Aktualności

500 milionów kopii książek o Harrym Potterze sprzedanych na całym świecie

W zeszłym roku obcho­dzi­li­śmy dwu­dzie­stą rocz­ni­cę pierw­sze­go wyda­nia powie­ści Har­ry Pot­ter i kamień filo­zo­ficz­ny otwie­ra­ją­cej cykl o nasto­let­nim cza­ro­dzie­ju i jego przy­go­dach w peł­nej cudów szko­le magii i cza­ro­dziej­stwa – Hogwar­cie. Popu­lar­no­ści serii stwo­rzo­nej przez J.K. Row­ling nie moż­na zaprze­czyć. Naj­tward­szym na to dowo­dem jest licz­ba sprze­da­nych dotych­czas egzem­pla­rzy. Przez tych dwa­dzie­ścia lat do czy­tel­ni­ków tra­fi­ło już 500 milio­nów kopii ksią­żek o Har­rym Pot­te­rze (o czym pisa­li­śmy już TUTAJ).

Wspo­mnia­ne pół miliar­da kopii odno­si się oczy­wi­ście do ogó­łu ksią­żek z cyklu, czy­li sied­miu głów­nych powie­ści i tomów im towa­rzy­szą­cych, zarów­no w wer­sji dru­ko­wa­nej jak i elek­tro­nicz­nej. War­to rów­nież nad­mie­nić w tym miej­scu, że seria zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na 80 języ­ków! Według danych zebra­nych przez Pot­ter­mo­re naj­le­piej sprze­da­ją­cą się czę­ścią z głów­ne­go cyklu jest Har­ry Pot­ter i kamień filo­zo­ficz­ny, nato­miast ostat­nia część, czy­li Har­ry Pot­ter i insy­gnia śmier­ci sprze­da­wa­ła się naj­szyb­ciej wśród ogó­łu ksią­żek z kate­go­rii fik­cja literacka.

Wydaw­nic­two Blo­oms­bu­ry z oka­zji obcho­dów dwu­dzie­stej rocz­ni­cy prze­pro­wa­dzi­ło w zeszłym roku kil­ka cie­ka­wych akcji. Przede wszyst­kim zosta­ło przy­go­to­wa­ne nowe spe­cjal­ne wyda­nie Harry’ego Pot­te­ra i kamie­nia filo­zo­ficz­ne­go z okład­ka­mi nawią­zu­ją­cy­mi do domów Hogwar­tu; pobi­to Rekord Guines­sa w licz­bie ludzi prze­bra­nych za Harry’ego Pot­te­ra; wystar­to­wa­ła wysta­wa poświę­co­na histo­rii magii, o któ­rej pisa­li­śmy tutaj, a w sie­ci zna­lazł się film z ulu­bio­ny­mi momen­ta­mi wybra­ny­mi przez fanów:

Mimo, że rok już się skoń­czył świę­to­wa­nie nadal trwa. W Wiel­kiej Bry­ta­nii zor­ga­ni­zo­wa­ne zosta­ły wyda­rze­nia pod nazwą „Har­ry Pot­ter Book Night”, któ­re roz­gry­wa­ły się na począt­ku lute­go, a do sprze­da­ży tra­fi­ło nowe wyda­nie dru­gie­go tomu przy­gód chłop­ca, któ­ry przeżył.

Teraz do cele­bra­cji przy­go­to­wu­ją się Sta­ny Zjed­no­czo­ne. Scho­la­stic – ame­ry­kań­skie wydaw­nic­two odpo­wie­dzial­ne za serię – we współ­pra­cy z Pot­ter­mo­re przy­go­to­wu­je serię akcji w księ­gar­niach, biblio­te­kach i szko­łach. Do tego Har­ry Pot­ter i prze­klę­te dziec­ko tra­fi wio­sną na deski Broad­wayu, a wysta­wa inspi­ro­wa­na Pot­te­rem zosta­nie jesie­nią prze­nie­sio­na z Anglii do Nowe­go Jor­ku. Cze­ka­my rów­nież oczy­wi­ście na film Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta: Zbrod­nie Grin­del­wal­da z pre­mie­rą 16 listopada.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy