Aktualności Ekranizacje

Powieściowa seria Jakuba Szamałka Ukryta sieć trafi na wielkie ekrany

Jakub Sza­ma­łek pisar­ską karie­rę roz­po­czął w 2011. Jego debiu­tanc­ka powieść Kie­dy Ate­na odwra­ca wzrok, pierw­sza część try­lo­gii kry­mi­nal­nej o ateń­skim detek­ty­wie Leocha­re­sie, przy­nio­sła mu Nagro­dę Wiel­kie­go Kali­bru Czy­tel­ni­ków. Więk­szą popu­lar­ność zapew­ni­ła mu jed­nak dopie­ro nowa seria thril­le­rów Ukry­ta sieć, poru­sza­ją­ca tema­ty­kę cyber­prze­stęp­czo­ści. Wydaw­ca Jaku­ba Sza­mał­ka poin­for­mo­wał, że pra­wa do ekra­ni­za­cji try­lo­gii zosta­ły sprzedane.

Powie­ścio­wą serią, któ­rej fabu­ła oscy­lu­je wokół śledz­twa dzien­ni­kar­ki Juli­ty Wój­cic­kiej wymie­rzo­ne­go w gru­pę groź­nych cyber­prze­stęp­ców, zain­te­re­so­wał się pro­du­cent gło­śne­go nie­daw­no fil­mu Jana Koma­sy, zaty­tu­ło­wa­ne­go Sala samo­bój­ców. Hej­ter. Wydaw­nic­two W.A.B. prze­ka­za­ło, że Naima Film zamie­rza zekra­ni­zo­wać wszyst­kie trzy czę­ści try­lo­gii. Oczy­wi­ście każ­da z nich dosta­nie osob­ny peł­no­me­tra­żo­wy obraz.

Jerzy Kapu­ściń­ski i Woj­ciech Kaba­row­ski, wła­ści­cie­le spół­ki, nie chcą póki co ujaw­niać szcze­gó­łów. Na pierw­szy ogień idzie oczy­wi­ście pierw­szy tom try­lo­gii, czy­li Cokol­wiek wybie­rzesz. Współ­au­to­rem sce­na­riu­szy ma być Jakub Sza­ma­łek. Dys­try­bu­cją fil­mów zaj­mie się Mono­lith Films.

W Cokol­wiek wybie­rzesz dzien­ni­kar­ka Juli­ta Wój­cic­ka drą­ży spra­wę dziw­ne­go wypad­ku samo­cho­do­we­go, w któ­rym ginie aktor pro­wa­dzą­cy popu­lar­ny pro­gram dla dzie­ci. Według ofi­cjal­nej wer­sji wyda­rzeń kie­row­ca stra­cił kon­tro­lę nad pojaz­dem, repor­ter­ka sądzi jed­nak, że ktoś mu w tym pomógł. Mimo ano­ni­mo­wym ostrze­żeń Wój­cic­ka nie odpusz­cza pry­wat­ne­go śledz­twa. W rezul­ta­cie sama tra­fia na celow­nik groź­ne­go zabój­cy i szyb­ko uświa­da­mia sobie, że w świe­cie rzą­dzo­nym przez nowe tech­no­lo­gie prze­stęp­cy dzia­ła­ją w nowy, nie­zna­ny wcze­śniej sposób.

Jakub Sza­ma­łek swo­ją serią uświa­da­mia nam, jak bar­dzo pozor­ne jest bez­pie­czeń­stwo w inter­ne­cie, jak łatwo paść ofia­rą ata­ku cyberprzestępców.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy