Sprawdzasz tag

podatek

Aktualności

Rząd stara się o wprowadzenie zerowego VAT na książki drukowane

Rynek książ­ki, podob­nie jak inne sek­to­ry gospo­dar­ki, w szer­szej per­spek­ty­wie prze­ży­wa kry­zys spo­wo­do­wa­ny pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Mini­ster kul­tu­ry Piotr Gliń­ski zapew­nił, że rząd nie szczę­dzi środ­ków na wspie­ra­nie czy­tel­nic­twa i gene­ral­nie kon­dy­cji lite­rac­kiej kra­ju. W odpo­wie­dzi na ape­le o pomoc śro­do­wisk wydaw­ców i księ­ga­rzy pla­no­wa­ne jest wpro­wa­dze­nie zero­we­go VAT na książ­ki dru­ko­wa­ne. Proś­ba musi jed­nak zostać wcze­śniej roz­pa­trzo­na przez Komi­sję Euro­pej­ską. Czy­taj dalej

-->