Aktualności

Nie żyje syn Andrzeja Sapkowskiego. Dzięki niemu mogliśmy czytać o przygodach Geralta z Rivii

Kie­dy z tego świa­ta odcho­dzą wiel­cy pisa­rze, nie da się pozo­stać nie­świa­do­mym takiej tra­ge­dii – piszą o tym w pra­sie, w Inter­ne­cie, mówią w radiu i tele­wi­zji. Ina­czej ma się spra­wa ze zwy­kły­mi ludź­mi, któ­rych śmierć obcho­dzi wła­ści­wie tyl­ko naj­bliż­szych. Czę­sto nie zda­je­my sobie spra­wy, jak wie­le może­my zawdzię­czać nie­daw­no zmar­łej oso­bie, nawet jeśli wcze­śniej nie była nam ona znana.

Krzysz­tof Sap­kow­ski umarł w wie­ku 47 lat mniej wię­cej w cza­sie, kie­dy odszedł rów­nież Maciek Parow­ski. I gdy­by nie śmierć wie­lo­let­nie­go redak­to­ra naczel­ne­go „Nowej Fan­ta­sty­ki”, zna­ko­mi­te­go pisa­rza i kry­ty­ka, wie­lu z nas nie wie­dzia­ło­by nawet o żało­bie, w jakiej pogrą­żo­ny jest Andrzej Sap­kow­ski po śmier­ci syna, a już na pew­no nie o tym, jaką przy­słu­gę trzy deka­dy temu wyświad­czył nam nie­daw­no zmarły.

Autor słyn­nej w tym momen­cie na cały świat serii o wiedź­mi­nie Geral­cie z Rivii został popro­szo­ny o napi­sa­nie kil­ku słów w ramach poże­gna­nia z Mać­kiem Parow­skim do „Nowej Fan­ta­sty­ki”. To wła­śnie w tej not­ce zawar­te zosta­ło zda­nie: “Czer­wiec 2019. Mać­ka zabra­kło. I moje­go syna zabrakło.”

Redak­cja cza­so­pi­sma potwier­dzi­ła, że w odstę­pie kil­ku dni od śmier­ci Mać­ka zmarł Krzysz­tof Sap­kow­ski, czło­wiek, któ­re­mu naj­wy­raź­niej zawdzię­cza­my to, że w ogó­le mogli­śmy poznać Geral­ta z Rivii. „Nowa Fan­ta­sty­ka” posta­no­wi­ła uho­no­ro­wać syna Andrze­ja Sap­kow­skie­go nastę­pu­ją­cą informacją:

W cza­sie, gdy opła­ki­wa­li­śmy stra­tę Mać­ka Parow­skie­go, dotar­ły do nas kolej­ne nie­zwy­kle smut­ne wie­ści – o śmier­ci Krzysz­to­fa Sap­kow­skie­go, syna Andrze­ja. „Nowa Fan­ta­sty­ka” stra­ci­ła czy­tel­ni­ka, któ­re­mu zawdzię­cza wię­cej niż mogli­by­śmy wyra­zić, bo przed ponad trzy­dzie­sto­ma laty to wła­śnie Krzysz­tof, czy­tel­nik „Fan­ta­sty­ki”, namó­wił swo­je­go ojca do napi­sa­nia opo­wia­da­nia i prze­sła­nia go na nasz kon­kurs. Rodzi­nie Krzysz­to­fa Sap­kow­skie­go pra­gnie­my prze­ka­zać naj­głęb­sze wyra­zy współczucia.

Eki­pa por­ta­lu Nie­sta­ty­stycz­ny dołą­cza się szcze­rze do kon­do­len­cji. Krzysz­to­fie, dzię­ku­je­my. Będzie­my pamiętać.

źró­dło: www.facebook.com/kulturalnyczlowiek / Nowa Fantastyka

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy