Aktualności

Koniec lata – czas obłowić się ebookami na długie jesienne wieczory.

Koniec lata sta­je się fak­tem. 23 wrze­śnia zaczy­na się kalen­da­rzo­wa jesień, a to ozna­cza dłuż­sze i coraz chłod­niej­sze wie­czo­ry. Ide­al­ny czas na nad­ra­bia­nie let­nich zaległości! 

Na Woblin­ku znaj­dzie­cie inte­re­su­ją­cą ebo­oko­wą pro­mo­cję, w któ­rej jest zarów­no wie­le gorą­cych nowo­ści i let­nich pre­mier, jak i best­sel­le­rów od lat oku­pu­ją­cych listy naj­chęt­niej kupo­wa­nych ksią­żek. Wśród nich „Insty­tut” – naj­now­sza książ­ka Ste­phe­na Kin­ga, i „Rana” – nowa powieść Woj­cie­cha Chmie­la­rza. Oprócz tego w oka­zyj­nych cenach zna­la­zło się spo­ro tytu­łów, któ­re war­to odświe­żyć – powie­ści Szcze­pa­na Twar­do­cha, pierw­sza część cyklu „Opo­wiem ci o zbrod­ni” oraz wszyst­kie kry­mi­na­ły Mar­ka Kra­jew­skie­go. Oto kil­ka pro­po­zy­cji, na któ­re z nich war­to zwró­cić szcze­gól­ną uwagę.

Opowiem ci o zbrodni”

18 wrze­śnia 2019 uka­za­ła się dru­ga część „Opo­wiem ci o zbrod­ni”, lite­rac­kie­go eks­pe­ry­men­tu, któ­re­mu towa­rzy­szy pro­gram tele­wi­zyj­ny. Przy tej oka­zji war­to prze­czy­tać pierw­szy tom cyklu. Pro­jekt pole­ga na tym, że czo­ło­wi pol­scy auto­rzy kry­mi­na­łów pod­ję­li się opi­sa­nia praw­dzi­wych zbrod­ni popeł­nio­nych na prze­strze­ni ostat­nich kil­ku­na­stu lat. W pro­gra­mie, któ­ry emi­to­wa­ny jest w sta­cji Crime+Investigation Pol­sat, pisa­rze opo­wia­da­li jak zapo­zna­wa­li się z akta­mi opi­sy­wa­nych prze­stępstw, jak do nich doszło i jak się zakoń­czy­ły. W pierw­szej odsło­nie wystą­pi­li Michał i Mał­go­rza­ta Kuź­miń­scy, Mar­ta Guzow­ska, Woj­ciech Chmie­larz, Kata­rzy­na Bon­da, Kata­rzy­na Puzyń­ska i Igor Brej­dy­gant. W dru­giej odsło­nie do skła­du dołą­czy­li Max Czor­nyj i Joan­na Opiat-Bojarska.

Szczepan Twardoch

Król”/„Królestwo”

W pro­mo­cji znaj­dzie­cie też książ­ki Szcze­pa­na Twar­do­cha, a wśród nich „Kró­le­stwo”, powieść, któ­ra zna­la­zła się w fina­le tego­rocz­nej Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike. Jest to kon­ty­nu­acja kul­to­we­go „Kró­la”, książ­ki, któ­ra sprze­da­ła się w nakła­dzie się prze­szło 100 tysię­cy egzem­pla­rzy. Na jej pod­sta­wie powstał sce­na­riusz sztu­ki teatral­nej, a Canal+ Pol­ska pro­du­ku­je wyso­ko­bu­dże­to­wy serial. 

W „Kró­lu” Twar­doch opi­su­je bru­tal­ną rze­czy­wi­stość War­sza­wy w roku 1938. Napię­te nastro­je potę­gu­je wid­mo nad­cho­dzą­cej woj­ny. O wpły­wy w sto­li­cy wal­czą ze sobą gang­ste­rzy, naro­dow­cy i komu­ni­ści. W powie­ści przed­sta­wio­ne zosta­ły losy Jaku­ba Sza­pi­ro, żydow­skie­go pię­ścia­rza trzę­są­ce­go pół­świat­kiem prze­stęp­czym War­sza­wy. „Kró­le­stwo” to znacz­nie mrocz­niej­sza opo­wieść, któ­rej głów­ny­mi boha­te­ra­mi są śmierć, głód i zruj­no­wa­na Warszawa. 

Ste­phen King

Instytut”

W samym ser­cu lasów sta­nu Maine znaj­du­je się obiekt pań­stwo­wy, do któ­re­go z całych Sta­nów Zjed­no­czo­nych zwo­zi się upro­wa­dzo­ne dzie­cia­ki. W owym Insty­tu­cie pod­da­wa­ne są sekret­nym testom wyko­rzy­stu­ją­cym ich dary, tele­ki­ne­zę i tele­pa­tię, do osią­gnię­cia mrocz­nych celów. Czy któ­re­muś z nich uda się opu­ścić pie­kiel­ny ośrodek? 

Insty­tut” to naj­now­sza powieść Ste­phe­na Kin­ga. W Pol­sce mia­ła swo­ją pre­mie­rę kil­ka dni temu, 11 wrze­śnia. Rów­nież tym razem, po ostat­nio wyda­nych “Out­si­de­rze”, “Śpią­cych kró­lew­nach” i try­lo­gii “Pan Mer­ce­des”, nie jest to kla­sycz­ny hor­ror z jakie­go przed laty zasły­nął mistrz gro­zy. W “Insty­tu­cie” zna­la­zło się dużo wię­cej sci-fi i oby­cza­ju niż gro­zy. Ste­phen King stwo­rzył opo­wieść o wiel­kim spi­sku, wal­ce dobra ze złem, dzie­ciach obda­rzo­nych wyjąt­ko­wy­mi zdol­no­ścia­mi i tajem­ni­czym ośrod­ku badawczym. 

Deborah Levy

Płynąc do domu”

Pły­nąc do domu” to nowa­tor­ska, spraw­nie i cie­ka­wie napi­sa­na powieść. Autor­ka opo­wie­dzia­ła w niej histo­rię Bry­tyj­czy­ków prze­by­wa­ją­cych na fran­cu­skiej Rivie­rze. W base­nie jed­nej z ele­ganc­kich wil­li pod Niceą dry­fu­je nagie kobie­ce cia­ło. To Katie Finch, rudo­wło­sa eks­tra­wa­ganc­ka miło­śnicz­ka flo­ry. Jej poja­wie­nie się w życiu prze­by­wa­ją­cej w wil­li rodzi­ny znisz­czy wypra­co­wa­ny przez lata spo­kój. Po  tych waka­cjach już nic nie będzie takie jak wcze­śniej. Powieść była nomi­no­wa­na do nagro­dy Man Booker Pri­ze w 2012 roku. 

Woj­ciech Chmielarz 

Rana”

Rana” to naj­now­sza powieść Woj­cie­cha Chmie­la­rza, lau­re­ata Nagro­dy Wiel­kie­go Kali­bru. Tym razem pisarz zaser­wo­wał czy­tel­ni­kom moc­ne połą­cze­nie kry­mi­na­łu i powie­ści spo­łecz­no-oby­cza­jo­wej, w któ­rej zwra­ca uwa­gę na zło cza­ją­ce się w zaci­szu domo­we­go ogni­ska. Pod koła­mi pocią­gu ginie nasto­let­nia Mary­sia, uczen­ni­ca pry­wat­nej szko­ły w War­sza­wie. Po śmier­ci dziew­czy­ny jej nauczy­ciel­ka chce dowie­dzieć się, co tak napraw­dę się wyda­rzy­ło. Nie­ste­ty pro­wa­dzo­ne przez nią śledz­two koń­czy się tra­gicz­nie – kobie­ta zosta­je zamor­do­wa­na, a jej cia­ło zni­ka. Tyl­ko Gnie­wo­mir i Kle­men­ty­na mogą dotrzeć do praw­dy i roz­wią­zać zagad­kę. Jed­nak obo­je dużo ryzy­ku­ją, szcze­gól­nie Kle­men­ty­na, któ­rej tajem­ni­ca nie może ujrzeć świa­tła dziennego. 

Marek Krajewski

Dziewczyna o czterech palcach”

To ostat­nia książ­ka Mar­ka Kra­jew­skie­go (choć naj­now­sza, “Mock. Golem” uka­że się już w paź­dzier­ni­ku!). To za jej pomo­cą jed­no­cze­śnie powró­cił do księ­garń Edward “Łys­sy” Popiel­ski, Marek Kra­jew­ski stwo­rzył swo­ją pierw­szą powieść szpie­gow­ską, a tak­że powieść, w któ­rej akcje prze­niósł naraz do tak wie­lu obsza­rów zwią­za­nych z II RP: do War­sza­wy, Wol­ne­go Mia­sta Gdańsk, gra­ni­cy pol­sko-rumuń­skiej, jak i nie­wiel­kie­go kre­so­we­go mia­stecz­ka… 

Edward Popiel­ski zosta­je posta­wio­ny przez przed­sta­wi­cie­la pol­skie­go wywia­du pod ścia­ną: albo pomo­że poj­mać Mar­ci­na Zara­na-Zara­now­skie­go, czer­wo­ne­go, śmier­tel­nie nie­bez­piecz­ne­go ban­dy­tę, albo jego karie­ra legnie w gru­zach. Nie­chęt­nie wyru­sza na cichą woj­nę. Będzie musiał prze­mie­rzyć nie tyl­ko całą Rzecz­po­spo­li­tą, ale też zmie­rzyć się z nie­zwy­kle inte­li­gent­ny­mi wro­ga­mi… 

Christophe Galfard

Wszechświat w twojej dłoni”

Ile stron zaj­mu­je wytłu­ma­cze­nie laiko­wi pod­staw mecha­ni­ki kwan­to­wej, szcze­gól­nej i ogól­nej teo­rii względ­no­ści oraz pod­staw astro­fi­zy­ki? I to w taki spo­sób, by czy­tel­nik nie poczuł nawet, że musi kon­fron­to­wać się „z czymś trud­nym”? Dokład­nie 400. Oczy­wi­ście jeśli robi to wybit­ny nauko­wiec i zręcz­ny pisarz ksią­żek popu­lar­no­nau­ko­wych, taki jak Chri­sto­phe Gal­fard, uczeń i współ­pra­cow­nik same­go Ste­phe­na Haw­kin­ga. 

Czy­ta­łem wie­le ksią­żek dot. wymie­nio­nej tema­ty­ki, w tym “Krót­ką Histo­rię Cza­su” S. Haw­kin­ga czy “Kosmicz­ne zachwy­ty” Neila deGrasse’a Tyso­na. I choć są one genial­ne i tak­że je pole­cam, to “Wszech­świat w two­jej dło­ni” zarów­no swo­ją przy­stęp­no­ścią, obszer­no­ścią, ale też szcze­gó­ło­wo­ścią poru­sza­nych tema­tów bije te pozy­cje na gło­wę. 

Artur Nowak 

Duchowni o duchownych”

Film Toma­sza Sekiel­skie­go “Tyl­ko nie mówi niko­mu” wzbu­dził wie­le kon­tro­wer­sji, choć pro­blem, któ­ry przed­sta­wiał, to zale­d­wie wierz­cho­łek góry lodo­wej. 

Jed­nym z pozy­tyw­nych boha­te­rów doku­men­tu jest praw­nik Artur Nowak, któ­ry poma­ga ofia­rom prze­stępstw sek­su­al­nych w koście­le. Pan Artur sam przed laty padł ofia­rą księ­dza-pedo­fi­la i w swo­im doro­słym życiu posta­no­wił poświę­cić się wal­ce z tym zja­wi­skiem. Jest on auto­rem m.in. best­sel­le­ra “Żeby nie było zgor­sze­nia” poru­sza­ją­cej ten prze­ra­ża­ją­cy temat. 

Nie­mniej spod jego pal­ców wyszła też zgo­ła inna publi­ka­cja, w któ­rej o pro­ble­mach w Koście­le roz­ma­wia­ją z nim sami duchow­ni (aktyw­ni i byli). Zwra­ca­ją oni uwa­gę na pro­ble­my w koście­le, o któ­rych więk­szość wier­nych ma nie­wie­le poję­cia: o homo­sek­su­ali­zmie w semi­na­riach, o wyma­ga­nym dono­si­ciel­stwie czy np. o naka­zach posłu­szeń­stwa ocie­ra­ją­cych się o bluź­nier­stwo… 

To zale­d­wie kil­ka z prze­szło 700 ebo­oków, któ­re z oka­zji koń­ca lata zna­la­zły się w pro­mo­cji na Woblin­ku. Koniecz­nie zobacz­cie tytu­ły prze­ce­nio­ne nawet do ‑50%!


Arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy