Sprawdzasz tag

woblink

Aktualności

Siódma edycja akcji Czytaj PL rusza już w przyszłym tygodniu

Czy­taj PL to naj­więk­sza w Pol­sce, być może i na świe­cie, akcja czy­tel­ni­cza, w ramach któ­rej czy­tel­ni­cy mają przez cały mie­siąc gwa­ran­to­wa­ny dar­mo­wy dostęp do kil­ku­na­stu wyjąt­ko­wych ksią­żek w wer­sji elek­tro­nicz­nej. Więk­szość z nich dostęp­na jest rów­nież dla chęt­nych w for­ma­cie audio. Wiel­kie ska­no­wa­nie kodów roz­po­czy­na się już 2 listo­pa­da. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Dzięki tym kodom Polacy zaoszczędzili już 10 mln zł na książkach – a teraz mogą jeszcze więcej!

Księ­gar­nia inter­ne­to­wa Woblink zało­żo­na zosta­ła w 2010 roku. Fir­ma prze­by­ła dłu­gą dro­gę, by dziś być jed­ną z naj­więk­szych i naj­bar­dziej zaawan­so­wa­nych pol­skich plat­form z e‑bookami, audio­bo­oka­mi, a tak­że książ­ka­mi papie­ro­wy­mi. Bie­żą­cy rok przy­niósł Woblin­ko­wi dwa powo­dy do hucz­ne­go świę­to­wa­nia. Nie dość, że księ­gar­nia obcho­dzi dzie­sią­te uro­dzi­ny, to jesz­cze jej użyt­kow­ni­cy wyko­rzy­sta­li milion kodów raba­to­wych Bume­rang. Z tej oka­zji plat­for­ma ma dla czy­tel­ni­ków nie­spo­dzian­kę. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Najlepsze książki wydawnictwa Rebis do ‑50%

Od 17 do 23 stycz­nia w księ­gar­ni inter­ne­to­wej Woblink może­cie kupić 100 naj­lep­szych ebo­oków Wydaw­nic­twa Rebis w pro­mo­cji do ‑50%! Przed­sta­wia­my kil­ka pro­po­zy­cji, po któ­re z nich war­to się­gnąć w pierw­szej kolejności.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

5 urodziny Czytaj PL – darmowe ebooki i audiobooki na święta

Akcja Czy­taj PL obcho­dzi w tym roku 5 uro­dzi­ny! Z tej oka­zji Woblink razem z Kra­kow­skim Biu­rem Festi­wa­lo­wym oraz fir­mą Sam­sung przy­go­to­wa­li spe­cjal­ną, świą­tecz­ną odsło­nę akcji. W jej ramach może­cie wypo­ży­czyć za dar­mo 10 ebo­oków i 5 audio­bo­oków cał­ko­wi­cie za dar­mo! Czy­taj dalej

-->
Aktualności Konkursy

Konkurs z Czytaj PL! Do wygrania czytniki, bony i koszulki! (Zakończony/rozwiązany)

Jesz­cze tyl­ko do koń­ca mie­sią­ca moż­na ska­no­wać kody QR dają­ce dar­mo­wy dostęp do best­sel­le­ro­wych ebo­oków i audio­bo­oków. W akcji do tej pory wypo­ży­czo­no już dzie­siąt­ki tysię­cy ksią­żek elek­tro­nicz­nych, jed­nak pro­mo­wa­nia czy­ta­nia nam cią­gle mało! Razem z orga­ni­za­to­ra­mi akcji Czy­taj PL ogła­sza­my kon­kurs, w któ­rym do wygra­nia są czyt­ni­ki ebo­oków mar­ki Pocket­Bo­ok, bony do księ­gar­ni Woblink oraz uni­kal­ne koszul­ki! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Początek jesieni – ebooki przecenione nawet o połowę!

Jesień to czas przy­zna­wa­nia naj­waż­niej­szych nagród lite­rac­kich, wie­lu zna­ko­mi­tych festi­wa­li oraz naj­cie­kaw­szych pre­mier roku. To tak­że okres coraz krót­szych dni i słyn­nych… dłu­gich jesien­nych wie­czo­rów. Dla­te­go w pierw­szy jesien­ny week­end pole­ca­my uzbro­je­nie się w ebo­oki, któ­re umi­lą ten czas.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

60-lecie Wydawnictwa Znak – 700 ebooków za połowę ceny

W tym roku Wydaw­nic­two Znak obcho­dzi swo­je 60 uro­dzi­ny. Z tej oka­zji odby­wa się szereg 
akcji poświę­co­nych jed­ne­mu z naj­star­szych i naj­waż­niej­szych wydaw­nictw w Pol­sce. Jed­ną z nich, jest wyjąt­ko­wa pro­mo­cja księ­gar­ni inter­ne­to­wej Woblink.com, na któ­rej znaj­dzie­cie 700 ebo­oków Wydaw­nic­twa Znak w raba­cie od ‑40 do ‑60%! Czy­taj dalej

-->
Aktualności Ciekawostki

Najbardziej poczytni pisarze na rynku ebooków w Polsce (+ promocja!)

Księ­gar­nia Woblink.com posta­no­wi­ła ujaw­nić nam nazwi­ska 50 auto­rów, któ­rych książ­ki elek­tro­nicz­ne cie­szą się naj­więk­szym zain­te­re­so­wa­niem. Część pisa­rzy na tej liście może Was zasko­czyć. War­to też wie­dzieć, że na tę oka­zję Woblink przy­go­to­wał nie­zwy­kle soczy­stą promocję!

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Święto e‑papieru – wygraj czytnik i zmieniaj świat na lepsze

W tym roku, już po raz czwar­ty, Woblink orga­ni­zu­je Świę­to e‑papieru, wycho­dząc tym samym naprze­ciw sta­le rosną­cej gru­pie miło­śni­ków ksią­żek elek­tro­nicz­nych i czyt­ni­ków ebo­oków. Z tej oka­zji zebra­li­śmy dla was garść fak­tów i argu­men­tów, któ­re poka­zu­ją, że wybie­ra­jąc ebo­oki i korzy­sta­jąc z e‑papieru może­my spo­wol­nić degra­da­cję natu­ry i zmie­nić świat w lep­sze miej­sce. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Najlepsze książki na wakacyjną podróż

Waka­cje zbli­ża­ją się wiel­ki­mi kro­ka­mi – ucznio­wie mają za sobą kolej­ny rok szkol­ny, a kalen­da­rzo­we lato zawi­ta do nas już jutro. Jak wia­do­mo, lato ozna­cza waka­cyj­ne wyjaz­dy. Cze­ka was dłu­ga jaz­da pocią­giem? Podróż samo­cho­dem w nie­koń­czą­cych się kor­kach? A może prze­ciw­nie – krót­ki lot samo­lo­tem? Nie­waż­ne jaki śro­dek trans­por­tu wybie­rze­cie, na ratu­nek przed towa­rzy­szą­cą podró­żom nudą przy­cho­dzi książ­ka. To nie­za­stą­pio­na towa­rzysz­ka, któ­ra z łatwo­ścią umi­li nawet naj­dłuż­szą podróż. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Wybierz książkę na majówkę – najlepsze tytuły na długi weekend

Dłu­gi week­end to świet­na oka­zja do zwol­nie­nia tem­pa i wypo­czyn­ku. Bez wzglę­du na to, czy pla­nu­je­cie spę­dzić majów­kę na dział­ce, w górach, nad morzem czy we wła­snym domu, nie zapo­mnij­cie o przy­go­to­wa­niu zesta­wu ksią­żek, któ­re umi­lą i uroz­ma­icą majów­ko­wy odpo­czy­nek. Wła­śnie z tej oka­zji księ­gar­nia inter­ne­to­wa Woblink przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ną pro­mo­cję z raba­ta­mi się­ga­ją­cy­mi aż do ‑50%.

Oto kil­ka­na­ście tytu­łów, po któ­re zde­cy­do­wa­nie war­to się­gnąć. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

1100 ebooków po 14,99 z okazji Tygodnia Książki Elektronicznej

1100 ebo­oków po 14,99 zł z oka­zji Tygo­dnia Książ­ki Elek­tro­nicz­nej! Kolej­na zna­ko­mi­ta pro­mo­cja na Woblin­ku, któ­ra obej­mu­je e‑booki kil­ku­dzie­się­ciu wydaw­nictw autor­stwa zna­ko­mi­tych pisa­rzy, wśród któ­rych znaj­du­ją się Marek Kra­jew­ski, Jakub Małec­ki, Ter­ry Prat­chett czy Woj­ciech Chmie­larz. Oprócz ksią­żek auto­rów współ­cze­snych w pro­mo­cji zna­la­zła się też kla­sy­ka. Za 14,99 zł na Woblin­ku moż­na kupić książ­ki Jose­pha Con­ra­da, Fio­do­ra Dosto­jew­skie­go, Alek­san­dra Duma­sa czy Joh­na Steinbecka.

Czy­taj dalej

-->