Ciekawostki

Najlepiej sprzedające się serie książkowe wszech czasów

Pamię­ta­cie listę naj­le­piej sprze­da­ją­cych się ksią­żek wszech cza­sów? W jej ramach przy­glą­da­li­śmy się indy­wi­du­al­nym powie­ściom i zbio­rom opo­wia­dań. Dzi­siaj dla odmia­ny dowie­cie się, jakie cykle nale­żą do abso­lut­nej sprze­da­żo­wej czołówki.

Na pierw­szym miej­scu nie ma zasko­cze­nia – zaj­mu­je je seria “Har­ry Pot­ter” J.K. Row­ling publi­ko­wa­ny od 1997 roku. Inte­re­su­ją­ce jest miej­sce dru­gie, któ­re zaję­ła “Gęsia skór­ka” R.L. Sti­ne­’a. W Pol­sce książ­ki te nie zyska­ły popu­lar­no­ści, ale wie­le osób koja­rzy z pew­no­ścią serial Fox Kids o tym samym tytu­le. Ostat­nio cykl liczą­cy 62 tomy nie licząc spin-offów docze­kał się fil­mu peł­no­me­tra­żo­we­go. Jakie jesz­cze serie sprze­da­ły się w set­kach milio­nów kopii? Sprawdź­cie sami.

Har­ry Pot­ter” J.K. Row­ling – ponad 504 milio­ny egzemplarzy

Har­ry Pot­ter to (jak widać) naj­po­pu­lar­niej­sza seria książ­ko­wa. Sie­dem powie­ści fan­ta­sy autor­stwa bry­tyj­skiej pisar­ki J.K. Row­ling, wyda­nych mię­dzy rokiem 1997 a 2007 przez Blo­oms­bu­ry Publi­shing. Akcja Harry’ego Pot­te­ra toczy się w alter­na­tyw­nej wer­sji naszej rze­czy­wi­sto­ści, w któ­rej ist­nie­je nie­za­leż­ne spo­łe­czeń­stwo cza­ro­dzie­jów; z wła­sny­mi szko­ła­mi, mini­ster­stwem magii, insty­tu­cja­mi itp. Seria docze­ka­ła się ekra­ni­za­cji w posta­ci 8 fil­mów. Obec­nie jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek w świe­cie literatury.


Gęsia skór­ka” R.L. Stine‘a – ponad 304 mln sprze­da­nych egzemplarzy

Książ­ki z serii “Gęsia skór­ka” nie przy­ję­ły się w Pol­sce, ale na świe­cie ich autor, R.L. Sti­ne, ucho­dzi za Ste­phe­na Kin­ga lite­ra­tu­ry dzie­cię­cej. Cie­pło przy­ję­ta zosta­ła jej seria­lo­wa adap­ta­cja emi­to­wa­na na Fox Kids/Jetix. “Gęsia skór­ka” to nie­sa­mo­wi­te opo­wie­ści z dresz­czy­kiem prze­zna­czo­ne dla nasto­lat­ków. Nie­daw­no na ich pod­sta­wie powstał film pełnometrażowy.


Per­ry Mason” Erle‘a Stan­leya Gard­ne­ra – ponad 300 mln sprze­da­nych egzemplarzy

Per­ry Mason jest adwo­ka­tem z Los Ange­les. Cechu­je go prze­ni­kli­wa inte­li­gen­cja, zawsze pro­wa­dzi śledz­two z nie­zwy­kłą sta­ran­no­ścią, jest też zna­ko­mi­tym praw­ni­kiem umie­ją­cym wyko­rzy­sty­wać wszel­kie praw­ne tri­ki. Uda­je mu się roz­wią­zać nawet naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne zagad­ki kry­mi­nal­ne. Spe­cja­li­zu­je się w obro­nach w spra­wach o zabój­stwo i szczy­ci się tym, że nigdy żaden jego klient nie został ska­za­ny za tzw. mor­der­stwo pierw­sze­go stop­nia (z pre­me­dy­ta­cją); stwier­dze­nie to pada w wie­lu książ­kach. Jest męż­czy­zną, wyso­kim, przy­stoj­nym i moc­no zbu­do­wa­nym. Nie uży­wa bro­ni pal­nej i jej nie posia­da. Za swo­je usłu­gi pobie­ra wyso­kie, nie­raz kil­ku­ty­sięcz­ne hono­ra­ria (akcja ksią­żek roz­gry­wa się w okre­sie od lat 30. do 50. XX w., zatem są to znacz­ne kwo­ty), ale potra­fi też bro­nić hono­ro­wo, gdy uwa­ża, że trze­ba pomóc nie­win­nie oskar­żo­nej oso­bie. Jego klient­ka­mi bar­dzo czę­sto są oskar­żo­ne nie­słusz­nie o zabój­stwa kobiety.

Per­ry Mason jest boha­te­rem 82 powie­ści i 4 opo­wia­dań. Akcja ich roz­gry­wa się w tej samej kolej­no­ści, w jakiej były pisa­ne, a nie­kie­dy w ostat­niej sce­nie powie­ści poja­wia się krót­ka zapo­wiedź następnej.


Misie z Niedź­wie­dziej Kra­iny” Sta­na i Jany Beren­sta­in – ponad 260 mln sprze­da­nych egzemplarzy

The Beren­sta­in Bears” to dzie­cię­cia lite­ra­tu­ra stwo­rzo­na przez Sta­na i Jan Beren­sta­in, a fran­czy­zę tę następ­nie kon­ty­nu­ował ich syn, Mike Beren­sta­in, któ­ry w roku 2002 stał się współ­au­to­rem, a po śmier­ci Jan w 2012 roku został już ofi­cjal­nie auto­rem. Książ­ki sku­pia­ją się na rodzi­nie antro­po­mor­ficz­nych niedź­wie­dzi griz­zly, któ­re w każ­dej histo­rii uczą się nauk moral­nych lub tych zwią­za­nych z bezpieczeństwem.
Seria zaczę­ła uka­zy­wać się w 1962 roku. Jej pierw­szym tomem była książ­ka „The Big Honey Hunt”. Całość roz­ro­sła się póź­niej do ponad 300 tytu­łów, któ­re sprze­da­ły się w przy­bli­że­niu w 260 milio­nów egzem­pla­rzy w 23 języ­kach. Fran­czy­za „The Beren­sta­in Bears” roz­sze­rzy­ła się poza książ­ki, obej­mu­jąc dwa seria­le tele­wi­zyj­ne i wie­le innych pro­duk­tów oraz licen­cji. Przez dzie­się­cio­le­cia cie­szy­ła się popu­lar­no­ścią i otrzy­ma­ła wie­le nagród, ale zosta­ła tak­że skry­ty­ko­wa­na za jej prze­sło­dzo­ny ton i fabułę.


Cho­ose Your Own Adven­tu­re” (róż­ni auto­rzy) – ponad 250 mln sprze­da­nych egzemplarzy

Cho­ose Your Own Adven­tu­re” to seria książ­ko­wych gier dla dzie­ci, gdzie każ­da histo­ria pisa­na jest z punk­tu widze­nia innej oso­by, a czy­tel­nik przyj­mu­ję rolę boha­te­ra, sam podej­mu­je decy­zje, któ­re wpły­wa­ją na akcje głów­nej posta­ci i fabu­łę. Seria powsta­ła w opar­ciu o kon­cept stwo­rzo­ny przez Edwar­da Pac­kar­da i ory­gi­nal­nie zosta­ła opu­bli­ko­wa­na przez Con­stan­ce Cap­pel i R.A. Montgomery’s Veromnt Cros­sro­ads Press jako seria „Adven­tu­res of You” roz­po­czy­na­ją­ca się od „Packard’s Sugar­ca­ne Island” w 1976.


Bliź­niacz­ki ze Swe­et Val­ley High” Fran­ci­ne Pas­cal – ponad 250 mln sprze­da­nych egzemplarzy

Bliź­niacz­ki ze Swe­et Val­ley High to seria ksią­że­czek dla dziew­cząt autor­stwa Fran­ci­ne Pas­cal. Książ­ki opo­wia­da­ją o codzien­nych pery­pe­tiach nasto­let­nich bliź­nia­czek: Eli­za­beth i Jes­si­ki Wake­field, miesz­ka­ją­cych w fik­cyj­nym mia­stecz­ku Swe­et Val­ley w Kali­for­nii, oraz ich szkol­nych przy­ja­ciół. Książ­ki powsta­ją regu­lar­nie od 1984 i w samej tyl­ko “ory­gi­nal­nej” serii powsta­ły ich 143 tomy. Książ­ki zosta­ły zekra­ni­zo­wa­ne w for­mie seria­lu tele­wi­zyj­ne­go, emi­to­wa­ne­go w latach 1994–1997.


Nod­dy” Eni­dy Bly­ton – ponad 200 mln sprze­da­nych egzemplarzy

Nod­dy to fik­cyj­na postać stwo­rzo­na przez Enid Bly­ton, angiel­ską pisar­kę bajek dla dzie­ci, któ­ra w ory­gi­na­le była publi­ko­wa­na w latach 1949 – 1963. Pro­gra­my tele­wi­zyj­ne nawią­zu­ją­ce do tego boha­te­ra są do dziś wyświe­tla­ne w Wiel­kiej Bry­ta­nii, aż od roku 1955.

Nod­dy to mała, drew­nia­na mario­net­ka, któ­ra jest chłop­cem, któ­ry miesz­ka w swo­im wła­snym, małym dom­ku w Kró­le­stwie Zabawek.
Pierw­sza książ­ka wyja­śnia pocho­dze­nie Noddy’ego. Został stwo­rzo­ny przez rzeź­bia­rza w skle­pie z zabaw­ka­mi, ale uciekł po tym, gdy męż­czy­zna zaczął two­rzyć drew­nia­ne­go lwa, któ­ry prze­ra­ził Noddy’ego. Gdy wędro­wał po lesie, bez ubrań, pie­nię­dzy i domu, spo­tkał Wiel­kie Ucho, przy­ja­zne­go skrza­ta. Wiel­kie Ucho zde­cy­do­wał, że Nod­dy jest zabaw­ką i zabrał go ze sobą do Kró­le­stwa Zabawek.


Nan­cy Drew – dziew­czy­na detek­tyw” Caro­lyn Keene (wspól­ne nazwi­sko dla wie­lu pisa­rzy)- ponad 200 mln sprze­da­nych egzemplarzy

Nan­cy Drew dziew­czy­na detek­tyw to popu­lar­ny ame­ry­kań­ski cykl powie­ści kry­mi­nal­nych dla mło­dzie­ży. Auto­rów ksią­żek jest fak­tycz­nie wie­lu, lecz wystę­pu­ją pod wspól­nym nazwi­skiem-pseu­do­ni­mem; Caro­lyn Keene. Kil­ka ksią­żek, uka­za­ło się w Pol­sce. Książ­ki opo­wia­da­ją o mło­dej dziew­czy­nie-stu­dent­ce, tytu­ło­wej Nan­cy Drew, z zacię­ciem detek­ty­wi­stycz­nym, któ­ra roz­wią­zu­je naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­ne zagad­ki kry­mi­nal­ne. Histo­rie o zosta­ły kil­ka­krot­nie zekranizowane.


Rail­way Series” W. Awdry – ponad 200 mln sprze­da­nych egzemplarzy

The Rail­way Series” to seria ksią­żek opo­wia­da­ją­cych o kolei zlo­ka­li­zo­wa­nej na fik­cyj­nej wyspie Sodor. Seria skła­da się z 42 ksią­żek, a pierw­sza zosta­ła opu­bli­ko­wa­na w 1945 roku. 26 z nich napi­sał Rev. Wil­bert Awdry, two­rzył do 1972 roku. Kolej­ne 16 napi­sał jego syn, Chri­sto­pher Awdry, 14 powsta­ło w latach 1983 – 1996, a kolej­ne dwie w latach 2007–2011.
Pra­wie wszyst­kie histo­rie z „The Rail­way Series” powsta­ły w opar­ciu o praw­dzi­we wyda­rze­nia. Jako żar­li­wy entu­zja­sta kolei, Awdry chciał, aby jego opo­wie­ści były tak reali­stycz­ne, jak to tyl­ko moż­li­we. Cha­rak­te­ry­sty­ka sil­ni­ków była pra­wie w cało­ści opar­ta o praw­dzi­we kla­sy loko­mo­tyw, a nie­któ­re z kolei były bez­po­śred­nio wzo­ro­wa­ne na praw­dzi­wych kole­jach z Wysp Brytyjskich.
Boha­te­ro­wie i histo­rie z tej serii sta­ły się pod­sta­wą seria­lu tele­wi­zyj­ne­go dla dzie­ci, „Tho­mas and Friends”.


San-Anto­nio” Frédéri­ca Dar­da – ponad 200 mln sprze­da­nych egzemplarzy

Frédéri­ca Dar­da jest jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych fran­cu­skich pisa­rzy powie­ści kry­mi­nal­nych dru­giej poło­wy XX wie­ku. Był tak­że jed­nym z naj­bar­dziej pro­duk­tyw­nych pisarz, bo od począt­ku swo­jej karie­ry napi­sał ponad 300 powie­ści. Pod pseu­do­ni­mem San-Anto­nio (z myśl­ni­kiem, co jest zamie­rzo­ną pomył­ką), któ­ry wybrał przy­pad­ko­wo poprzez jeż­dże­nie pal­cem po mapie Ame­ry­ki, gdy poszu­ki­wał angiel­sko­brz­mią­ce­go imie­nia dla słyn­ne­go poli­cjan­ta, któ­ry jest głów­nym boha­te­rem jego powie­ści. San-Anto­nio to zara­zem głów­ny boha­ter, jak i pseu­do­nim auto­ra, a książ­ki pisa­ne są w nar­ra­cji pierwszoosobowej.

Fre­de­ric Dard opi­sał aż 173 przy­gód San-Anto­nio, z któ­rych sprze­da­no milio­ny egzem­pla­rzy. Nad­in­spek­tor Anto­ine San-Anto­nio to taki fran­cu­ski James Bond, tyl­ko bez tych wszyst­kich gadże­tów, oto­czo­ny przez dwóch kole­gów: sta­re­go i scho­ro­wa­ne­go, ale mądre­go inspek­to­ra Cesa­ra Pinaud i olbrzy­mie­go inspek­to­ra Ale­xan­dre-Beno­it Beru­rie­ra. Jest człon­kiem fran­cu­skiej taj­nej służ­by i musi wypeł­niać nie­moż­li­we misje, któ­rych pomy­sło­daw­cą jest „Le Vieux”, zna­ny póź­niej jako Achil­les, głów­no­do­wo­dzą­cy fran­cu­skiej poli­cji. Z pomo­cą swo­ich współ­pra­cow­ni­ków zawsze odno­si suk­ces prze­ży­wa­jąc przy tym mnó­stwo przygód.

Napi­sa­ne w mrocz­nym sty­lu powie­ści kry­mi­nal­nych z począt­ku lat 50. (kla­sycz­na histo­ria szpie­gow­ska), przy­go­dy San-Anto­nio sta­ły się bar­dziej saty­rycz­ne od począt­ku lat 60., ale pozo­sta­ły wier­ne kla­sycz­ne­go for­ma­to­wi lite­ra­tu­ry kryminalnej.


Seria o przy­go­dach Rober­ta Lang­do­na” Dana Brow­na – ponad 200 mln egzem­pla­rzy sprzedanych

Dan Brown jest jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych współ­cze­snych pisa­rzy. Debiu­to­wał w 1998 roku “Cyfro­wą twier­dzą”, a świa­to­wą sła­wę przy­niósł mu “Kod Leona­dra da Vin­ci”. Pisarz w swo­ich tek­stach, przede wszyst­kim tych opo­wia­da­ją­cych o Rober­cie Lang­do­nie, łączy wia­do­mo­ści histo­rycz­ne oraz infor­ma­cje o sztu­ce z reli­gią i teo­ria­mi spi­sko­wy­mi. Ze wzglę­du na sil­ne osa­dze­nie w chrze­ści­jań­stwie, jego pro­za budzi kontrowersje.


Reklama

Może też zainteresują cię te tematy