Aktualności

Na Allegro książki mają się coraz lepiej

Wzglę­dem roku 2014 – w roku 2015 nastą­pił wzrost sprze­da­ży ksią­żek aż o 7,5% (nie­mal 470 tysię­cy). Łącz­nie sprze­da­no 6,87 milio­nów pozy­cji. Ozna­cza to, że dzien­nie śred­nio 18,8 tysią­ca wolu­mi­nów tra­fia­ło do nowych wła­ści­cie­li. Wzro­sła też śred­nia mie­sięcz­na war­tość sprze­da­ży ksią­żek. Obec­nie wyno­si 14,5 milio­na zł, czy­li o ok. 600 tysię­cy wię­cej niż rok wcześniej.

Rosną­ca popu­lar­ność doty­czy tak­że ksią­żek elek­tro­nicz­nych – w tym dwóch dar­mo­wych ebo­oków stwo­rzo­nych przez Alle­gro w ramach pro­jek­tu Legen­dy pol­skie – “Wywiad z Boru­tą” oraz “Legen­dy Pol­skie” pobra­no ponad 34 tysią­ce razy.

allegrofrafika

źródło:allegro.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy