Aktualności

Jaga z serii Legend Polskie – zobaczcie film

Czas na “Jagę” naj­now­szy film z serii Legen­dy Pol­skie! Do tej pory w ramach serii uka­za­ły się e‑booki “Legen­dy Pol­skie” oraz “Wywiad z Boru­tą. Seria Legen­dy Pol­skie”, a tak­że czte­ry minia­tu­ry fil­mo­we autor­stwa Toma­sza Bagiń­skie­go: “Smok”, “Twar­dow­sky”, “Twar­dow­sky 2.0” oraz “Ope­ra­cja Bazy­li­szek”. Dołą­czy­ła do nich pią­ta, “Jaga”.

Dywer­sja Twar­dow­skie­go zaczy­na przy­no­sić pożą­da­ne zamie­sza­nie, tym razem w posta­ci tajem­ni­czej dziew­czy­ny nie­stro­nią­cej od ziół. Czy Boru­cie uda się obró­cić jej sło­wiań­ski …gniew na swo­ją korzyść? Jeśli nie, zawsze ma w odwo­dzie oddział koman­do­sów Żela­znej Góry.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy