Aktualności

Empik podsumował trzecią edycję Wirtualnych Targów Książki

1 czerw­ca zakoń­czy­ła się trze­cia edy­cja orga­ni­zo­wa­nych przez Empik Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki. Trwa­ją­ce dwa tygo­dnie inter­ne­to­we wyda­rze­nie przy­cią­gnę­ło przed ekra­ny kom­pu­te­rów i urzą­dzeń mobil­nych rze­sze czy­tel­ni­ków. W spo­tka­niach autor­skich i towa­rzy­szą­cych atrak­cjach uczest­ni­czy­ło ponad 1,1 milio­na widzów, co tyl­ko potwier­dza, że na chwi­lę obec­ną Wir­tu­al­ne Tar­gi Książ­ki są naj­więk­szą tego typu impre­zą w Polsce.

W cią­gu tych 14 dni odby­ło się 55 spo­tkań autor­skich i wyda­rzeń towa­rzy­szą­cych. Naj­więk­szą popu­lar­no­ścią cie­szy­li się pol­scy twór­cy – w pierw­szej piąt­ce naj­chęt­niej oglą­da­nych zna­la­zły się spo­tka­nia z Mar­kiem Kra­jew­skim, Mag­da­le­ną Grze­bał­kow­ską, Jaku­bem Żul­czy­kiem, Woj­cie­chem Chmie­la­rzem i Nata­lią de Barbaro.

Zmie­nia się for­ma i prze­strzeń, lecz emo­cje wywo­ła­ne kon­tak­tem z ulu­bio­ny­mi auto­ra­mi i odkry­wa­niem pre­mie­ro­wych tytu­łów, wciąż pozo­sta­ją takie same. Z każ­dą kolej­ną edy­cją Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki sta­ra­my się zapew­niać uczest­ni­kom jak naj­lep­sze doświad­cze­nie – zarów­no pod wzglę­dem pro­gra­mu, jak i moż­li­wo­ści inte­rak­cji z twór­ca­mi. Tym razem, naj­więk­sze zaan­ga­żo­wa­nie było widocz­ne przy oka­zji spo­tka­nia z nie­scho­dzą­cą z list best­sel­le­rów od lute­go Nata­lią de Bar­ba­ro, któ­ra wywo­ła­ła ponad 10 tys. aktyw­no­ści, czy­li komen­ta­rzy, pytań, polu­bień i udo­stęp­nień, sko­men­to­wał Mar­cin Mać­kie­wicz, Mana­ger Dzia­łu Even­tów w Gru­pie Empik.

Orga­ni­za­to­rzy mogą być rów­nież zado­wo­le­ni z wyni­ku finan­so­we­go Wir­tu­al­nych Tar­gów Książ­ki. W trak­cie trwa­nia impre­zy zło­żo­nych zosta­ło ponad 150 tysię­cy zamó­wień, co prze­ło­ży­ło się na sprze­daż aż 330 tysię­cy ksią­żek. Jak poda­je Empik, to o 175% wię­cej niż pod­czas pierw­szej edy­cji wydarzenia.

Zaku­po­we podium zdo­mi­no­wa­ła lite­ra­tu­ra dzie­cię­ca i mło­dzie­żo­wa. Tuż za nią upla­so­wa­ły się lite­ra­tu­ra oby­cza­jo­wa oraz kate­go­ria kryminał/sensacja/thriller. W Top 5 tar­go­wych prze­bo­jów zna­la­zły się tytu­ły takie jak: Czu­ła prze­wod­nicz­ka. Kobie­ca dro­ga do sie­bie Nata­lii de Bar­ba­ro, Zagi­nio­na sio­stra. Sie­dem sióstr Lucin­dy Riley, Jesteś waż­ny, Pin­ku! Książ­ka o poczu­ciu wła­snej war­to­ści dla dzie­ci i dla rodzi­ców tro­chę też Urszu­li Młod­nic­kiej-Kor­naś i Agniesz­ki Wali­gó­ry, Mistrz Igrzysk Tyta­nów. Smo­cza Straż. Tom 4 Bran­do­na Mul­la oraz Tera­peut­ka B.A. Paris, poin­for­mo­wał Empik.

Orga­ni­za­to­rzy zosta­wi­li rów­nież wyraź­ny prze­kaz, że wir­tu­al­ną for­mu­łę tar­gów książ­ki będą wciąż roz­wi­jać. Kolej­na edy­cja odbę­dzie się jesie­nią. Empik już bar­dzo ser­decz­nie na nią zaprasza.

źró­dło: empik

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy