Sprawdzasz tag

Robert Biedroń

Aktualności

Top biografii – głośne historie słynnych osób, które musisz znać

Życie, nie­jed­no­krot­nie, pisze o wie­le bar­dziej zaska­ku­ją­ce sce­na­riu­sze, niż powie­ści z nawet naj­bar­dziej zawi­łą fabu­łą. I to wła­śnie jest sekret popu­lar­no­ści ksią­żek bio­gra­ficz­nych. Histo­rie ludzi – zwłasz­cza tych, któ­rych zna­my z pierw­szych stron gazet, fascy­nu­ją. Bo każ­dy chce zaj­rzeć za kuli­sy ich życia.
Po któ­re war­to się­gnąć? Któ­re są dobrym pomy­słem na pre­zent z oka­zji zbli­ża­ją­cych się świąt? Oto krót­ki prze­gląd naj­cie­kaw­szych tytu­łów ostat­nich lat.

Czy­taj dalej

-->