Aktualności

Nowe porcje pakietów książkowych w niskich cenach od 25 września w Biedronkach

Czy jest coś, co czy­tel­ni­cy Nie­sta­ty­stycz­ne­go kocha­ją bar­dziej niż książ­ki? Tak! Są to pro­mo­cje na książ­ki! Wła­śnie tra­fi się kolej­na oka­zja, w sie­ciach Bie­dron­ka od 25 wrze­śnia kupi­my pakie­ty książ­ko­we za 19,99.

Inny­mi sło­wy – dwie książ­ki taniej niż jed­na nor­mal­nie. A ofer­cie m.in. książ­ki dla dzie­ci, albu­my, L.M. Mont­go­me­ry, Daniel­le Ste­el, Jane Austen,  Eli­za­beth Gaskell. Wię­cej poniżej:


Poznaj­cie Dzie­się­ciu auto­rów nie­na­wi­dzą­cych ekra­ni­za­cji swo­ich dzieł!

Aga­tha Chri­stie była peł­na tajem­nic! Tajem­ni­ce Kró­lo­wej Kryminału!

Czyż­by to koniec księ­garń Matras?

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy