Aktualności

Padła rekordowa cena za pierwsze wydanie powieści Harry Potter i Kamień Filozoficzny

W 2017 obcho­dzi­li­śmy dwu­dzie­stą rocz­ni­cę wyda­nia pierw­szej powie­ści o Har­rym Pot­te­rze. Przy tej oka­zji infor­mo­wa­no, że na całym świe­cie sprze­da­ło się łącz­nie ponad pół miliar­da egzem­pla­rzy ksią­żek wcho­dzą­cych w skład serii, któ­ra roz­ro­sła się na prze­strze­ni lat do sied­miu czę­ści. Aż cięż­ko uwie­rzyć, że począt­ki nie były tak impo­nu­ją­ce. Pierw­sze wyda­nie powie­ści Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny liczy­ło zale­d­wie 500 sztuk. Teraz każ­dy z tych egzem­pla­rzy to praw­dzi­wa grat­ka dla kolekcjonerów.

Pierw­sze wyda­nie pierw­szej powie­ści z serii o nasto­let­nim cza­ro­dzie­ju wyce­nia­ne jest przez domy aukcyj­ny na oko­ło 30 tysię­cy fun­tów. Nie­ma­łą sen­sa­cję wzbu­dzi­ła nie­daw­na licy­ta­cja, na któ­rej cena książ­ki prze­bi­ła war­tość począt­ko­wą dwukrotnie.

Egzem­plarz, o któ­rym mowa nale­żał do eme­ry­to­wa­ne­go teraz Bry­tyj­czy­ka miesz­ka­ją­ce­go w Luk­sem­bur­gu. Powieść kupił swo­im dzie­ciom pół­to­ra roku po jej pre­mie­rze. Z jej pomo­cą uczył swo­je pocie­chy języ­ka angiel­skie­go, kie­dy całą rodzi­ną prze­pro­wa­dzi­li się za gra­ni­cę. Egzem­plarz jest wyjąt­ko­wy, ponie­waż dzie­ci pozo­sta­ją­ce­go ano­ni­mo­wym sprze­daw­cy wzbo­ga­ci­ły go o kil­ka kadrów z ekra­ni­za­cji powieści.

Książ­ka tra­fi­ła pod mło­tek domu aukcyj­ne­go Han­sons. Licy­ta­cję pro­wa­dził Jim Spen­cer, któ­ry wyja­wił, że spo­dzie­wał się, że egzem­plarz zosta­nie sprze­da­ny za 50 tysię­cy fun­tów. Tym­cza­sem osta­tecz­na cena wynio­sła 60 tysię­cy fun­tów. Jest to jak dotych­czas naj­wyż­sza kwo­ta, jaką zapła­co­no za Harry’ego Pot­te­ra na aukcji.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak


Naj­lep­sze gadże­ty książ­ko­we tyl­ko na Molom.pl! Zaj­rzyj TUTAJ lub klik­nij w obra­zek! Teraz za zaku­py powy­żej 100 zł wysył­ka gratis.

https://molom.pl/sklep/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy