Aktualności Ciekawostki

Lee Child może być jednym z sędziów przyszłorocznej Nagrody Bookera

3 wrze­śnia lista trzy­na­ścior­ga pisa­rzy nomi­no­wa­nych do Nagro­dy Booke­ra zosta­nie zawę­żo­na do szóst­ki fina­li­stów, a 14 paź­dzier­ni­ka pod­czas cere­mo­nii w Lon­dy­nie pozna­my lau­re­ata. Zain­te­re­so­wa­nie śle­dzą­cych kon­kurs sku­pio­ne jest przede wszyst­kim na donie­sie­niach doty­czą­cych tych wła­śnie auto­rów oraz prze­wi­dy­wań, któ­re z nich zosta­nie uho­no­ro­wa­ne pre­sti­żo­wym wyróż­nie­niem. Jed­nak w ostat­nim cza­sie jesz­cze jeden dodat­ko­wy pisarz ścią­gnął na sie­bie uwa­gę – Lee Child, któ­ry może wejść w skład kapi­tu­ły przy­szło­rocz­nej edycji.

Sen­sa­cyj­ną wie­ścią podzie­lił się Andy Mar­tin, któ­ry spę­dził z auto­rem powie­ści o Jac­ku Reache­rze cały rok, śle­dząc dokład­nie poczy­na­nia bry­tyj­skie­go pisa­rza. Wyni­kiem współ­pra­cy będzie wyda­na w paź­dzier­ni­ku książ­ka With Child: Lee Child and the Readers of Jack Reacher opo­wia­da­ją­ca o przy­go­dach Mar­ti­na i Childe’a pod­czas licz­nych podró­ży od stu­diów tele­wi­zyj­nych po księ­gar­nie, od Harvar­du po Sztok­holm, opi­su­ją­ca okres publi­ka­cji Zmuś mnie, pisa­nia Stu milio­nów dola­rów, prac na pla­nie fil­mo­wym Nigdy nie wra­caj z Tomem Cru­isem, uka­zu­ją­ca rów­nież czy­tel­ni­ków i fanów z całe­go świata.

Lee otrzy­mał zapro­sze­nie do udzia­łu w przy­szło­rocz­nym pane­lu sędziow­skim. Powie­dział, że chciał­by uczest­ni­czyć, o ile będzie mógł więk­szość zwią­za­nej z tym pra­cy wyko­ny­wać z jego domów w Nowym Jor­ku i Wyoming, oświad­czył Andy Martin.

Decy­zję o zapro­sze­niu Lee Childe’a do kapi­tu­ły moż­na poczy­tać jako kolej­ny krok na dro­dze Nagro­dy Booke­ra do bycia bar­dziej otwar­tą na lite­ra­tu­rę popu­lar­ną czy gatun­ko­wą. Już w tym roku jury zapew­ni­ło spo­rą róż­no­rod­ność tytu­łów wśród nomi­no­wa­nych, umiesz­cza­jąc na liście pro­zę tak wiel­kich pisa­rzy, jak i debiu­tan­tów, lite­ra­tu­rę young adult czy książ­ki uzna­ne przez komen­ta­to­rów za komercyjne.

Lee jest ide­al­ny do tego. Już teraz czy­ta tak wie­le ksią­żek (bli­sko 300 rocz­nie). Cho­ciaż jest pisa­rzem komer­cyj­nym, jest w nim rów­nież stro­na inte­lek­tu­ali­sty, pro­fe­so­ra. Jak sam mówi, w 100% skła­da się z komer­cji i w 100% ze sztu­ki, uza­sad­niał Andy Martin.

O tym czy Lee Child rze­czy­wi­ście wej­dzie w skład kapi­tu­ły Nagro­dy Booke­ra dowie­my się w grud­niu tego roku – wte­dy zosta­nie ujaw­nio­na kom­plet­na lista sędziów. Na razie orga­ni­za­to­rzy zaję­ci są czu­wa­niem nad bie­żą­cą edycją.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źró­dło thebookseller

zdję­cie wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy