Aktualności

Wybierz książkę na majówkę – najlepsze tytuły na długi weekend

Dłu­gi week­end to świet­na oka­zja do zwol­nie­nia tem­pa i wypo­czyn­ku. Bez wzglę­du na to, czy pla­nu­je­cie spę­dzić majów­kę na dział­ce, w górach, nad morzem czy we wła­snym domu, nie zapo­mnij­cie o przy­go­to­wa­niu zesta­wu ksią­żek, któ­re umi­lą i uroz­ma­icą majów­ko­wy odpo­czy­nek. Wła­śnie z tej oka­zji księ­gar­nia inter­ne­to­wa Woblink przy­go­to­wa­ła spe­cjal­ną pro­mo­cję z raba­ta­mi się­ga­ją­cy­mi aż do ‑50%.

Oto kil­ka­na­ście tytu­łów, po któ­re zde­cy­do­wa­nie war­to sięgnąć.

Yuval Noah Harari

W pro­mo­cji zna­la­zły się książ­ki Yuva­la Noaha Hara­rie­go, izra­el­skie­go histo­ry­ka. Wykła­da on na wydzia­le nauk huma­ni­stycz­nych Uni­wer­sy­te­tu Hebraj­skie­go w Jero­zo­li­mie – jego spe­cja­li­za­cje to histo­ria śre­dnio­wie­cza, woj­sko­wo­ści i ogól­nie rozu­mia­na histo­ria świa­ta. W swo­jej naj­now­szej książ­ce „21 lek­cji na XXI wiek” autor sku­pił się przede wszyst­kim na pro­ble­mach, z jaki­mi współ­cze­śnie zma­ga się ludz­kość. „Homo deus. Krót­ka histo­ria jutra” jest z kolei pró­bą odpo­wie­dzi na pyta­nie o to, co cze­ka nas w przy­szło­ści, a „Sapiens. Od zwie­rząt do bogów” sta­no­wi cało­ścio­wą histo­rię czło­wie­ka od cza­sów życia w jaski­niach po inży­nie­rię genetyczną.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

True Cri­me Stories

Ostat­ni­mi cza­sy na pol­skim ryn­ku wydaw­ni­czym dużą popu­lar­no­ścią cie­szą się publi­ka­cje podej­mu­ją­ce tema­ty­kę praw­dzi­wych zbrod­ni oraz ludzi, któ­rzy pra­cu­ją nad schwy­ta­niem seryj­nych mor­der­ców i roz­wią­za­niem tajem­ni­czych zaga­dek kry­mi­nal­nych. W Woblin­ko­wej pro­mo­cji zna­la­zły się więc obie czę­ści „Tru­piej Far­my” Bil­la Bas­sa i Jona Jef­fer­so­na – w obu książ­kach Bill Bass, świa­to­wej sła­wy antro­po­log sądo­wy i zało­ży­ciel legen­dar­nej Tru­piej Far­my, razem z dzien­ni­ka­rzem oraz doku­men­ta­li­stą Jonem Jef­fer­so­nem opo­wia­da­ją o tym, jak wyglą­da pra­ca w tym nie­zwy­kłym ośrod­ku badaw­czym. Antro­po­log poka­zu­je, co dzie­je się z cia­łem po śmier­ci, i poma­ga śled­czym odczy­ty­wać śla­dy znaj­du­ją­ce się na miej­scu zbrod­ni. „Zbrod­nie pra­wie dosko­na­łe. Poli­cyj­ne Archi­wum X” Izy Micha­le­wicz sku­pia się na pra­cy pol­skie­go Archi­wum X i naj­trud­niej­szych oraz naj­gło­śniej­szych spra­wach, nad jaki­mi przy­szło pra­co­wać poli­cjan­tom z Archi­wum. Autor­ka opi­sa­ła tu kra­kow­ską spra­wę „Skó­ry”, mor­der­stwo pre­mie­ra Jaro­sze­wi­cza czy podej­rza­ne samo­bój­stwo z Łodzi. Kolej­ny­mi książ­ka­mi sku­pio­ny­mi na tema­cie praw­dzi­wych zbrod­ni są obie czę­ści „Min­dhun­te­ra” Joh­na Dougla­sa i Mar­ka Olsha­ke­ra. Znaj­dzie­my tam opis naj­cie­kaw­szych oraz naj­bar­dziej bru­tal­nych spraw, przy jakich pra­co­wał jeden z naj­lep­szych pro­fi­le­rów w FBI, John Douglas. Z „Min­dhun­te­ra” dowie­my się mię­dzy inny­mi, w jaki spo­sób łapa­no naj­bar­dziej nie­bez­piecz­nych seryj­nych zabój­ców, a tak­że tego, czym róż­ni się od sie­bie sygna­tu­ra i modus operandi.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Ste­phen Hawking

W pro­mo­cji nie zabra­kło rów­nież dzieł Ste­phe­na Haw­kin­ga. Jed­na z jego ksią­żek – „Krót­ka histo­ria cza­su” – nie zni­ka­ła z listy best­sel­le­rów „The Sun­day Times” przez aż 237 tygo­dni. Ta publi­ka­cja sta­ła się kla­sy­kiem lite­ra­tu­ry popu­lar­no­nau­ko­wej. Haw­king zapre­zen­to­wał tam naj­now­sze odkry­cia w bada­niach nad wszech­świa­tem. Inne tytu­ły tego nie­zwy­kłe­go astro­fi­zy­ka, któ­re cie­szą się wśród czy­tel­ni­ków nie­usta­ją­cą popu­lar­no­ścią, to na przy­kład „Czar­ne dziu­ry”, „Wszech­świat w sko­rup­ce orze­cha” oraz „Jesz­cze krót­sza histo­ria czasu”.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Kry­mi­na­ły Mar­ka Kra­jew­skie­go i Woj­cie­cha Chmielarza

Kry­mi­nał to obec­nie jeden z naj­po­pu­lar­niej­szych gatun­ków w lite­ra­tu­rze. Wśród powie­ści kry­mi­nal­nych war­to wyróż­nić książ­ki naszych rodzi­mych auto­rów. Jed­nym z takich pisa­rzy jest Marek Kra­jew­ski, będą­cy w gro­nie naj­po­pu­lar­niej­szych pol­skich auto­rów kry­mi­na­łów. Kra­jew­ski wyróż­nia się miło­ścią do czar­ne­go kry­mi­na­łu, Wro­cła­wia i filo­lo­gii kla­sycz­nej. Akcja więk­szo­ści jego powie­ści roz­gry­wa się we Wro­cła­wiu pierw­szej poło­wy XX wie­ku. Głów­nym boha­te­rem jest Eber­hard Mock, komi­sarz pro­wa­dzą­cy śledz­twa w spra­wach tajem­ni­czych mor­derstw, kra­dzie­ży czy porwań.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Innym pol­skim auto­rem, po któ­re­go kry­mi­na­ły war­to się­gnąć, jest Woj­ciech Chmie­larz, zna­ny przede wszyst­kim z serii kry­mi­nal­nej z Jaku­bem Mort­ką w roli głów­nej. Za jed­ną z czę­ści cyklu „Prze­ję­cie” Chmie­larz został uho­no­ro­wa­ny Nagro­dą Wiel­kie­go Kali­bru (za naj­lep­szy pol­ski kry­mi­nał roku). Tytu­łem, któ­ry war­to poznać, jest nie­wąt­pli­wie „Żmi­jo­wi­sko”. Gru­pa zna­jo­mych wybie­ra się na waka­cje do małej miej­sco­wo­ści, tytu­ło­we­go Żmi­jo­wi­ska. Pod­czas wyjaz­du w bar­dzo tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach zni­ka nasto­let­nia cór­ka jed­nej z par. Po dziew­czy­nie nie ma śla­du, a poli­cyj­ne śledz­two nie pro­wa­dzi do roz­wią­za­nia spra­wy. Rok po zagi­nię­ciu ojciec nasto­lat­ki wra­ca do Żmi­jo­wi­ska i pró­bu­je odna­leźć dziec­ko na wła­sną rękę.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Seria o komi­sa­rzu Wil­lia­mie Wistingu

Fanów kry­mi­na­łów mogą zain­te­re­so­wać tak­że książ­ki Jor­na Lie­ra Hor­sta, a przede wszyst­kim jego cykl o komi­sa­rzu Wil­lia­mie Wistin­gu. Naj­lep­szą powie­ścią z całej serii jest ósma część „Psy goń­cze” (wyróż­nio­na mię­dzy inny­mi Nagro­dą Mar­ti­na Bec­ka 2014, Nagro­dą Szkla­ne­go Klu­cza 2013 czy Nagro­dą River­to­na 2012). W tej czę­ści Wisting zosta­je zawie­szo­ny w związ­ku z podej­rze­nia­mi o fabry­ka­cję dowo­dów w spra­wie mor­der­stwa Ceci­lii Lin­de. W mię­dzy­cza­sie ginie kolej­na kobie­ta, a dla komi­sa­rza zaczy­na się dra­ma­tycz­ny wyścig z czasem.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Nowo­cze­sna Aga­tha Christie

Fanom Aga­thy Chri­stie pole­ca­my się­gnąć po uwspół­cze­śnio­ną wer­sję kla­sycz­nej zagad­ki kry­mi­nal­nej, jaką stwo­rzył Stu­art Tur­ton w powie­ści „Sie­dem śmier­ci Eve­lyn Hard­ca­stle”. Wie­czo­rem, o godzi­nie jede­na­stej, tytu­ło­wa boha­ter­ka zosta­nie zamor­do­wa­na. Zbrod­nia będzie powta­rza­na każ­de­go wie­czo­ru aż do momen­tu odkry­cia toż­sa­mo­ści mor­der­cy. Zapro­sze­ni do posia­dło­ści goście sta­ra­ją się roz­wią­zać tę kry­mi­nal­ną zagad­kę. Czy komuś z nich uda się odpo­wie­dzieć na pyta­nie „kto zabił”?

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Szcze­pan Twardoch

Woblink zadbał tak­że o tych, któ­rzy w dłu­gi week­end chcą się­gnąć po wybit­ną pro­zę. Zna­la­zły się tu zarów­no kla­sycz­ne powie­ści, książ­ki cenio­nych pol­skich auto­rów, jak i nowo­ści wydaw­ni­cze. W pro­mo­cji dostęp­ne są powie­ści Szcze­pa­na Twar­do­cha – „Mor­fi­na”, awan­tur­ni­cza histo­ria o Kon­stan­tym Wil­le­man­nie roz­gry­wa­ją­ca w pierw­szej poło­wie XX wie­ku, best­sel­le­ro­wy „Król” będą­cy rewe­la­cyj­ną opo­wie­ścią o żydow­skim gang­ste­rze Jaku­bie Sza­pi­ro w przeded­niu II woj­ny świa­to­wej oraz jego kon­ty­nu­acja „Kró­le­stwo”, któ­re­go akcja toczy się już pod­czas wojny.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Olga Tokar­czuk

Week­end majo­wy to ide­al­ny pre­tekst do nad­ro­bie­nia dłu­gich i wyma­ga­ją­cych lek­tur. W związ­ku z tym pole­ca­my Olgę Tokar­czuk, lau­re­at­kę The Man Booker Inter­na­tio­nal Pri­ze i dwu­krot­ną lau­re­at­kę Nagro­dy Lite­rac­kiej „Nike”. War­to się­gnąć przede wszyst­kim po „Bie­gu­nów”, w któ­rych pisar­ka podej­mu­je tema­ty­kę meta­fi­zycz­nych oraz egzy­sten­cjal­nych podró­ży, oraz nie­zwy­kle obszer­ne „Księ­gi Jaku­bo­we”. Akcja tej powie­ści roz­gry­wa się w XVIII wie­ku na Podo­lu. Poja­wia się tam cha­ry­zma­tycz­ny żyd, Jakub Frank. Jego dzia­ła­nia mogą wpły­nąć na bieg całej historii.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Sylvia Plath i Imo­gen Her­mes Gowar

W pro­mo­cji zna­lazł się rów­nież „Szkla­ny klosz” Sylvii Plath będą­cy reali­stycz­ną i szo­ku­ją­cą opo­wie­ścią o popa­da­niu w sza­leń­stwo. Cały świat mło­dej i pięk­nej Esther roz­pa­da się na coraz mniej­sze czę­ści, a jaka­kol­wiek szan­sa ratun­ku sta­je się coraz odle­glej­sza. Mie­siąc po publi­ka­cji „Szkla­ne­go klo­sza” autor­ka popeł­ni­ła samobójstwo.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Inną powie­ścią, po któ­rą war­to się­gnąć, jest „Syre­na i pani Han­cock” przy­po­mi­na­ją­ca swo­im kli­ma­tem książ­ki Dic­ken­sa lub Sarah Waters. Jest rok 1785. Pew­ne­go jesien­ne­go wie­czo­ru do drzwi kup­ca Jona­ha Han­coc­ka puka kapi­tan jego stat­ku. Męż­czy­zna oznaj­mia mu, że stra­cił sta­tek, ale w zamian przy­wiózł mu coś znacz­nie cen­niej­sze­go – praw­dzi­wą syre­nę. Jak poja­wie­nie się mitycz­ne­go stwo­rze­nia wpły­nie na życie sta­tecz­ne­go kup­ca? I jaką rolę w jego histo­rii ode­gra­ją dra­pież­ne kurtyzany?

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Piotr C.

Piotr C. to poczyt­ny pol­ski autor – wła­ści­wie każ­da opu­bli­ko­wa­na przez nie­go powieść jest sze­ro­ko oma­wia­na i komen­to­wa­na, przede wszyst­kim w social mediach. Oprócz pisa­nia powie­ści autor pro­wa­dzi tak­że popu­lar­ne­go blo­ga „Poko­le­nie Ikea”. Naszą pro­po­zy­cją jest powieść „ # to o nas” sku­pio­na na miło­ści i związ­kach w cza­sach Tin­de­ra oraz na tym, jak z doro­sło­ścią radzi sobie poko­le­nie milenialsów.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Cze­ski humor

Wszyst­kie czte­ry czę­ści „Ary­sto­krat­ki” Evže­na Boče­ka są utrzy­ma­ne w kon­wen­cji lek­kiej i zabaw­nej kome­dii dopra­wio­nej dużą daw­ką cha­rak­te­ry­stycz­ne­go cze­skie­go humo­ru. Wszyst­ko zaczy­na się od infor­ma­cji, jaka pew­ne­go dnia przy­cho­dzi do Rodzi­ny Kost­ków, wywra­ca­jąc ich życie do góry noga­mi – dowia­du­ją się, że zosta­li spad­ko­bier­ca­mi pew­ne­go cze­skie­go rodu. Odzie­dzi­czy­li rodzin­ną posia­dłość – zamek w Kost­ce. Wyjeż­dża­ją więc ze Sta­nów Zjed­no­czo­nych i roz­po­czy­na­ją nowe życie jako ary­sto­kra­cja. Oka­zu­je się jed­nak, że ich wyobra­że­nia o życiu na cze­skim zam­ku są zupeł­nie róż­ne od tego, co cze­ka ich w rze­czy­wi­sto­ści. Wszyst­kie czę­ści cyklu są ide­al­ną lek­tu­rą na wio­sen­ny odpoczynek.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

Lia­ne Moriarty

Lia­ne Moriar­ty to autor­ka best­sel­le­ro­wej powie­ści „Wiel­kie kłam­stew­ka”. Jeśli jesz­cze nie czy­ta­li­ście tej powie­ści ani nie oglą­da­li­ście seria­lu na jej posta­wie, war­to to nad­ro­bić, zwłasz­cza że pre­mie­ra dru­gie­go sezo­nu coraz bli­żej. „Wiel­kie kłam­stew­ka” to opo­wieść o trzech kobie­tach, któ­re spo­ty­ka­ją się, gdy ich dzie­ci idą do przed­szko­la. Nie maja jesz­cze poję­cia, że pozor­nie drob­na zmia­na zmie­ni ich życie o 180 stop­ni, a siel­ska rze­czy­wi­stość przed­mieść Syd­ney to tyl­ko pozo­ry kry­ją­ce prze­ra­ża­ją­cą prawdę.

Znajdź ebo­oka na Woblink.com

W pro­mo­cji zna­la­zły się książ­ki wie­lu auto­rów i nale­żą­ce do naj­róż­niej­szych gatun­ków. Mamy nadzie­ję, że zarów­no fan mrocz­nych kry­mi­na­łów, jak i wiel­bi­ciel lite­ra­tu­ry fak­tu czy tytu­łów popu­lar­no­nau­ko­wych znaj­dzie tu dla sie­bie coś, w czym zaczy­ta się pod­czas tego­rocz­nej majów­ki. Wszyst­kim życzy­my wspa­nia­łe­go wypo­czyn­ku i satys­fak­cjo­nu­ją­cej lektury!

arty­kuł sponsorowany

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy