Ciekawostki

Lista najlepiej sprzedających się książek wszech czasów

Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś, jakie powie­ści są naj­więk­szy­mi best­sel­le­ra­mi świa­ta? Ist­nie­je ich lista. Nie jest, nie­ste­ty, dosko­na­ła, ponie­waż są książ­ki, któ­rych dokład­ne­go nakła­du nie da się poli­czyć ze wzglę­du na wzno­wie­nia bazu­ją­ce na pra­wach dome­ny publicz­nej. Zali­cza­ją się do tego gro­na np. “Opo­wieść wigi­lij­na” Char­le­sa Dic­ken­sa czy “Hra­bia Mon­te Chri­sto” Ale­xan­dra Dumasa.

Lista nie obej­mu­je też pozy­cji reli­gij­nych takich jak “Biblia” i “Koran” czy poli­tycz­nych “Czer­wo­na ksią­żecz­ka” Mao Zedon­ga. Ich nakła­dy są sza­co­wa­ne na miliar­dy kopii, ale ze wzglę­du na nie­ofi­cjal­ne wyda­nia czy tłu­ma­cze­nia okre­śle­nie cał­ko­wi­tej licz­by egzem­pla­rzy jest niewykonalne.

Mimo takich obostrzeń, aż dzie­sięć tytu­łów zała­pa­ło się na sprze­daż wyż­szą niż 100 milio­nów egzem­pla­rzy. Rekor­dzi­stą oka­zał się “Don Kichot” Migu­ela de Cervan­te­sa, ory­gi­nal­nie opu­bli­ko­wa­ny w 1612 roku po hisz­pań­sku. Na dru­gim miej­scu podium z wyni­kiem 200 milio­nów sprze­da­nych kopii upla­so­wa­ła się “Opo­wieść o dwóch mia­stach” Char­le­sa Dic­ken­sa (1859 rok, język angiel­ski), a na trze­cim – “Alche­mik” Pau­lo Coel­ho ze 150 milio­na­mi sprze­da­nych egzem­pla­rzy (1988 rok, język por­tu­gal­ski) oraz “Wład­ca Pier­ście­ni” J.R.R. Tol­kie­na (1955 rok, język angiel­ski). Brzmi impo­nu­ją­co, prawda?

A oto lista przed­sta­wia­ją­ca, jak sprze­da­wa­ły się kolej­ne świa­to­we best­sel­le­ry. A tutaj znaj­dzie­cie listę naj­le­piej sprze­da­ją­cych się serii książ­ko­wych!


Don Kichot” Migu­ela de Cervan­te­sa – ponad 500 mln sprze­da­nych kopii

Naj­więk­sze dzie­ło hisz­pań­skie­go saty­ry­ka i poety Migu­ela de Cervan­te­sa. Don Kichot z La Man­czy zwa­ny tak­że Ryce­rzem Ponu­re­go Obli­cza to pięć­dzie­się­cio­let­ni szlach­cic, któ­ry pod wpły­wem lite­ra­tu­ry rycer­skiej posta­na­wia zostać błęd­nym ryce­rzem. Wraz ze swym koniem Rosy­nan­tem wyru­sza w dro­gę. Towa­rzy­szy mu wier­ny gier­mek San­cho Pan­sa. Wzo­rem lite­rac­kich boha­te­rów Don Kichot wybie­ra damę swo­je­go ser­ca, któ­rą nazy­wa Dulcyneą.

Pod­czas swych podró­ży Don Kichot prze­ży­wa nie­zwy­kłą ilość przy­gód, któ­rych zresz­tą wypa­tru­je na każ­dym kro­ku. Każ­da z nich jest jak­by osob­ną historią.

Sam Cervan­tes rów­nież miał buj­ne życie, któ­re dostar­czy­ło mu mnó­stwo mate­ria­łu do jego utwo­rów. Pocho­dził ze zubo­ża­łej rodzi­ny szla­chec­kiej. Już w wie­ku 22 lat musiał ucie­kać do Rzy­mu za udział w poje­dyn­ku, wkrót­ce zde­cy­do­wał się zacią­gnąć do woj­ska, gdzie zasły­nął z bra­wu­ry. Wra­ca­jąc do kra­ju, został wzię­ty do nie­wo­li przez ber­be­ryj­skich kor­sa­rzy, któ­rzy sprze­da­li go bejo­wi Algie­ru. Wresz­cie rodzi­nie uda­ło się go wyku­pić. Cervan­tes ustat­ko­wał się, oże­nił z dużo młod­szą od sie­bie dziew­czy­ną i po nie­uda­nych pró­bach pod­ję­cia pra­cy posta­no­wił żyć wyłącz­nie z lite­ra­tu­ry. Baśnio­wo-rycer­ski świat, jaki stwo­rzył w Don Kicho­cie z La Man­czy, sta­no­wi nie­ustan­nie pożyw­kę dla współ­cze­snej lite­ra­tu­ry i kul­tu­ry (komik­sy, fil­my etc.). Przy­pad­ki Błęd­ne­go Ryce­rza z La Man­czy i jego gierm­ka zamiesz­ku­ją wciąż naszą wyobraźnię.


Opo­wieść o dwóch mia­stach” Char­le­sa Dic­ken­sa – ponad 200 mln sprze­da­nych kopii

Była to naj­lep­sza i naj­gor­sza z epok, wiek rozu­mu i wiek sza­leń­stwa, czas wia­ry i czas zwąt­pie­nia, okres świa­tła i okres mro­ków, wio­sna pięk­nych nadziei i zima roz­pa­czy” – tak roz­po­czy­na swą nie­zwy­kłą Opo­wieść o dwóch mia­stach Char­les Dickens.

Paryż i Lon­dyn w przeded­niu Wiel­kiej Rewo­lu­cji Francuskiej.

W tym burz­li­wym okre­sie spla­ta­ją się losy mło­de­go fran­cu­skie­go ary­sto­kra­ty, sta­re­go leka­rza wię­zio­ne­go nie­spra­wie­dli­wie przez osiem­na­ście lat w Basty­lii, jego cór­ki i angiel­skie­go praw­ni­ka. Dra­ma­tycz­na, przej­mu­ją­ca histo­ria. Zna­ko­mi­ta powieść Char­le­sa Dic­ken­sa, naj­wy­bit­niej­sze­go przed­sta­wi­cie­la angiel­skiej powie­ści spo­łecz­no-oby­cza­jo­wej dru­giej poło­wy XIX wieku.


 “Wład­ca Pier­ście­ni ” J.R.R. Tol­kie­na – ponad 150 mln sprze­da­nych kopii

Wład­ca Pier­ście­ni” to jed­na z naj­bar­dziej nie­zwy­kłych ksią­żek w całej współ­cze­snej lite­ra­tu­rze. Ogrom­na, z epic­kim roz­ma­chem napi­sa­na powieść wpro­wa­dza nas w wykre­owa­ny przez wyobraź­nię auto­ra świat – fan­ta­stycz­ny, lecz uka­za­ny wszech­stron­nie i szcze­gó­ło­wo, rów­nie peł­ny i boga­ty jak świat real­ny. Przy­ku­wa­ją­ca uwa­gę i wzru­sza­ją­ca, zabaw­na, choć momen­ta­mi tak­że prze­ra­ża­ją­ca, opo­wieść ta rzu­ca na czy­tel­ni­ka czar, od któ­re­go nawet po zakoń­cze­niu lek­tu­ry trud­no się uwol­nić. W cią­gu pięć­dzie­się­ciu prze­szło lat od pierw­sze­go wyda­nia “Wład­cy Pier­ście­ni” milio­ny ludzi na całym świe­cie ule­gły temu uro­ko­wi. Książ­ka docze­ka­ła się Oska­ro­wej trzy­czę­ścio­wej ekranizacji.


Alche­mik” Paolo Coel­ho – ponad 150 mln sprze­da­nych egzemplarzy

Alche­mik otwie­ra te drzwi w naszej duszy, o któ­rych ist­nie­niu wole­li­by­śmy zapo­mnieć. Każe marzyć, podą­żać wła­snym powo­ła­niem, podej­mo­wać ryzy­ko, pójść w świat i wró­cić wystar­cza­ją­co śmia­łym, by sta­wić czo­ła wszel­kim przeszkodom.

Baśnio­wa, ale­go­rycz­na opo­wieść o wędrów­ce anda­lu­zyj­skie­go paste­rza jest tłem do medy­ta­cji nad tym, jak omi­nąć życio­we pułap­ki, by dotrzeć do same­go siebie.

Alche­mia Pau­lo Coel­ho to tajem­na wie­dza o praw­dzie i jej dwóch obli­czach. Autor burzy wszel­kie barie­ry bojaź­ni, któ­re powstrzy­mu­ją stru­mień naszych pra­gnień. Potrze­ba Alche­mi­ka i jego świa­to­wy roz­głos są oczy­wi­ste, albo­wiem lek­tu­ra książ­ki prze­mie­nia w zło­to nawet naj­bar­dziej zaśnie­dzia­łe sprę­ży­ny ludz­kich marzeń.


Mały Ksią­żę” Anto­ne­’a de Saint-Exu­pe­ry­’e­go- ponad 140 mln sprze­da­nych kopii 

Nie­zwy­kłe arcy­dzie­ło lite­ra­tu­ry świa­to­wej prze­tłu­ma­czo­ne na dwie­ście pięć­dzie­siąt trzy języ­ki i dia­lek­ty i wyda­ne w milio­nach egzemplarzy.

Mały Ksią­żę – książ­ka Antoine’a de Saint-Exu­péry zosta­ła prze­tłu­ma­czo­na na ponad 270 języ­ków i nale­ży do kla­sy­ki lite­ra­tu­ry świa­to­wej. Książ­ka opo­wia­da o dora­sta­niu do wier­nej miło­ści, do praw­dzi­wej przy­jaź­ni i odpo­wie­dzial­no­ści za dru­gie­go czło­wie­ka. Za posta­cią głów­ne­go boha­te­ra skrył się sam autor. Spo­tka­nie Małe­go Księ­cia z pilo­tem jest roz­mo­wą pisa­rza z samym sobą powro­tem do tema­tów, któ­re zawsze dla nie­go były istotne.


Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny” J.K. Row­ling – ponad 107 mln sprze­da­nych kopii (tyl­ko tej części)

Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny” to pierw­sza część sagi o małym Cza­ro­dzie­ju, któ­rej autor­ką jest J.K. Row­ling. Har­ry Pot­ter, sie­ro­ta i pod­rzu­tek, nie ma łatwe­go życia. Od nie­mow­lę­cia miesz­ka z ciot­ką i wujem, któ­rzy na każ­dym kro­ku trak­tu­ją go jak pią­te koło u wozu. Ich syn Dudley rów­nież uprzy­krza życie Harry’emu. Pocho­dze­nie chłop­ca jest owia­ne tajem­ni­cą. Nikt nie wie też, skąd wzię­ła się zagad­ko­wa bli­zna na jego czo­le, ani dla­cze­go Pot­te­ro­wi towa­rzy­szą nie­sa­mo­wi­te zja­wi­ska. W dniu jede­na­stych uro­dzin chłop­ca część sekre­tów ujrzy świa­tło dzien­ne, ale będzie to zale­d­wie począ­tek Wiel­kiej Tajem­ni­cy… J.K. Row­ling stwo­rzy­ła nie­zwy­kłą opo­wieść o przy­jaź­ni, lojal­no­ści i odwa­dze osa­dzo­ną w świe­cie peł­nym magii i zaklęć, któ­ra bawi i uczy nie tyl­ko młod­szych czytelników.


I nie było już niko­go” Aga­thy Chri­stie – ponad 100 mln sprze­da­nych kopii

Dzie­sięć osób, każ­da podej­rza­na o mor­der­stwo, zosta­je zapro­szo­nych przez tajem­ni­cze­go gospo­da­rza do domu na wyspie. Gdy ginie dru­ga oso­ba, goście szyb­ko zda­ją sobie spra­wę, że to, co począt­ko­wo uwa­ża­li za nie­szczę­śli­wy wypa­dek, jest robo­tą zabój­cy. Posta­na­wia­ją odkryć jego toż­sa­mość, ale oka­zu­je się, że nikt nie ma ali­bi. Odizo­lo­wa­ni od spo­łe­czeń­stwa, nie­zdol­ni do opusz­cze­nia miej­sca poby­tu, umie­ra­ją jeden po dru­gim w spo­sób opi­sa­ny w dzie­cię­cej rymo­wan­ce, któ­ra wywie­szo­na jest w ich poko­jach. Naj­po­pu­lar­niej­sza powieść Aga­ty Christie.


Sen czer­wo­ne­go pawi­lo­nu” Cao Xueqi­na – ponad 100 mln sprze­da­nych kopii

Histo­ria roz­kwi­tu i upad­ku ary­sto­kra­tycz­ne­go rodu Jia, na tle reali­stycz­ne­go obra­zu spo­łe­czeń­stwa chiń­skie­go XVIII w. Cen­tral­ną część utwo­ru sta­no­wią dzie­je emo­cjo­nal­ne­go doj­rze­wa­nia głów­ne­go boha­te­ra, Jia Baoyu, i jego nie­speł­nio­nej miło­ści do Lin Daiyu. Jia Baoyu pod­da­je się woli rodzi­ców i poślu­bia inną dziew­czy­nę, Lin Daiyu zaś umie­ra. W kon­se­kwen­cji Baoyu zry­wa ze swo­ją rodzi­ną i wybie­ra pustel­ni­cze życie. Wątek nie­szczę­śli­wej miło­ści cie­szył się ogrom­ną popu­lar­no­ścią wśród eman­cy­pu­ją­cej się mło­dzie­ży w XX w., któ­ra doma­ga­ła się pra­wa swo­bod­ne­go wybo­ru part­ne­ra życio­we­go. Powieść ma bar­dzo zło­żo­ną struk­tu­rę. Przy­cią­ga licz­nych czy­tel­ni­ków głę­bią i traf­no­ścią obser­wa­cji spo­łecz­nej i psy­cho­lo­gicz­nej, mistrzo­stwem języ­ko­wym, a tak­że wie­lo­ścią moż­li­wych inter­pre­ta­cji, w tym tak­że ale­go­rycz­nych. Autor powie­ści, Cao Xueqin pocho­dził z rodu będą­ce­go w służ­bie pierw­szych wład­ców dyna­stii Qing, dla­te­go też wie­lu kry­ty­ków lite­rac­kich uzna­je jego książ­kę za powieść z klu­czem zawie­ra­ją­cą zawo­alo­wa­ny, kry­tycz­ny obraz dwo­ru cesar­skie­go i histo­rii posta­ci z krę­gów dwor­skich. Przy­pusz­cza się tak­że, iż wie­le wąt­ków powie­ści ma cha­rak­ter auto­bio­gra­ficz­ny. Powieść nie uka­za­ła się w Polsce.


Hob­bit, czy­li tam i z powro­tem” J.R.R. Tol­kie­na  – ponad 100 mln sprze­da­nych kopii 

Baśnio­wy, prze­my­śla­ny w naj­drob­niej­szych szcze­gó­łach fan­ta­stycz­ny świat oraz barw­ne posta­ci i ich wspa­nia­łe przy­go­dy. Boha­te­rem jest tytu­ło­wy hob­bit, „isto­ta więk­sza od lili­pu­ta, mniej­sza jed­nak od kra­sna­la”, pełen życz­li­wo­ści dla świa­ta, dobro­ci, nie­sko­ry do męstwa, a prze­cież odważ­ny, poczci­wy, a prze­cież spryt­ny. Autor szu­ka w swej powie­ści odpo­wie­dzi na pod­sta­wo­we pyta­nia o źró­dła dobra i zła. To tak­że wstęp i zapro­sze­nie do naj­gło­śniej­sze­go dzie­ła Tol­kie­na Wład­cy Pier­ście­ni. “Hob­bit w Pol­sce jest lek­tu­rą szkolną.


Ona czy­li histo­ria nie­zwy­kłej wypra­wy” Henry‘ego Ride­ra Hag­gar­da – ponad 100 mln sprze­da­nych kopii

Opo­wieść o wykła­da­ją­cym w Cam­brid­ge pro­fe­so­rze Hol­lym i jego pod­opiecz­nym Leo Vin­ceyu i ich podró­ży do zagu­bio­ne­go gdzieś w afry­kań­skim inte­rio­rze kró­le­stwa. Impul­sem do wypra­wy sta­je się tajem­ni­cza pacz­ka zosta­wio­na Leo przez ojca z pole­ce­niem, aby otwo­rzo­no ją dopie­ro w jego dwu­dzie­ste pią­te uro­dzi­ny. W pakun­ku boha­te­ro­wie znaj­du­ją reszt­ki sta­rych gli­nia­nych sko­rup oraz doku­men­ty, któ­re suge­ru­ją, iż z rodem Vin­cey­ów wią­że się jakaś pra­daw­na tajem­ni­ca. Pro­fe­sor Hol­ly i Leo po licz­nych tara­pa­tach docie­ra­ją do kró­le­stwa we wschod­niej Afry­ce, gdzie pry­mi­tyw­ny­mi kra­jow­ca­mi wła­da bia­ła kró­lo­wa Ayesha, któ­ra panu­je jako wszech­wład­na Ona, a któ­rą z mło­dym Leo łączą jakieś zagad­ko­we więzy.W wol­nej chwi­li zaj­rzyj­cie na Molom.pl gdzie znaj­dzie­cie gadże­ty z moty­wa­mi książkowymi!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy