Aktualności

Stephen King nie chce swoich książek w Rosji

Ste­phen King to nie­kwe­stio­no­wa­ny król lite­rac­kie­go hor­ro­ru. Jego książ­ki sprze­da­ją się w milio­no­wych nakła­dach na całym świe­cie. Ame­ry­kań­ski autor ma rów­nież ogrom­ną bazę fanów w Rosji. Według ofi­cjal­nych danych Ste­phen King od 2015 znaj­du­je się tam w pierw­szej piąt­ce naj­po­pu­lar­niej­szych pisa­rzy. Już wkrót­ce rosyj­skich czy­tel­ni­ków cze­ka bar­dzo nie­mi­ła zmiana.

Fani Ste­phe­na Kin­ga w Rosji wciąż cze­ka­ją na pre­mie­rę zeszło­rocz­nej powie­ści, zaty­tu­ło­wa­nej Bil­ly Sum­mers. Książ­ka ma tam tra­fić do sprze­da­ży 6 kwiet­nia. I wszyst­ko wska­zu­je na to, że będzie to ostat­nia powieść Ste­phe­na Kin­ga, któ­ra zosta­nie wyda­na w Rosji.

Sto­su­nek Ste­phe­na Kin­ga do agre­sji Rosji na Ukra­inę jest powszech­nie zna­ny. Puti­now­ską napaść pisarz potę­pił na Twit­te­rze. Pod­kre­ślał jak bar­dzo waż­ne jest, by uświa­da­miać ogłu­pia­łych pro­pa­gan­dą Rosjan, co tak napraw­dę dzie­je się tuż za gra­ni­ca­mi ich kraju.

W ramach anty­wo­jen­nych pro­te­stów róż­ne­go rodza­ju pod­mio­ty koń­czą współ­pra­cę z Rosją. Do tego ruchu przy­łą­czył się też Ste­phen King. Pisarz zawie­sił umo­wy z rosyj­ski­mi wydaw­ca­mi, co zna­czy tyle, że w Rosji nie uka­że się żad­na jego nowa powieść. Ostat­nią, któ­rą Rosja­nie prze­czy­ta­ją w rodzi­mym języ­ku będzie Bil­ly Summers.

Powo­łu­ją­cy się na rosyj­ski dzien­nik „Wedo­mo­sti” ser­wis o2.pl pisze, że szla­ban na nowe książ­ki Ste­phe­na Kin­ga będzie praw­do­po­dob­nie tym­cza­so­wy. Być może rosyj­scy czy­tel­ni­cy zno­wu będą mogli czer­pać przy­jem­ność z lek­tu­ry jego kolej­nych ksią­żek, kie­dy woj­ska rosyj­skie wyco­fa­ją się z Ukrainy.

źró­dło 02

zdję­cie głów­ne: wikipedia.org (pier­wot­ne źró­dło flickr/Ste­pha­nie Law­ton/ licen­cja Attri­bu­tion 2.0 Gene­ric (cc-by-sa‑2.0)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy