Aktualności

Rowling wyjawiła, że pracuje nad nową książką

Ofi­cjal­na stro­na bry­tyj­skiej pisar­ki nie jest zbyt czę­sto aktu­ali­zo­wa­na, ale kie­dy poja­wi się już coś nowe­go, to zazwy­czaj jest, na czym oko zawie­sić. Tym razem w sek­cji „Answers” poja­wił się wpis z 30 maja z pię­cio­ma pyta­nia­mi i, rzecz jasna, odpo­wie­dzia­mi na nie. Pierw­sze pyta­nie brzmi: co w tym momen­cie piszesz? A oto odpowiedź:

Wła­śnie skoń­czy­łam czwar­tą powieść Gal­bra­itha, Lethal Whi­te, i teraz piszę sce­na­riusz do trze­cie­go fil­mu z serii Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta. A po tym będę pisać następ­ną książ­kę dla dzie­ci. Nosi­łam w gło­wie tę histo­rię (nie­zwią­za­ną z Har­rym Pot­te­rem czy świa­tem cza­ro­dzie­jów) coś oko­ło sze­ściu lat, więc to jest dobry czas, żeby ją w koń­cu prze­lać na papier.

Nie­ste­ty na chwi­lę obec­ną wia­do­mo tyl­ko tyle, czy­li pra­wie nic. Na pew­no jed­nak będzie to duże wyda­rze­nie. Wszak to pierw­sza książ­ka Row­ling skie­ro­wa­na do mło­de­go czy­tel­ni­ka od cza­sów Harry’ego Pot­te­ra. Ostat­nia część zosta­ła wyda­na w 2007 roku, a też cięż­ko twier­dzić, że była to powieść prze­zna­czo­na dla dzie­ci. Zoba­czy­my więc, jak sobie pora­dzi Row­ling z powro­tem do swych pisar­skich korzeni.

Cie­szy rów­nież fakt, że pra­ce nad trze­cim fil­mem z fan­ta­stycz­ny­mi zwie­rzę­ta­mi w tytu­le trwa­ją. Pierw­szy był feno­me­nal­ny, na dru­gi cze­ka­my z ogrom­ny­mi nadzie­ja­mi. Przy­po­mi­na­my, że pre­mie­ra 16 listo­pa­da 2018 roku.

Pozo­sta­łe pyta­nia i odpo­wie­dzi są już mnie sen­sa­cyj­ne. Może­my się z nich dowie­dzieć, jak wyglą­da zwy­czaj­ny dzień pra­cy J.K. Row­ling, jak uda­je jej się godzić dłu­ba­nie przy tylu pro­jek­tach, czym zaj­mu­je się na pla­nie jako pro­du­cent i dla kogo tak napraw­dę pisze: dla sie­bie czy dla czy­tel­ni­ków (praw­da leży gdzieś po środ­ku, jeśli byście się zastanawiali).

Źró­dło: www.jkrowling.com

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy