Aktualności

Rząd stara się o wprowadzenie zerowego VAT na książki drukowane

Rynek książ­ki, podob­nie jak inne sek­to­ry gospo­dar­ki, w szer­szej per­spek­ty­wie prze­ży­wa kry­zys spo­wo­do­wa­ny pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Mini­ster kul­tu­ry Piotr Gliń­ski zapew­nił, że rząd nie szczę­dzi środ­ków na wspie­ra­nie czy­tel­nic­twa i gene­ral­nie kon­dy­cji lite­rac­kiej kra­ju. W odpo­wie­dzi na ape­le o pomoc śro­do­wisk wydaw­ców i księ­ga­rzy pla­no­wa­ne jest wpro­wa­dze­nie zero­we­go VAT na książ­ki dru­ko­wa­ne. Proś­ba musi jed­nak zostać wcze­śniej roz­pa­trzo­na przez Komi­sję Europejską.

Staw­ki VAT regu­lo­wa­ne są przez pra­wo unij­ne, co ozna­cza, że pań­stwa człon­kow­skie Unii Euro­pej­skiej nie mają moż­li­wo­ści wpły­wa­nia na ich poziom według wła­sne­go widzi­mi­się. Aktu­al­nie naj­niż­sza dopusz­czal­na staw­ka wyno­si 5%. Rząd musi wnio­sko­wać do Komi­sji Euro­pej­skiej o obni­że­nie staw­ki do 0%. I jest goto­wy zro­bić to natychmiast.

To jest oczy­wi­ście spo­wo­do­wa­ne tym, że chce­my, żeby książ­ka była bar­dziej dostęp­na, żeby insty­tu­cje i ludzie kul­tu­ry, któ­rzy tak­że muszą żyć w sen­sie finan­so­wym, biz­ne­so­wym mogli ten trud­ny czas, w lep­szej kon­dy­cji, prze­żyć. Chcie­li­by­śmy, aby ta staw­ka była utrzy­ma­na tak­że i po pan­de­mii. Kul­tu­ra zasłu­gu­je na to, żeby ją wspie­rać. Pań­stwo jest za to odpo­wie­dzial­ne, powie­dział Piotr Gliński.

Zazwy­czaj pro­ces przed­kła­da­nia wnio­sków, ich roz­pa­try­wa­nia, a póź­niej ewen­tu­al­ne­go wpro­wa­dza­nia zmian w regu­la­cjach to kwe­stia kil­ku mie­się­cy. Jed­nak w tych oko­licz­no­ściach, kie­dy pan­de­mia COVID-19 para­li­żu­je gospo­dar­ki państw na całym świe­cie, pol­ski rząd liczy na roz­pa­trze­nie spra­wy w try­bie przyspieszonym.

Wnio­sek popie­ra­ją róż­ne pod­mio­ty, mię­dzy inny­mi Sto­wa­rzy­sze­nie Pisa­rzy Pol­skich czy Biblio­te­ka Naro­do­wa. Dyrek­tor tej ostat­niej, Tomasz Makow­ski, pochwa­lił sta­ra­nia rzą­du, wska­zu­jąc jed­no­cze­śnie na nie­daw­no zapre­zen­to­wa­ne wyni­ki bada­nia czy­tel­nic­twa w kra­ju, według któ­rych nie dość, że zatrzy­ma­ny został trend spad­ko­wy, to jesz­cze moż­na zauwa­żyć lek­ki wzrost w odset­ku Pola­ków się­ga­ją­cych po książ­ki i dowo­dząc, że niż­szy VAT, tym samym niż­sze ceny ksią­żek, powin­ny jesz­cze bar­dziej roz­dmu­chać popu­lar­ność lite­ra­tu­ry w Polsce.

źró­dło: rmf

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy