Sprawdzasz tag

allegro

Aktualności

Polacy coraz chętniej kupują książki na Allegro?

Empik podzie­lił się ostat­nio bar­dzo opty­mi­stycz­ny­mi dany­mi doty­czą­cy­mi zeszło­rocz­nej sprze­da­ży ksią­żek w salo­nach sie­ci i w skle­pie inter­ne­to­wym spół­ki. W podob­ny spo­sób minio­ny rok pod­su­mo­wu­je Alle­gro, któ­re, jak się oka­zu­je, wca­le nie zosta­je dale­ko w tyle za sie­cio­wym gigan­tem. Przez plat­for­mę Alle­gro w 2020 sprze­da­nych zosta­ło ponad 18 milio­nów ksią­żek, a to o pra­wie 75% wię­cej wzglę­dem roku poprzed­nie­go! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Allegro pomaga Zenonowi Fabisiowi w sprzedaży książek. Cel: zebranie pieniędzy na niezbędne leki

O Zeno­nie Fabi­siu w ostat­nich dniach mogła usły­szeć cała Pol­ska ( o czym pisa­li­śmy tutaj). Cho­ry na raka osiem­dzie­się­cio­jed­no­la­tek wyprze­da­je na Ryn­ku Jeżyc­kim swo­ją kolek­cję ksią­żek, aby mieć środ­ki na zakup leków nie­zbęd­nych w pro­ce­sie lecze­nia. Od kie­dy spra­wą zain­te­re­so­wa­ły się media, Pozna­nia­cy tłum­nie odwie­dza­ją kram pana Zeno­na. Teraz pomóc może rów­nież resz­ta kra­ju. Do akcji przy­łą­czy­ło się Alle­gro. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Jaga z serii Legend Polskie – zobaczcie film

Czas na “Jagę” naj­now­szy film z serii Legen­dy Pol­skie! Do tej pory w ramach serii uka­za­ły się e‑booki “Legen­dy Pol­skie” oraz “Wywiad z Boru­tą. Seria Legen­dy Pol­skie”, a tak­że czte­ry minia­tu­ry fil­mo­we autor­stwa Toma­sza Bagiń­skie­go: “Smok”, “Twar­dow­sky”, “Twar­dow­sky 2.0” oraz “Ope­ra­cja Bazy­li­szek”. Dołą­czy­ła do nich pią­ta, “Jaga”.

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Zwiastun Jagi z serii Legendy Polskie

Pamię­ta­cie pro­jekt “Legen­dy Pol­skie”, czy­li wspól­ne dzie­ło Alle­gro i Power­gra­phu? Do tej pory w ramach serii uka­za­ły się e‑booki “Legen­dy Pol­skie” oraz “Wywiad z Boru­tą. Seria Legen­dy Pol­skie”, a tak­że czte­ry minia­tu­ry fil­mo­we autor­stwa Toma­sza Bagiń­skie­go: “Smok”, “Twar­dow­sky”, “Twar­dow­sky 2.0” oraz “Ope­ra­cja Bazy­li­szek”. Dołą­czy do nich pią­ta, “Jaga”, któ­rej pre­mie­ra zosta­ła zapo­wie­dzia­na na 9 grud­nia 2016 roku.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Operacja Bazyliszek z serii Legendy Polskie

Alle­gro i Power­graph kon­ty­nu­ują swo­ją akcję “Legen­dy Pol­skie”. Wła­śnie świat ujrza­ła kolej­na jej fil­mo­wa odsło­na. Po fil­mach “Legen­dy Pol­skie: Smok”, “Legen­dy Pol­skie: Twar­dow­sky” oraz “Legen­dy Pol­skie: Twar­dow­sky 2.0” może­my podzi­wiać “Legen­dy Pol­skie: Ope­ra­cja Bazy­li­szek”. Jak poprzed­nio, za reży­se­rię odpo­wia­da Tomasz Bagiń­ski z Pla­ti­ge Ima­ge. Sce­na­riusz “Ope­ra­cji Bazy­li­szek” przy­go­to­wał Domi­nik K. Marzec, a w rolach głów­nych wystą­pi­li: Paweł Doma­ga­ła, Olaf Luba­szen­ko, Micha­li­na Olszań­ska oraz Piotr Machalica.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Na Allegro książki mają się coraz lepiej

Wzglę­dem roku 2014 – w roku 2015 nastą­pił wzrost sprze­da­ży ksią­żek aż o 7,5% (nie­mal 470 tysię­cy). Łącz­nie sprze­da­no 6,87 milio­nów pozy­cji. Ozna­cza to, że dzien­nie śred­nio 18,8 tysią­ca wolu­mi­nów tra­fia­ło do nowych wła­ści­cie­li. Wzro­sła też śred­nia mie­sięcz­na war­tość sprze­da­ży ksią­żek. Obec­nie wyno­si 14,5 milio­na zł, czy­li o ok. 600 tysię­cy wię­cej niż rok wcześniej.

Czy­taj dalej

-->