska­zów­ki, w jaki spo­sób moż­na zaan­ga­żo­wać się w pomoc potrzebującym.


Zbiór­ki

Jed­nym z naj­bar­dziej oczy­wi­stych spo­so­bów pomo­cy jest wpła­ta wybra­nej kwo­ty na jed­ną ze zbió­rek. War­to w tym przy­pad­ku wes­przeć spraw­dzo­ną orga­ni­za­cję. Poni­żej znaj­dzie­cie wykaz zwe­ry­fi­ko­wa­nych miejsc.

Pol­ska Akcja Huma­ni­tar­na: https://www.siepomaga.pl/pah-ukraina
Zbiór­ka pro­wa­dzo­na jest na zakup żyw­no­ści, arty­ku­łów higie­nicz­nych, a tak­że pomoc psy­cho­lo­gicz­ną. Wspar­cie obej­mu­je zarów­no oso­by prze­miesz­cza­ją­ce się wewnątrz kra­ju, jak i uchodź­ców przy­by­wa­ją­cych do Polski.

Sos Wio­ski Dzię­cię­ce: https://pomagam3.wioskisos.org
Wspar­cie dla dzie­ci znaj­du­ją­cych się pod opie­ką rodzin zastęp­czych oraz insty­tu­cji. Orga­ni­za­cja dzia­ła na rzecz zna­le­zie­nia bez­piecz­ne­go schro­nie­nia, orga­ni­za­cji trans­por­tu, prze­ka­za­nia żyw­no­ści, a tak­że udzie­le­nia wspar­cia medycz­ne­go i psychologicznego.

siepomaga.pl: https://www.siepomaga.pl/ukraina
Zbiór­ka skie­ro­wa­na do spo­łecz­no­ści Siepomaga.pl. Środ­ki prze­zna­czo­ne będą na zaku­py w dużej ska­li i zor­ga­ni­zo­wa­nie dostaw. Zamó­wio­no już mię­dzy inny­mi spe­cja­li­stycz­ne mate­ria­ły opa­trun­ko­we, któ­re prze­ka­za­ne zosta­ły do szpi­ta­la we Lwo­wie. Do wysył­ki prze­zna­czo­no tak­że kil­ka­dzie­siąt defi­bly­ra­to­rów. Na liście zaku­pów jest ponad­to trwa­le pako­wa­na żywność.

Pol­ski Czer­wo­ny Krzyż (PCK): https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie
Z wpła­co­nych środ­ków zaku­pio­ne zosta­ną żyw­ność, mate­ria­ły opa­trun­ko­we oraz zabez­pie­czo­ne inne prio­ry­te­to­we potrze­by. PCK prze­wi­du­je rów­nież wspar­cie w zakre­sie zapew­nie­nia miejsc noc­le­go­wych i zapew­nie­nie tym­cza­so­we­go schro­nie­nia poszkodowanym.

UNICEF https://unicef.pl/chce-pomoc/nasze-akcje/pomoc-dla-ukrainy
Orga­ni­za­cja poma­ga dzie­ciom z Ukra­iny głów­nie w zakre­sie zapew­nie­nia bez­piecz­nych schro­nień, wspar­cia psy­cho­lo­gicz­ne­go, opie­ki medycz­nej, czy­stej wody i środ­ków higienicznych.

Wolon­ta­riat

Jest wie­le moż­li­wo­ści pomo­cy w ramach wolon­ta­ria­tu – nabór pro­wa­dzo­ny jest m.in. przez Pol­ską Akcję Huma­ni­tar­ną, Fun­da­cję Oca­le­nie czy Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa (w ostat­nim przy­pad­ku, z uwa­gi na dużą licz­bę zgło­szeń, rekru­ta­cja pro­wa­dzo­na jest obec­nie na listę rezerwową).

PAH: https://www.pah.org.pl/oferty-pracy/wolontariat-w-zwiazku-z-wojna-na-ukrainie/

Fun­da­cja Oca­le­nie: https://ocalenie.org.pl/ukraina-pomoc

Mia­sto Sto­łecz­ne War­sza­wa: https://ochotnicy.waw.pl/

Aukcje

W pomoc Ukra­inie włą­czy­li się m.in. arty­ści i oso­by posia­da­ją­ce w swo­jej kolek­cji pla­ka­ty, obra­zy czy biżu­te­riię. Swo­je usłu­gi ofe­ru­ją też m.in. foto­gra­fo­wie czy stu­dia tatu­ażu. Wysta­wio­ne na aukcję obiek­ty moż­na licy­to­wać m.in. na gru­pie na Face­bo­oku Aukcje sztu­ki dla Ukra­iny. Oso­ba, któ­rej uda się wyli­cy­to­wać wybra­ny przed­miot musi następ­nie wpła­cić daną kwo­tę na jed­ną z orga­ni­za­cji wska­za­nych w opi­sie akcji.

Spe­cjal­ne edy­cje pro­duk­tów prze­ka­zu­ją rów­nież na aukcje nie­któ­re skle­py – w ten spo­sób wyli­cy­to­wać możesz m.in. jeden z wyjąt­ko­wych molo­wych kub­ków https://allegro.pl/uzytkownik/molompl.

Zbi­gniew Roki­ta odda­je swo­ją nagro­dę Nike na licy­ta­cję! Link do aukcji TUTAJ.

Domy tym­cza­so­we i noclegi

W inter­ne­cie nie bra­ku­je też ogło­szeń o poszu­ki­wa­niu schro­nień – zarów­no dla ludzi ucie­ka­ją­cych przed dra­ma­tem wojen­nym, jak i ich zwie­rząt – zgło­sze­nia przyj­mo­wa­ne są bowiem tak­że przez fun­da­cje zaan­ga­żo­wa­ne w ewa­ku­ację czwo­ro­no­gów z zagro­żo­nych tere­nów. Reje­stra­cja domów tym­cza­so­wych pro­wa­dzo­na jest mię­dzy inny­mi pod lin­kiem: https://forms.gle/7inLa88tTFwMtp6P8
Moż­na rów­nież wes­przeć jed­ną ze zbió­rek nio­są­cych pomoc czworonogom:
Fun­da­cja Kun­de­lek: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/ukrainskie-zwierzeta
DIOZ: https://www.ratujemyzwierzaki.pl/dioz-dla-ukrainy

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy