Aktualności Ciekawostki

Oczytana jak…mrówka?

Mrów­ki, któ­re dosta­ły się do Kindle’a przez otwór do łado­wa­nia zaczę­ły… kupo­wać książ­ki. O całej sytu­acji poin­for­mo­wa­ła wła­ści­ciel­ka urzą­dze­nia, Maria­na Lopes Vie­ira, dzien­ni­kar­ka z Bra­zy­lii. Jakie tytu­ły upodo­ba­li sobie nie­pro­sze­ni goście?

Do tej pory mrów­ki koja­rzy­ły się głów­nie z pra­co­wi­to­ścią, oka­zu­je się jed­nak, że te owa­dy wca­le nie żyją samy­mi obo­wiąz­ka­mi. W wol­nych chwi­lach odda­ją się bowiem pasji, jaką jest… czy­ta­nie ksią­żek. A raczej ich kupo­wa­nie. Całą spra­wę nagło­śni­ła wła­ści­ciel­ka czyt­ni­ka elek­tro­nicz­ne­go popu­lar­nej mar­ki. Kobie­ta nie korzy­sta­ła z urzą­dze­nia przez kil­ka tygo­dni. Wła­śnie wte­dy jej czyt­nik został zain­fe­ko­wa­ny. Przez port od łado­wa­nia do środ­ka dosta­ły się mrów­ki, któ­re posta­no­wi­ły zało­żyć sobie tam gniazdo.

Gdy dzien­ni­kar­ka spi­sa­ła już swo­je urzą­dze­nie na stra­ty, otrzy­ma­ła maila z potwier­dze­niem zło­że­nia zamó­wie­nia. Oka­zu­je się, że owa­dy miesz­ka­ją­ce w czyt­ni­ku doko­na­ły zaku­pu pozy­cji z gatun­ku scien­ce-fic­tion, „Robo­ty i impe­rium” Isa­aca Asi­mo­va. Ich kolej­nym wybo­rem była książ­ka zaty­tu­ło­wa­na „O anel de Giges: Uma fan­ta­sia eti­ca” (ang. The ring of Gyges: An ethi­cal fan­ta­sy), któ­rej auto­rem jest Edu­ar­do Gian­net­ti, bra­zy­lij­ski eko­no­mi­sta i pisarz.

Maria­na Lopes Vie­ira opo­wie­dzia­ła o wszyst­kim swo­jej przy­ja­ciół­ce, któ­ra opi­sa­ła nie­ty­po­wą sytu­ację w inter­ne­cie. Jak nie­trud­no się domy­ślić post bar­dzo szyb­ko stał się vira­lem oraz otrzy­mał wie­le komen­ta­rzy z pora­da­mi jak pozbyć się nie­chcia­nych loka­to­rów. Sto­su­jąc się do jed­ne­go z nich, Bra­zy­lij­ka umie­ści­ła swo­je­go Kindle’a w zamra­żar­ce. Jak na razie spo­sób wyda­je się być sku­tecz­ny, ponie­waż kobie­ta nie otrzy­ma­ła już żad­nych nowych powia­do­mień o zaku­pach. „Być może prze­czy­tam tytu­ły, jakie wybra­ły insek­ty” – sko­men­to­wa­ła swo­ją przygodę.

źródło metro

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy