Aktualności

Top biografii – głośne historie słynnych osób, które musisz znać

Życie, nie­jed­no­krot­nie, pisze o wie­le bar­dziej zaska­ku­ją­ce sce­na­riu­sze, niż powie­ści z nawet naj­bar­dziej zawi­łą fabu­łą. I to wła­śnie jest sekret popu­lar­no­ści ksią­żek bio­gra­ficz­nych. Histo­rie ludzi – zwłasz­cza tych, któ­rych zna­my z pierw­szych stron gazet, fascy­nu­ją. Bo każ­dy chce zaj­rzeć za kuli­sy ich życia.
Po któ­re war­to się­gnąć? Któ­re są dobrym pomy­słem na pre­zent z oka­zji zbli­ża­ją­cych się świąt? Oto krót­ki prze­gląd naj­cie­kaw­szych tytu­łów ostat­nich lat.


beksinscy-portret-podwojnyBek­siń­scy. Por­tret podwójny

Życie Bek­siń­skich – ojca i syna – obu nie nale­ża­ło do sza­blo­no­wych – podob­nie, jak śmierć. Mag­da­le­na Grze­bał­kow­ska kre­śli ich por­tret repor­ter­ką kre­ską, wydo­by­wa­jąc nie­zwy­kłe oso­bo­wo­ści obu męż­czyzn – bez tabu.


pod-pradPod prąd

Robert Bie­droń – jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych obec­nie pol­skich poli­ty­ków, przez wie­lu typo­wa­ny na kan­dy­da­ta na pre­zy­den­ta w 2020 roku. Jaki jest?  Ta auto­bio­gra­fia uchy­la rąb­ka tajemnicy.


pelniazyciaPeł­nia życia
Agniesz­ka Maciąg – top model­ka, pra­cu­ją­ca we wszyst­kich zakąt­kach świa­ta. Ale to nie karie­ra przy­nio­sła jej szczę­ście. Jak zaczę­ła żyć peł­nią życia? O tym opo­wia­da w autobiografii.


neo-nowka-schody-do-niebaNeo – Nów­ka. Scho­dy do nieba

Nie­zły kaba­ret! I na kar­tach tej książ­ki i poza nią. Neo – Nów­ka to jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych kaba­re­tów ostat­nich lat. Skąd czer­pią inspi­ra­cje i co robią, gdy nie są na sce­nie? Tu moż­na się tego dowiedzieć.


wszystko-jest-po-cosWszyst­ko jest po coś

Dosko­na­le zna­ny sze­ro­kiej publicz­no­ści tan­cerz – Michał Piróg – nie dotarł na szczyt sła­wy dro­gą usła­ną róża­mi. Ale trud­ne doświad­cze­nia życio­we nauczy­ły go brać życie za rogi. W książ­ce opi­su­je 13 zasad, któ­re mogą się stać inspiracją.


pani-zyskuje-przy-blizszym-poznaniuPani zysku­je przy bliż­szym poznaniu

Kry­sty­na Jan­da jest iko­ną pol­skie­go kina. A jaka jest w innych rolach peł­nio­nych w życiu – tych poza kadrem i sceną?


sprzedawca-arbuzowSprze­daw­ca arbuzów

Zbiór – tak­że auto­bio­gra­ficz­nych – felie­to­nów lubia­ne­go dzien­ni­ka­rza, Mar­ci­na Mel­le­ra. O Pol­sce w 2021 roku, rzu­ce­niu gróźb karal­nych wobec córecz­ki Basi i roz­kle­ja­niu się w kuch­ni zna­jo­mych. Z humo­rem i pasją!


przerwaPrze­rwa w emisji

Kamil Dur­czok w ostat­nich latach spadł z bar­dzo wyso­kie­go konia. Afe­ra, któ­rą żyła cała Pol­ska pra­wie go przy­gnio­tła. Po dwóch latach odbił się od dna i powo­li wra­ca na szczyt. O dro­dze, któ­rą prze­szedł, pisze w swo­jej książce.


historia-zlego-chlopca-swiadomosc-szczescie-pasjaHisto­ria złe­go chłop­ca. Świa­do­mość, szczę­ście, pasja

DJ Ada­mus to jeden z naj­bar­dziej zna­nych DJ-ów w Pol­sce. Czy Adam Jawor­ski rze­czy­wi­ście jest czło­wie­kiem o dwóch obli­czach? Pew­ne jest jed­no: pro­wo­ku­je, jak zawsze.


dasz-rade-ostatnia-rozmowaDasz radę. Ostat­nia rozmowa

Ksiądz Jan Kacz­kow­ski żył na peł­nej petar­dzie. W ostat­niej roz­mo­wie przed śmier­cią odpo­wia­da na pyta­nia o naj­trud­niej­sze i naj­waż­niej­sze spra­wy. Bar­dzo intym­na i… dają­ca nadzie­ję książka.


david-bowie-starman-czlowiek-ktory-spadl-na-ziemieDavid Bowie. Star­man. Czło­wiek, któ­ry spadł na Ziemię

Był wiel­kim czło­wie­kiem i nie­zwy­kłym arty­stą. Zmarł nie­mal rok temu, ale jego muzy­ka prze­trwa deka­dy. Ta monu­men­tal­na bio­gra­fia  nie ucie­ka od tema­tów tabu i poka­zu­je Bowie takie­go, jakim był.


meryl-streep-znowu-onaMeryl Stre­ep. Zno­wu ona!

Jed­na z naj­cie­kaw­szych akto­rek naszych cza­sów prze­szła w życiu praw­dzi­wą ewo­lu­cję – z sza­rej mysz­ki w doj­rza­łą, wybit­ną aktor­kę. Ta bio­gra­fia przed­sta­wia jej dro­gę na szczyt.
Fascy­nu­ją­cych bio­gra­fii jest znacz­nie wię­cej. War­to po nie się­gać, by zna­leźć inspi­ra­cję i uwie­rzyć, że w życiu wszyst­ko może się zmie­nić nie jeden raz.


Spe­cjal­nie dla czy­tel­ni­ków niestatystyczny.pl posta­ra­łem się o kod raba­to­wy. Bo co może być lep­sze­go niż książ­ka na pre­zent? I rabat na książki ?
Kod do wyko­rzy­sta­nia na empik.com

Łączy się z inny­mi rabatami!

empik-promocja

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy